ANNONSE
Annonse

Sykkeltiltak i 2018:

Strammer opp kryss, endrer parkering og gir bedre plass til syklistene

SNEVRER INN: I krysset mellom Sarpsborggata og Stavangergata foreslås det å snevre inn krysset ved å utvide fortausarealene. Foto: Janina Lauritsen

Se hvor Bymiljøetaten planlegger å legge til rette for sykkel i Bydel Sagene. De ønsker innspill fra deg.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 13.02.2018 kl 11:44

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BYDEL SAGENE: Hovedmålet til byrådet er at sykkelandelen av alle reiser er på 25 prosent innen 2025. Vi har oversikten over hva som er utført og hva som planlegges og vurderes i Bydel Sagene.

Planene for Bjølsen

Sarpsborggata, deler av Maridalsveien og Brochmanns gate inngår i en ny sykkelrute mellom Gaustad og Sinsen. Bymiljøetaten planlegger derfor å gjennomføre tiltak for å gjøre det lovlig og trygt å sykle i begge retninger på hele strekningen, samtidig som forholdene for gående bedres.

Planforslaget inkluderer følgende tiltak:

I krysset mellom Sarpsborggata og Stavangergata (se bildet øverst i saken) foreslås det å snevre inn krysset ved å utvide fortausarealene. Krysset er i dag svært utflytende – ved å stamme det opp vil hastigheten på motorisert trafikk reduseres og kryssingsavtstanden for gående kortes ned. I tillegg gir det større fortausarealer som kan brukes til ulike nyttige formål som returpunkt, sykkelparkering, gatemøbler, bysykkelstativ eller annet. Her ønskes innspill.

I Sarpsborggata (gjelder strekningen Stavangergata-Bergensgata) foreslås det å enveisregulere strekningen i østgående retning, erstatte gateparkering på nordsiden (ca. 21 plasser) med et sykkelfelt mot regulert kjøreretning for motorisert trafikk, sette ny kantstein og asfaltere fortauet. Dette for å gjøre det lovlig og trygt å sykle i begge retninger uten å fjerne gateparkering på begge sider, samt bedre forholdene for gående.

UTVIDER FORTAU: Bymiljøetaten vil snevre inn kryssområdet mellom Sarpsborggata, Mor Go'hjertas vei og Maridalsveien, ved å utvide fortausarealene. Foto: Janina Lauritsen

Bymiljøetaten vil snevre inn kryssområdet mellom Sarpsborggata, Mor Go'hjertas vei og Maridalsveien, ved å utvide fortausarealene. Krysset er utflytende og uoversiktlig, og tiltaket vil dempe hastigheten på motorisert trafikk, tydeliggjøre vikepliktforholdene og korte ned kryssingsavstanden for gående.

Maridalsveien (Gjelder strekningen Sarpsborggata-Brochmanns gate): Det foreslås å legge til rette for sykling ved å erstatte gateparkering (ca. 18 plasser) med enten sykkelfelt eller annet egnet formål.

I dag praktiseres det dobbeltparkering på strekningen, noe som reduserer sikten og tilgjengelig kjøreareal, ifølge Bymiljøetaten. Dette går utover den trafikale sikkerheten, spesielt for syklister, barn og andre utsatte trafikantgrupper.

Bymiljøetaten mener fjerning av parkering på begge sider av veien vil bedre siktforholdene og ta bort muligheten for dobbeltparkering. På grunn av lite trafikk og lav hastighet er vurderingen at sykling i blandet trafikk kan fungere godt på denne strekningen.

Samtidig mener de videre at det er viktig å øke sykkeltraseens synlighet og sikre syklistenes trygghetsfølelse. Oppmerking av sykkelfelt i begge retninger vurderes derfor som et mulig tiltak. Bymiljøetaten ber spesielt om innspill fra beboere, næringsdrivende og andre i området om forslag til hva det frigjorte gatearealet bør brukes til – spesielt nedre del av Maridalsveien, ved Brochmanns gate, hvor gata er ekstra bred.

