ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Eieren vil ha aktivitetshus på Torshovtoppen

Bastia Eiendom vil ha aktivitetshus i Vossegata 17. Foto: Urba

Bastia Eiendom vil snart sette i stand Vossegata 17, hvor de ønsker et aktivitetshus. – Huset på Torshaug er et tilbud til dem som vil sette i gang noe bra for fellesskapet. På denne måten kan aktivitetshuset bli en møteplass, sier Anne Woodstrup i Urba.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 02.11.2020 kl 15:29

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

TORSHOV: – Det er behov for en ny møteplass på Torshaug, et sted for samtale og kunnskapsdeling, et hus der vi kan invitere til medvirkning om våre planer for utvikling av Torshaug. Et hus for sosiale nettverk og fellesskap, sier Anne Woodstrup i Urba i en pressemelding.

Fredag 30. oktober sendte Bastia Eiendom og Urba ut nabovarsel for bruksendring av Vossegata 17 på Torshaug, også kjent som Torshovtoppen. I dag er dette huset i bruk og en del av Torshovhagen barnehage som drives av Læringsverkstedet. Noen av avdelingene i Torshovhagen barnehage skal flytte til nytt bygg i Myrenskvartalet, da blir Vossegata 17 ledig for ny bruk.

– Mye er sagt og skrevet om planene for et nytt bomiljø på Torshaug. Det er bra. Allerede i 2019 gjennomførte Urba et stort medvirkningsprosjekt om aldersvennlig by på Torshaug. Med støtte fra Husbanken ble boligsosiale verdier som kan sikre eldres behov i tett by undersøkt.

Urba kalte prosjektet Pilot 70+ og i samarbeid med Sagene Eldreråd ble det gjennom året invitert til 7 medvirkningsmøter med og for eldre fra bydelen og andre interesserte fra nabolaget.

– Vi jobbet sammen for å undersøke de eldre sine behov, ønsker og verdier for et godt bomiljø. Sosialt fellesskap er viktig, de eldre er en ressurs som har mye å tilby et nabolag, Wodstrup videre i pressemeldingen. Hun tok initiativ til prosjektet og skaffet finansiering hos Husbanken og Bastia Eiendom.

ANNONSE

Fra ett av møtene til Pilot 70+ Foto: Urba

– Det som er bra for eldre, er bra for alle

– Vi visste at Torshaug skulle utvikles og kontaktet Tore Solbakken i Bastia Eiendom for å tilby medvirkning med nabolaget, slik at lokale verdier ble kjent før planlegging startet opp.

Woodstrup sier videre at Bastia Eiendom er opptatt av aldersvennlig byutvikling, og at eier Solbakken gjerne ville vite mer om bydel Sagene. Medvirkning kan gi utbyggere oppdatert lokal kunnskap om utfordringer og behov. Bastia ønsket å vite mer om hvordan et bomiljø på Torshaug kan møte eldres behov for aldersvennlig byutvikling.

– Interesserte i nabolaget delte sine erfaringer med oss, vi fikk ny kunnskap om ønsker og behov fra eldre som bor i tett by. Viktigst av alt: En aldersvennlig by er en by med løsninger på kryss av generasjoner. De løsningene som er bra for eldre, er bra for alle, sier Solbakken.

Resultatet fra medvirkning er publisert på Husbankens nettside.

ANNONSE

– Vi etablerte dialog med folk i nabolaget og definerte kvaliteter som kan gi et godt liv for eldre i tett by. Vi så at folk på Torshov er opptatt av boligsosiale spørsmål, fortsetter Wodstrup.

Fra ett av medvirkningsmøtene i Pilot 70+ Foto: Urba

Aktivitet på tvers av alder og funksjonsnivå

Pilot 70+ viste også hvilke utfordringer vi står overfor når vi ønsker et samarbeid mellom offentlig og privat sektor om aldersvennlig by, fortsetter hun:

– Vi vet at eldrebølgen bringer med seg samfunnsutfordringer vi kan løse i smart byutvikling. Skal vi lykkes med å skape et samfunn som er godt for alle, trenger vi fysiske miljøer som inviterer til aktivitet og møter mellom mennesker, på tvers av alder og funksjonsnivå.

Ifølge «Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling», som er laget av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag fra Helsedirektoratet i 2019, må kvaliteter sikres for samfunnsdeltagelse, transport, bolig, utendørsområder og fysiske kvaliteter, kommunikasjon og medvirkning, helse og omsorgstjenester.

ANNONSE

– Så lenge det er privat sektor som bygger boligene i Oslo, må aldersvennlige løsninger kunne utvikles i et samarbeid mellom offentlig og privat sektor.

Anne Wodstrup i Urba Foto: Janina Lauritsen (arkivfoto)

Vil ha mer medvirkning

Med det nye aktivitetshuset vil Urba videreføre dialog og medvirkning om utviklingen av Torshaug som et godt bomiljø for alle, påpeker Woodstrup.

