Fakta

Kjell Omdal Erichsen i Høyre og fra Bydel Sagene reagerer på den trege saksbehandlingen i byrådsavdelingen, og at bydelen ikke fikk fristforlengelse i saken om økonomisk støtteordninger. FOTO: SAGENE AVIS

Bydel Sagene ba om utsatt høringsfrist med kun en uke, men fikk avslag. – Veldig merkelig, viktig at vi hadde fått mulighet til behandle denne saken på en god og forsvarlig måte, sier lokalpolitiker Kjell Omdal Erichsen (H).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.09.2017 kl 11:35

Sagene Avis
Sagene Avis

Fakta

Om NOU-2017-6 “Offentlig støtte til barnefamiliene”

Utvalgets flertall foreslår følgende anbefalinger:

  • innføring av gratis barnehage og kvartalsvise opptak i barnehagen
  • avvikling av kontantstøtten
  • innføring av målrettet barnetrygd
  • innføring av en foreldrepengeordning som omfatter alle foreldre, individuell rett til foreldrepenger og likedeling av foreldrepenger mellom foreldrene
  • avvikling av: engangsstønaden ved fødsel og adopsjon, stønader til enslig mor eller far, foreldrestipend for studenter, skattefordeler til foreldre

Byrådsavdelingen EST sendte høringsbrev til bydene 11. juli med frist 21. august

Bydel Sagene søkte umiddelbart om utsettelse av frist i følge bydelsdirektør Marius Trana, men fikk avslag. Bydel Frogner st.

Vedlegg: Høringsbrev fra EST-NOU 2017 6 Offentlig støtte til b

SAGENE: Utredningen Offentlig støtte til barnefamiliene ble sendt til byrådet 7. april i år med svarfrist 30. september. Her lå den på bordet til byråden i tre måneder, før den ble sendt på høring til bydelene den 11. juli.

11. juli var midt i ferietiden, og Bydel Sagene søkte om utsatt høringsfrist. Men fikk avslag.

Hvorfor ikke utsatt frist?

– Vi kan jo bare spekulere i hvorfor saken ble liggende hos byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV), i tre måneder, men det veldig merkelige er da hvorfor bydelene ikke kunne fått utsatt frist med èn uke fra 21. august til 28. august, for å kunne ha et minimum av politisk behandling i bydelsutvalgene, sier Kjell Omdal Erichsen (H), bydelsutvalgsrepresentant i Bydel Sagene.

– En del av stønadene som Regjeringen og NOU-utvalget foreslår å reorganisere, forvaltes jo i de enkelte NAV-kontorene i bydelene. Så derfor enda mer viktig at vi i Bydel Sagene kunne fått anledning til å behandle denne saken på en god og forsvarlig måte innen høringsfristen, legger han til.

Omdal Erichsen forteller videre at NAV Sagene laget en hasteuttalelse, som Bydel Sagene sendte innen fristen som sitt høringssvar, uten politisk behandling.

Bydel Sagene er også en bydel med stor andel kommunale boliger.

Ventet på internavklaring

Sagene Avis har vært i kontakt med byrådsavdelingen. Årsaken til at det gikk lang tid før saken ble sendt på høring til bydelene, skyldes ifølge byrådet blant annet sakens omfang og kompleksitet.

– Vi brukte blant annet tid på en intern avklaring av hvilken byrådsavdeling som skulle ha hovedansvar for saken, ifølge Benjamin Endré Larsen, byrådssekretær for byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester og byråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

I tillegg til tid på å finne ut av hvilken form saken skulle sendes til bydelene, om alle bydelene skulle få den til uttalelse og om de skulle bes om å se på hele utredningen eller deler av den, ifølge Larsen.

– I ettertid ser vi at utredningen burde vært sendt til bydelene tidligere.

LES OGSÅ: Boligbygg shiner opp nabolaget

Fikk avslag

Bydel Sagene søkte den 21. juli om utsettelse av høringsfristen, men fikk avslag.

– Det var ikke mulig å gi utsatt frist på grunn den videre saksbehandlingen. Oslo kommunes høringssvar skal avgis av byrådet, og det må derfor beregnes tilstrekkelig tid til saksgang fra byrådsavdelingene gir sine innspill og til et endelig vedtak fra byrådet med kommunens høringsuttalelse kan sendes til departementet, videre ifølge Larsen.

Først i Sagenes kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomitémøtet den 22. august, dagen etter bydelens frist for å sende inn sitt høringssvar, fikk lokalpolitikerne den administrative høringsuttalelsen som NAV Sagene hadde utformet og Bydel Sagene hadde sendt inn.

Sagene Bydelsutvalg vil behandle saken lokalt, og sende inn et eget separat høringssvar til departementet innen fristen 30. september.

– Denne vil da naturlig nok ikke ha samme vekt som et samlet svar fra Oslo, avslutter Omdahl.

LES OGSÅ:

ANNONSE
Annonse