I Brochmanns gate foreslås det å enveisregulere trafikken østover og etablere et sykkelfelt mot kjøreretning for motorisert trafikk (dette medfører ingen endring i gateparkering), sette ny kantstein der det er nødvendig og asfaltere fortauet på nytt. Ved å enveisregulere og merke opp sykkelfelt på denne strekningen, vil det bli mindre innbydende å parkere dobbelt i gata. Den løsningen prioriterer både fremkommeligheten og tryggheten til syklistene, mener Bymiljøetaten.

Planlegges våren 2018

Bymiljøetaten planlegger å gjennomføre arbeid i løpet av våren på disse stedene:

 • Sarpsborggata mellom Stavangergata og Bergensgata
 • Maridalsveien mellom Sarpsborggata og Brochmanns gate
 • Brochmanns gate mellom Maridalsveien og Treschows gate.
 • Sykkelfelt i Uelands gate: som en del av den pågående sykkel- og kollektivoppgraderingen av Ring 2 oppgraderes også kryssende sykkeltraseer. I Uelands gate skal det etableres sykkelfelt på de manglende strekningen inn mot krysset med Ring 2.
 • Maridalsveien mellom Arendalsgata og Beierbroa åpnes for toveissykling i Maridalsveien mellom Ring 2 og Arendalsgata. Dette medfører ikke fjerning av gateparkeringen, men den bytter side.  

 

Planlegges gjennomført i 2019 og senere:

 

 • Stavangergata (mulig midlertidige tiltak i 2018) – sykkelfelt. Det vil bli sendt ut varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Stavangergata til berørte naboer etter at kommunen har gjennomført en område- og prosessavklaring. Her vil det gis mulighet til å komme med uttalelser og innspill til planforslagene. Ombygging av Stavangergata starter tidligst vår 2020. Det kan bli aktuelt med midlertidige tiltak i påvente av ombygging. I så tilfelle vil informasjonsskriv bli sendt ut til berørte naboer.
 • Grefsenveien mellom Sandakerveien og Storokrysset – gateopprustning sykkel, gange og kollektiv. Planlegging starter i 2018, byggestart tidligst i 2020.
 • Tåsenveien mellom Stavangergata og Ring 3 – sykkelfelt og fortau, byggestart trolig i 2019.

 
Det vurderes å starte planlegging av disse strekningene i 2018 (dette er blant annet avhengig av hva Bydel Sagene selv ønsker):

 • Fra Advokat Dehlis plass gjennom Bentsebrugata, Torshovgata og Johan Svendsens gate til Sæveruds plass
 • Arendalsgata fra Maridalsveien til Bentsebrugata, samt Treschows gate opp til Sandakerveien og Nycoveien til Storo.

Samtlige strekninger inngår i den nye planen for sykkelveinettet, som ble behandlet i byrådet 18. januar 2018. Det kan du lese mer om her.

Dette ble gjennomført i 2016-2017

 

 • Sarpsborggata mellom Bergensgata og Maridalsveien (ensidig sykkelfelt mot kjøreretningen)
 • Bergensgata mellom Stavangergata og Kristoffer Aamodts gate (tosidig sykkelfelt)
 • Uelands gate mellom Stavangergata og Ring 2 nord for bussholdeplassen (oppgradering av eksisterende sykkelfelt)
 • Ring 2 mellom Vogts gate og Maridalsveien (tosidig sykkelfelt)
 • Sandakerveien fra Vogts gate til Bentsebrugata (ensidig sykkelfelt mot kjøreretningen)
 • Sandakerveien fra Bentsebrugata til Biermanns gate (parkeringsforbud, reasfaltering, utvidelse av fortauet med mer) – tilrettelegging for sykling i blandet trafikk, det vil si uten eget sykkelfelt.

Innspill, uttalelser og spørsmål om planforslaget for Sarpsborggata, Maridalsveien og Brochmanns gate kan rettes til Bymiljøetaten på e-post postmottak@bym.oslo.kommune.no.
Frist for å gi innspill og uttalelse er 03.04.2018 (merk henvendelsen 17/27916)

LES OGSÅ:

Sjekk hvor de nye sykkeltraseene kommer i Nordre Aker og Sagene

Hvis du mener noe som helst om sykling i bydelen, så bør du lese dette

– Ikke alle er friske, unge menn som kan løse alle oppgaver med sykkel!

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!