Urba og Bastia Eiendom mener Pilot 70+ ga prosjektet en god start.

God oppslutning og dialog med folk i nabolaget om boligsosiale spørsmål lot dem høste lokal kunnskap og erfaring om aldersvennlig by, før plansaken starter. Pilot 70+ belyste også strategiske utfordringer i samarbeid om aldersvennlig byutvikling mellom offentlig og privat sektor.

– Pilot 70+ ble en møteplass der vi kunne bygge et sterkt nettverk av lokale ressurser. Vi tror krefter i dette 70+ nettverket i framtiden kan sikre en sosial driftsmodell på Torshaug.

ANNONSE

I det siste medvirkningsmøtet i Pilot 70+ lovet Urba å jobbe for etablering av en ny møteplass på Torshaug der dialog og medvirkning om aldersvennlig byutvikling på kryss av generasjoner fortsatt skulle være tema.

- Vossegata 17 blir vår nye møteplass. Vi skal sette i stand det gamle huset så snart vi kan, og håper at Plan- og bygningsetaten allerede i desember 2021 gir klarsignal for midlertidig bruk av bygget.

Dette mener de med aktivitetshus

Sagene Avis spør Urba hva slags aktivitetshus de ser for seg. Skal det være et slags samfunnshus eller kulturhus?

– Da vi lagde Pilot 70+ var det superviktig for oss å ikke bestemme hva vi skulle snakke om. Det er de som deltar i medvirkning som bestemmer hva som er viktig, hva som står på agenda. Slik blir det med aktivitetshuset også, svarer Wodstrup.

Bastia Eiendom og Urba har selvsagt tema de vil ta opp og presentere, fortsetter hun.

– I plansaker skal en mengde ting utredes. Akkurat nå har vi for eksempel fått inn en detaljert rapport om biomangfold og naturverdier på Torshaug. Dette er kunnskap vi vil dele. Det blir en utfordring å gjøre det i disse koronatider!

Ut over sine behov tenkte de at de kan hjelpe andre med å sette i gang aktiviteter i nabolaget.

– Aldersvennlig byutvikling handler om å sikre sosiale verdier, et fellesskap i nabolaget. Vi er vant til å tenke at offentlig sektor skal legge til rette for oss og gi oss løsninger på våre behov. Grunnen til at aldersvennlig byutvikling står på den politiske agenda sentralt og lokalt er enkel: Norge og Oslo har ikke nok ressurser til å møte de behov eldrebølgen bringer med seg. Dagens praksis er ikke bærekraftig, sier hun og fortsetter:

– Vi som bor på Torshov må i større grad løse utfordringer selv. Torshovånden er sterk. Det er mange ressurssterke folk på Torhov som vil dele sitt med andre. Det fortalte Pilot 70+ oss. Jeg er derfor optimistisk for framtiden. Huset på Torshaug er et tilbud til de som vil sette i gang noe bra for fellesskapet. På denne måten kan aktivitetshuset bli en møteplass.

Hvis Sagene Avis' lesere har forslag til bruk som støtter opp om lokalt sosialt nettverk og fellesskap i bomiljø, vil Anne Wodstrup i Urba gjerne høre fra dere.

Planinitiativet ble stoppet

Plan-og bygningsetaten mente at Bastia Eiendom og Urbas originale planinitiativ ikke var i tråd med kommuneplanens intensjon om å ta vare på Oslos historiske områder og bebyggelse eller i tråd med kommuneplanens intensjon om å ta vare på byens landskap. De stoppet derfor planinitiativet, med hjemmel i plan-og bygningsloven.

Forslagsstiller krevde at vedtaket om å stoppe planinitiativet skulle fremmes direkte for bystyret. Da byrådet forhåndsbehandlet saken, sluttet de seg til PBEs vurdering og konklusjon. Bastia Eiendom har varslet at de ønsket å trekke klagesaken, fordi de mente det var lite sannsynlig å få den innvilget nå. Likevel ønsket byutviklingsutvalget å behandle klagen, og sende den til bystyret, «slik at bystyrets syn på saken kommer klart frem», står det i saksfremlegget.

– Her er det gode grunner til at man har fått et avslag, og man har rett og slett ikke gjort hjemmeleksen sin godt nok. Forslaget er overhodet ikke i tråd med de overordnede planene som finnes, eller de hensyn som Byantikvaren og Bydel Sagene har påpekt, sa Øystein Sundelin (H), leder for byutviklingsutvalget, da bystyret behandlet klagen i oktober.

Bystyrets vedtak ble: «I henhold til plan-og bygningsloven § 12-8, andre ledd, beslutter bystyret at det private planinitiativet fra Bastia Eiendom AS Vossegata 31 m.fl. ikke tas til videre behandling.»

Nordsiden av Vossegata 17 Foto: Urba

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE