Sagene Avis

Stamnettprosjektet:

Lokalpolitikerne vil skåne friområdet, anbefaler arbeid på østsiden

Det er på østsiden av Akerselva, hvor Idun-sameiene ligger, at bydelsutvalget mener Stamnettprosjektet bør ha riggplass. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Bydelsutvalget anbefaler å legge anleggsområdet til østsiden av Akerselva. – Vi får håpe alle som skal gjøre arbeidet tar alle forholdsregler for å gjøre det så lite ubehagelig som mulig for dem som er berørt, sa Jonas Finnanger (SV).

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 30.04.2021 kl 12:31

BJØLSEN: Nå er detaljreguleringen med konsekvensutredning for Stamnettprosjektet, som omfatter bydelene Sagene, Nordre Aker, Bjerke, Alna og Marka, ute til offentlig ettersyn fra 22. mars til 18. mai 2021.

– Vi anbefaler alle som ønsker å sende inn innspill å sette seg godt inn i planforslaget til Plan- og bygningsetaten. Alle dokumentene til planbeskrivelsen finner man hos saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, og de er også lett tilgjengelig via Stamnettprosjekts nettside, www.oslo.kommune.no/stamnett. Det er særlig dokumentet som heter Planbeskrivelse med konsekvensutredning det kan være lurt å ta en kikk på før man sender innspill, sier plansjef Lars Hem i Vann- og avløpsetaten.

PBE anbefaler arbeid på vestsiden av elva

Lenger nord for oss støtter Plan- og bygningsetaten (PBE) Vann- og avløpsetatens (VAV) vurdering, som anbefaler alternativet O1/D2 – tunnel drevet fra Oset til Disen.

Hos oss i bydel Sagene er PBE imidlertid uenig med VAV om alternativet på Bjølsen. De anbefaler a alternativ B1 (vestsiden av elva), som er i strid med VAVs forslag til å legge det til alternativ B2 (på østsiden av elva).

Forslaget om å ha riggområde øst for elva, og tett på bebyggelsen i sameiene Idun Synd og Idun Nord, har vakt harme både fra beboere og lokalpolitikere, slik Sagene Avis tidligere har omtalt.


De har altså fått støtte fra Plan- og bygningsetaten, som har anbefalt det vestlige alternativet for arbeidene som skal foregå i Bjølsendumpa. Det er planlagt et begrenset rigg- og anleggsområde for etablering av kobling av ny tunnel og eksisterende, lokalt vannforsyningsnett mellom Treschows gate 4 og Mor Go'Hjertas vei 17. Rigg‐ og anleggsområdet vil utgjøre ca. 3,1 dekar. Anleggsfasens varighet er ca. 1-1,5 år, og i denne perioden må gående og syklende bruke alternative ruter.

Bydelsutvalget er uenig med PBE

Bydelsdirektør Morten Sanden skriver i sin vurdering at han mener begge alternativene for dagsone på Bjølsen har utfordringer og vil påvirke Akerselva miljøpark og beboere i bydelen og nærområdet negativt i anleggsperioden. Bydelsdirektøren støtter i hovedsak PBEs konklusjoner, men anbefaler at dagsonen på Bjølsen plasseres på østsiden av Akerselva (alternativ B2), hovedsakelig fordi dette alternativet sikrer tilgjengelighet for bydelens beboere til det aktuelle friområdet på Bjølsendumpa i anleggsperioden.

I bydelsutvalgsmøtet torsdag 29. april ble det enstemmig vedtatt å anbefale alternativ B2 - på østsiden av elva - med noen endringer.

Lokalpolitikerne mente begge alternativene vil medføre belastning, men at bortfall av friområdet på Bjølsendumpa i anleggstiden (alternativ B1) vil være til ulempe for flere av bydelens beboere enn naboene som vil plages av støy ved alternativ B2. De mener også at B1 gir den mest negative effekten med tanke på fremkommelighet for gående og syklende, da gangveiene i Bjølsendumpa som vil måtte stenges er mye brukte traséer tilknyttet fotgjengerundergangen i Treschows gate. Alternativ B2 innebærer også stengning av gangvei, men i et område på østsida av elva som er mindre brukt, mener politikerne. Hvis det til slutt velges å gå videre med B1, mener bydelen man må søke å finne en løsning som gjør det mulig å holde gangveien åpen i deler av anleggsfasen.

Mens Plan- og bygningsetaten vil plassere riggområdet her på vestsiden av Akerselva, støtter lokalpolitikerne i bydel Sagene Vann- og avløpsetaten, som heller vil ha det øst for elva, og skåne dette friområdet. Foto: Karl Andreas Kjelstrup


– Det er ikke noe tvil om at vi er bekymret for belastningen arbeidet kommer til å påføre alle som bor i området. Byggarbeidet vil berøre Akerselva Miljøpark og viktige naturverdier, vi vil derfor på det sterkeste oppfordre til at det tas så mye hensyn som mulig til beboere og naturen i området i hele anleggsperioden. Vi er derfor sammen med samarbeidspartiene glade for å ha lagt til merknadene (les hele vedtaket nederst i saken, journ.anm) som fikk god støtte i komitéen, sa leder av miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen, Maria Varteressian (Ap), i bydelsutvalget.

Jonas Finnanger (SV) mente det er vanskelig å ikke trekke paralleller til pandemien i dette prosjektet. Han sa det er to lekser å hente her. For det første at det er viktig med beredskap, og at lokalpolitikerne er avhengig av fagfolks vurderinger.

– Vi må ta stilling til de vurderingene fagfolk har gjort, og ut ifra det er jeg enig i at bydelsdirektørens forslag er det beste. Vi får håpe alle som skal gjøre arbeidet tar alle forholdsregler for å gjøre det så lite ubehagelig som mulig for dem som er berørt, sa han.

Bydelsutvalget anbefaler å legge anleggsområdet på østsiden av Akerselva. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Torbjørn Furulund (H) påpekte at dette i hovedsak er en gladsak, da Oslo får en ekstra vannforsyning.


– Det er kanskje ikke noe vi tenker på i hverdagen, men vi vet det er kjempeviktig - selv om det kan være litt kjedelig. Men det er nesten komplett umulig å gå gjennom sånne prosjekter uten å få en del frustrasjon og ulike synspunkter, sa han.

Stamnettprosjektet

Stamnettet skal binde sammen eksisterende vannforsyning fra Oset ved Maridalsvannet, med ny reservevannforsyning fra Holsfjorden i Viken og et nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby. Arbeidene vil hovedsaklig påvirke områdene ved Oset, Disen, Bjølsen, Trosterud, Haugerud og Stubberud. I disse områdene vil det bli flere midlertidige anleggs- og riggområder. Når prosjektet er ferdig, vil det stå igjen nye overbygg på Disen, Bjølsen og Haugerud, samt atkomstportaler til det underjordiske anlegget på Stubberud og Trosterud. Ved Oset vil det ikke bli flere permanente atkomstportaler enn det som allerede finnes på anlegget.

Planforslaget inneholder i alt fire forskjellige alternativer, der tunnelen mellom Oset og Disen kan drives ut enten fra Oset (O1/D2) eller fra Disen (D1/O2), og hvor anleggsområdet på Bjølsen kan legges på enten vestsiden (B1) eller østsiden (B2) av Akerselva i Bjølsendumpa.

Dette anbefaler bydelen og politikerne

Vedtak (enstemmig)

1. Bydelen mener at begge de to alternativene har utfordringer og vil påvirke Akerselva miljøpark og beboere i bydelen og nærområdet negativt i anleggsfasen. Bydelen støtter i hovedsak Plan- og bygningsetatens konklusjoner, men anbefaler at dagsonen på Bjølsen plasseres på østsiden av Akerselva (alt. B2). Dette fordi alternativ B2 sikrer bydelens beboere tilgang til friområdet på Bjølsendumpa i anleggsperioden. Begge alternativene vil medføre belastning, men bortfall av friområdet på Bjølsendumpa i anleggstiden (alt. B1) vil være til ulempe for en flere av bydelens beboere enn naboene som vil plages av støy ved alternativ B2.

2. Støy og vibrasjoner

Anleggsområdene på Bjølsen foreslås plassert nær boliger, pleieinstitusjon og barnehage og vil kunne gi negativ påvirkning i form av støy for naboer og institusjoner. For bydelen er det viktig at det tas tilstrekkelige grep for å minimere støybelastningen for nærmiljøet. Ved siden av generell støyskjerming er det viktig med god dialog med berørte naboer om eventuelle behov knyttet til særskilt støyskjerming. Avbøtende tiltak som er beskrevet i planen forutsettes gjennomført.

3. Trafikksikkerhet

Bydelen mener at det er viktig å sikre trafikksikkerhet og trygge skoleveier i anleggsfasen. Atkomstløsningen for alt. B1 framstår mer oversiktlig enn alt. B2 og innebærer at man unngår anleggstrafikk i atkomstvei til boliger og barnehage. Blir alt. B2 valgt er det viktig at det gjøres grep for å skape en trafikksikker situasjon for beboerne i Lillogata, og at man går i dialog med barnehagen for å unngå anleggstrafikk ved de mest hektiske periodene for henting/levering av barn.

4. Natur- og landskap

Akerselva miljøpark omfatter verdifulle og varierte naturmiljø som er leveområde for mange arter. Bydelen mener det er viktig at tiltak i området, både over og under bakken gjennomføres på en måte som i så stor grad som mulig skjermer om naturverdier. Det er i så måte positivt at det legges opp til krav om fagkyndig bistand for å begrense konsekvenser for kantvegetasjonen på elvebredden og krav om nyplanting ved felling av trær med stammeomkrets over 90 cm. Trefelling må begrenses og trærnes rotsoner sikres.

5. Kulturminner

Bydelen mener det er viktig at tiltaket ved Bjølsen gjennomføres på en måte som skjermer om områdets kulturminneverdier, og ser det som positivt at bestemmelsene sikrer fasadematerialene i overbygget og at det stilles krav om uttalelse fra Byantikvaren angående byggets utforming. Overbygget framstår å ville få en beskjeden innvirkning på omgivelsene, men i alt. B1 vil bygget få en mer synlig plassering i landskapet og derfor være mer fremtredende i området.

6. Gang- og sykkelforbindelser

Bydelen mener at alt. B1 gir den mest negative effekten med tanke på fremkommelighet for gående og syklende, da gangveiene i Bjølsendumpa som vil måtte stenges er mye brukte traséer tilknyttet fotgjengerundergangen i Treschows gate. Alt. B2 innebærer også stenging av gangvei, men i et område på østsida av elva som er mindre brukt. Hvis man velger å gå videre med alt. B1 må man søke å finne en løsning som gjør det mulig å holde gangveien åpen i deler av anleggsfasen.

7. Friområder

I alt. B1 vil en stor del av Bjølsendumpa, inkludert Bjølsendumpa lekeplass, bli benyttet til anleggsområde. Bydel Sagene er en tett befolket bydel med stort press på friområdene. Nord i bydelen er det er få friområder for beboerne utover Akerselva miljøpark. Barnetråkk viser at området er godt likt og benyttes av barn og unge, både til aktiviteter, og som fritids- og skolevei. Tiltaket innebærer i praksis at friområdet vil være uegnet til bruk i byggeperioden. Dette vil være negativt, ikke bare for beboere i omkringliggende boliger, pleieinstitusjoner og barnehager, men for alle andre som går tur langs Akerselva eller benytter området til rekreasjon. Plasseringen av det permanente overbygget vil være av relativt liten sjenanse. I alt. B2 vil anleggsområdet og det permanente bygget plasseres på et friområde som er langt mindre brukt enn Bjølsendumpa. Basert på overnevnte vurdering mener bydelen at alt. B2 gir minst ulempe hva gjelder påvirkning på friområder. Uavhengig av hvilket alternativ som velges, er det viktig at begrensningen av atkomst til friområdene blir kort, og at arealer og gangveier tilbakeføres med høy kvalitet når de opparbeides.

