ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Behandles i bydelsutvalget:

«Beboerparkering er som å kjøpe fiskekort»

STAVANGERGATA: Tosidig sykkelfelt i Stavangergata er blant det som skal tas opp i dagens bydelsutvalgsmøte. Foto: Janina Lauritsen

Torsdag er det bydelsutvalgsmøte i Bydel Sagene. På sakslista står blant annet beborparkering, badeplass i Akerselva og kulturhus på Voldsløkka. Og du kan stille opp til åpen halvtime!

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 14.06.2018 kl 19:04

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SAGENE: Møtet starter kl 18.30 torsdag 14. juni, i Kaysalen i Sagene samfunnshus.

På sakslisten står blant annet et ønske om å få på plass et badested i Akerselva.

Det har lenge blitt jobbet for å få på plass et badested, men arbeidet har så langt ikke ført frem. Vannkvaliteten har de senere årene blitt bedre og bydelsutvalget mener nå det er på tide å ta opp igjen arbeidet. Bydelsutvalget har derfor bedt direktøren om å komme med en sak om hvordan en badeplass kan realiseres.

Fikk nei i 2017

Bydelsadministrasjonen gjennomførte en befaring med Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten (VAV) og et påfølgende møte i mai 2017, for å diskutere muligheten for å anlegge en badeplass i bydelen. Myraløkka og Bjølsendumpa ble fra bydelens side lagt frem som ønskede steder.

Tilbakemeldingen fra VAV var at det under normalt tørrvær ville være badevannskvalitet på elvevannet, men på grunn av gammel rørstruktur ville bakterieholdig overvann og kloakk kunne renne ut i elven på dager med store nedbørsmengder.

ANNONSE

Regn og snøsmelting gjør det nødvendig å tappe ned magasinene ved demningene høyere opp i elven, noe som tidvis vil gi vannføring/strømforhold som ikke er forenelig med bading for barn. Tiltak for å forhindre disse farene anså både Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten som så omfattende og kostnadskrevende at de ikke vil arbeide videre med forslaget, står det i saksfremlegget.

— Beboerparkering er som å kjøpe fiskekort

Beboerparkeringsordningen i Bydel Sagene trådte i kraft 28. mai i år. På sakskartet torsdag står saken «Beboerparkering sett opp mot andre bebudede trafikktiltak». Bydelsadministrasjonen presenterte de ulike tiltakene for Miljø- og byutviklingskomiteen i fjor, og de viktigste er:

• Innføring av 30 og 40 km fartsgrense på alle veier i bydelen
• Bygging av fartsdumper i et stort antall småveier
• Etablering av 4 nye byruter for sykkel
• Bygging av nye sykkelparkeringer på gategrunn over hele bydelen
• Etablering av 2 nye trikkelinjer og en stasjon for lokaltog i tunnel
• Omlegging av Grefsenveien/Vogts gate med ny trikkeløsning og sykkeltrase
• Innsnevring av Ring 2 fra 4 til 2 felt for biltrafikk
• Etablering av 16 nye bomstasjoner i bydelen

«Bydelsadministrasjonen opplever det som utfordrende at disse tiltakene utredes av ulike kommunale faginstanser som ikke alltid ser dem i sammenheng. (...)Det administrasjonen er særlig bekymret for er dårlige boforhold nord i bydelen som følge av stor trafikk gjennom nye boligstrøk, samt at bomstasjoner og redusert fremkommelighet på hovedveiene skal føre til økt bilkjøring/gjennomgangstrafikk i småveinettet».

Videre står det:

ANNONSE

«(...)Med de ovennevnte tiltakene vil andelen ventelig øke ytterligere. Dette er positivt og i tråd med kommunens målsetting. Det er imidlertid mange beboere i bydelen som ikke kjører til hverdags, men som likevel eier en bil som brukes til forefallende ærender og reiser utenbys. En stor andel av disse har ingen mulighet til å parkere på privat grunn, og vil etter innføring av beboerparkering fortsatt ikke ha noe alternativ til gateparkering. Beboerparkering er som å kjøpe fiskekort, og ingen er garantert å alltid få napp i form av å finne en ledig parkeringsplass nær egen bolig.(...)»

I bydelsdirektørens vurdering står det skrevet at bydelsadministrasjonen mener bydelen vil være best tjent med at utbyggingen av nye sykkeltraseer/sykkelfelter foregår etappevis over tid.

I Miljø- og byutviklingskomitéen 6. juni, ble følgende vedtak fattet av Ap, MDG, SV og Rødt:

«Bydel Sagene ber om at det etableres tosidig sykkelfelt i Stavangergata i forbindelse medstrakstiltakene for sykkel, i påvente av omregulering av gata, for å realisere byrute 7».

Dette har vekket reaksjoner, les mer om denne saken her: Kritisk til tosidig sykkelfelt i Stavangergata

ANNONSE

Kulturhus og -skole på Voldsløkka

I flere vedtak har Sagene bydelsutvalg trukket fram behovet for et lokale for Oslo musikk- og kulturskole i bydelen, samt behovet for nye kulturhus på begge sider av Akerselva.

Les mer om saken her: Vil ha kulturstasjon på Voldsløkka

Åpen halvtime

Bydelsutvalgsmøtet starter med åpen halvtime, der bydelens beboere kan ta ordet.

Alle sakene som skal behandles, og sakskartet til møtet, kan leses på bydelens nettsider

ANNONSE

LES OGSÅ:

Venstre vil ha vannet tilbake i fontenen på Sagene

Stenger Voldsløkka i nesten to uker

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE