Kommunens ernæringsprosjekt: Deltakerne så ut til å hygge seg under måltidene

God og riktig mat i hjemmetjenesten og boliger er et viktig tema. FOTO: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

– Og fikk økt sitt matinntak og ga uttrykk for matglede.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.09.2017 kl 09:07

Sagene Avis
Sagene Avis

Det siste året har bydelene Nordre Aker, Grorud, Grünerløkka, Sagene, Frogner og Ullern jobbet med syv lokale ernæringsprosjekter. Tre av prosjektene har foregått i bydelenes hjemmetjenester og fire i boliger for voksne med utviklingshemming. Målet har vært å sikre at alle som mottar tjenester fra kommunen har et mattilbud som fremmer helse og trivsel.

Gode resultater

Målrettet satsing på sunn, god og næringsrik mat i hjemmetjenester og boliger gir resultater.

«Matglede og selvstendighet»

Eldre personer med demenssykdom er spesielt utsatt for å utvikle underernæring. Det kan
være at de har nedsatt appetitt, glemmer å spise eller synes det er stusselig å spise alene.

En viktig arbeidsoppgave for medarbeidere i Oslo kommune som jobber med personer med demenssykdom er nettopp å forebygge underernæring, men hva gjør man når personen som
skal ta imot hjelpen ikke ønsker det?

Bydel Sagene

I Bydel Sagene har hjemmetjenesten gjennom prosjektet «Matglede og selvstendighet», gitt
målrettet og individuell ernæringsoppfølging til ti deltakere med demenssykdom. Hos noen av deltakerne ble det benyttet Marte Meo filmveiledning. Dette innebærer at man gjennom filmopptak av samspillsituasjoner mellom medarbeider og deltaker, kartlegger deltakers perspektiv.

Videre letes det etter løsninger for hva som skal til av funksjonsstøttende kommunikasjon for å få til en god samhandling med den enkelte.

Deltakerne og deres nærmeste har gitt gode tilbakemeldinger. Ved å etablere kontakt og få til en god samhandling, opplever medarbeiderne at deltakerne har tatt imot hjelp og at de får spist. Deltakerne så ut til å hygge seg under måltidene, fikk økt sitt matinntak og ga uttrykk for matglede.

Medarbeiderne i hjemmetjenesten har i løpet av prosjektperioden styrket sin kompetanse
gjennom undervisning, filmopptak og veiledning. De har blitt sterkere faglig og mer bevisste i samhandlingen med personer med demens. Medarbeiderne ser nå spisesituasjonen med nye øyne og opplever at den jobben de gjør er viktig.

Varige endringer

De lokale ernæringsprosjektene skal føre til økt kvalitet i ernæringsarbeidet og til varig endring i ernæringspraksis ved at tiltak går inn i videre drift. Alle de seks bydelene som har gjennomført prosjekter har derfor utviklet eller oppdatert ernæringsprosedyrer som skal sikre god ernæringspraksis i tjenesten.

Bydelene har også ressursgrupper i ernæring som skal videreføres etter prosjektenes slutt.

Involvering av innbyggere i høysetet

De lokale ernæringsprosjektene er en del av satsingen «Løft for bedre ernæring», som startet i 2013. Siden den gang har 28 lokale ernæringsprosjekter blitt gjennomført i Oslo kommune. Medvirkning fra innbyggerne har vært sentralt. 732 personer som mottar tjenester fra kommunen har vært involvert i de lokale ernæringsprosjektene.

Samarbeid på tvers nytter

Gode måltider og god ernæringspraksis krever bred involvering av mange ulike aktører og
yrkesgrupper. Det er viktig å samarbeide på tvers, og ikke minst: Samarbeide med de som mottar tjenestene og deres nærmeste for å skape en god matkultur.

Disse små, lokale prosjektene er kanskje i liten målestokk, men av stor betydning. Gjennom prosjektene har helsepersonell i bydelene delt erfaringer, knyttet kontakter og skapt en felles forståelse og kunnskap om hva som er god ernæringspraksis.

Dette er et viktig arbeid som må fortsette, selv om prosjektene nå er avsluttede. Nå er det videre drift av de gode tiltakene som gjelder, samt at bydelene inspirerer, samarbeider og deler med hverandre.

Cecilie Lindberg – prosjektleder, Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Oslo, Sykehjemsetaten
Kristin Solheim Hustad – klinisk ernæringsfysiolog og prosjektleder, Helseetaten

ANNONSE
Annonse