8. Erstatningsareal

Bydelen mener at eiendommen på østsiden av Treschows gate med gnr./bnr. 222/238 vil være godt egnet som erstatningsareal. Eiendommen ligger rett nord for Jerusalem bru og, en utvidelse av parkarealet gir rom for etablering av en solfylt rasteplass som kan vitalisere denne delen av Akerselva miljøpark og skape en attraktiv gangforbindelse gjennom eiendommen fra Sagene seniorsenter i Treschowsgate til Jerusalem bru. Bydelen ønsker seg flere møteplasser langs Akerselva. Bidrag til gjennomføring av et de foreslåtte erstatningstiltakene også ville kunne være et alternativ, og bydelen deltar gjerne med lokalkunnskap i videre arbeid med valg av erstatningsareal/ erstatningstiltak. Bydelen ser i forbindelse med tiltaket behov for å bedre framkommeligheten i området mellom Bjølsendumpa og Lilloveien. Stien øst for elva, parallelt med Lillogata fra nr. 18 til 5, ønskes om et avbøtende tiltak opparbeidet som tursti og utformes med universell utforming. Stien slutter i dag ved Lillogata 18, og i vinterhalvåret og ved mye nedbør er stien svært lite framkommelig med glatt is eller jorddekke, og skrent opp mot Lillogata er bratt (det vises til vedlagt kartutsnitt med rød markering for aktuell strekning).

9. Anleggsarbeidet bør i så stor grad som mulig legges til dagtid, og utenom de mest hektiske tidene rundt henting og levering til den nærliggende barnehagen.

10. Anleggsarbeidet må ta så mye hensyn til naturverdiene i området som mulig.

Reza Rezaee la på vegne av Rødt frem følgende merknad:

«Bydelsutvalget i Bydel Sagene ønsker uansett hvilket alternativ for anleggsområde som velges, må praktisk gjennomføring av anleggsarbeidene drøftes med sameiene og borettslagene i den nærmeste bebyggelsen. Tiltakshaver kan med god og forutsigbar informasjon og imøtekommende drøfting bruke beboernes lokalkunnskap til å finne de beste løsningene for å redusere ulemper og farer i anleggsperioden og finne løsninger for å kompensere for redusert bokvalitet.»

Samtlige partier sluttet seg til denne merknaden.

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Permanent overbygg på Bjølsen

I Bjølsendumpa vil det etter at anleggsarbeidene er ferdige, etableres et overbygg, for kum under terreng, som et sirkulært bygg på ca. 10 kvadratmeter og med en høyde på ca. 4 meter. Det er i alternativ B1 plassert på vestsiden av Akerselva, mens det i alternativ B2 er plassert på østsiden. Fasadematerialet er illustrert med tegl i B1 og betong i B2. Plan- og bygningsetaten mener flere fasadematerialer kan vurderes.

I alternativ B2 plasseres overbygget ved elvebredden sør for boligsameiet Idun Syd/Nord (Lillogata 12). Denne plasseringen medfører at eksisterende gang- og sykkelvei langs østsiden av Akerselva vil legges inntil ca. 2,3 meter nærmere boligbebyggelsen i en strekning på ca. 50 meter. Det vil bli noen små terrenginngrep i forbindelse med dette.

Alternativ B2:

Det permanente overbygget blir plassert på den siden av elva som blir riggplass.


Alternativ B1:

Det permanente overbygget blir plassert på den siden av elva som blir riggplass.

Du kan lese hele planforslaget og sende innspill på det til Plan- og bygningsetaten på Si din mening.

Direktelenke til PBES planforslag finner du her.

Innspill kan sendes på e-post til postmottak@pbe.oslo.kommune.no, merket «Stamnett, sak 201915152, Alna, Bjerke, Nordre Aker, Sagene, Marka», eller per post til Plan- og bygningsetaten, postboks 364 Sentrum, 0102 Oslo.

Etter offentlig ettersyn vil innkomne bemerkninger bli referert og kommentert, og eventuelle endringer vil bli innarbeidet. Saken er planlagt oversendt Rådhuset for politisk behandling 3. tertial 2021.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Sagene Avis bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...