ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Bystyret: Må komme med støyreduserende tiltak neste år

Miljøgruppa fortalte Samferdsels- og miljøutvalget at det er enkle tiltak som skal til for å gjøre situasjonen mye bedre på befaringen i mai. Her blant andre Marit Vea (V) helt til venstre, utvalgsleder Sirin Hellvin Stav (MDG) og initiativtaker Jan Egil Kirkebø. Foto: Janina Lauritsen

Bystyret ber byrådet gå i dialog med Sporveien, Bane NOR og Statens Vegvesen for å komme med støyreduserende tiltakt innen andre kvartal 2021. Politikerne kommer de støyutsatte beboerne øvert i Torshovdalen i møtet – selv om selve innbyggerforslaget ble avvist.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 22.10.2020 kl 19:07

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SINSEN/ TORSHOVDALEN: Torshovdalen sameie 1 og 2 mener støynivået de opplever fra Ring 3, T-banen og jernbanen overgår det som er akseptabelt. Sameienes miljøgruppe prøvde i syv år å få Oslo kommune til å komme på besøk.

Først i mai i år kom byrådets Samferdsels- og miljøutvalg kom på befaring, og da var også Sagene Avis med.

Oslo bystyres Samferdsels- og miljøutvalg kom på befaring i mai. Foto: Janina Lauritsen

– Sameiene våre ble bygget som en konsekvens av Oslo kommunes ambisjoner om fortetting rundt knutepunkter. Siden byggene sto ferdige i 2013/14 har dessverre støyen vist seg å være høyere enn det som prosjekteringen tilsa. Vi var flere beboere som tidlig identifiserte enkle tiltak som kan gjøre mye for å redusere støyen her, og vi regnet med at det skulle være mulig å nå frem med disse. Dessverre har utstrakt kontakt med både utbygger, bydelsoverlegen, Sporveien, Bane NOR og Statens Vegvesen ikke resultert i noe som helst i løpet av nesten syv år, sa Jan Egil Kirkebø i sameienes miljøgruppe, den gangen.

Innbyggerforslag

I vinter samlet beboerne nok underskrifter til å få saken tatt opp som et innbyggerforsalg. Onsdag denne uka ble forslaget «Gi oss et lokalt støynivå fra tog og T-bane som vi kan leve med!» behandlet av Oslo bystyre.

ANNONSE

Beboerne peker på flere forhold som de mener gir ekstra støy både fra T-banen, Gjøvikbanen, og fra Ring 3. De har flere krav både til Sporveien, Bane NOR og Statens Vegvesen. Under kan du lese alle punktene som trekkes frem i innbyggerinitiativet:

  • Støy fra nærliggende togskinner, T-bane og veier overgår støyforskriftenes grenseverdier, reduserer trivsel, forstyrrer nattesøvnen og gir helseplager!
  • Antall avganger for både tog og T-bane som passerer mellom Storo og Sinsen T-bane stasjoner har økt betraktelig siden sameienes ferdigstillelse. Planer for fremtiden tilsier flere avganger både på T-bane og Gjøvikbanen med blant annet lengre togsett.
  • BaneNOR sin østlige jernbanebro («buldrebroen») over Hans Nielsen Hauges gate lager støy ved togpasseringer som langt overgår Oslo kommunes støyforskrifter, og gamle sporveksler lager en «klakkende» lyd når toget passerer i området.
  • T-banens oppbremsing og akselerasjon ved Sinsen T-banestasjon lager betydelig støy med to avganger i kvarteret i hver retning nesten hele døgnet rundt!
  • Kun den ene siden av Ring 3 som vender mot Nordre Aker bydel (Muselunden) har støyskjerm, og ikke siden som vender mot sameiene Torshovdalen 1 og 2 (Bydel Sagene)

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

MILJØGRUPPA: Johannes Hjartlie, Jan Egil Kirkebø, Anders Ødegård og Maren Brandvold Foto: Janina Lauritsen

Det initiativtakerne kjemper for, og ønsket støtte fra bystyret til, er:

  • Oslo kommune og Bydel Sagene koordinerer innsats for iverksetting av støytiltak slik at det lokale bomiljøet sikres, nattesøvnen ivaretas og grenseverdier i støyforskrifter overholdes.
  • BaneNOR må erstatte «buldrebroen» og/eller innføre miljøfartsgrense for toget samt bytte ut «klakkende» sporveksler.
  • Sporveien må sette opp støyskjerm langs T-banen som grenser mot sameiene og/eller innfører miljøfartsgrense for T-banen.
  • Statens vegvesen må sette opp støyskjerm langs Ring 3 også på siden som vender mot Torshovdalen/Åsen, tilsvarende støyskjermen som vender mot Muselunden. Støtt denne underskriftskampanjen for godt bomiljø, god nattesøvn og helse i Torshovdalen!

T-banebroa og Bane NORs «buldrebro», sett fra Kirkebøs leilighet. Foto: Janina Lauritsen

ANNONSE

Bystyret

Etter befaringen i mai, uttalte miljø- og samferdselsutvalget at de «har stor sympati med de lokale ønskene om redusert støy. Befaringen utvalget hadde viste at støynivået er klart høyere enn det burde være i Oslo. Dette er et sammensatt problem som skyldes den samlede støyen fra t-banen, togene og veitrafikken på Ring 3».

– Jeg har stor forståelse for ønsket fra innbyggerne ved Torshovdalen om å redusere støyen i sitt nærmiljø, sa lederen i samferdsels- og miljøutvalget, Sirin Hellvin Stav (MDG), da saken kom opp i bystyret onsdag.

– Vi er enige i at det må gjøres noe med støysituasjonen, og ber om at beboerne får bistand fra kommunen til å dokumentere sine behov, og vi ønsker også at byrådet går i dialog med Bane NOR og Statens vegvesen for at de skal ta sin del av ansvaret for å redusere støyen fra sine anlegg.

Hun understreket også at det skal være utbyggers ansvar at støynivået i utbyggingsprosjekter følger støyforskriften, og kravene i kommuneplanen. Det skal foreligge dokumentasjon ved regulering i støyutsatte områder, og det skal tas hensyn til fremtidig trafikkvekst. Dette har påvirket boligmiljøet her, fordi T-banen har lagt flere avganger nå enn da boligprosjektet sto ferdig.

ANNONSE

– Uten at det er fulgt opp med tilstrekkelige tiltak fra utbygger, dessverre, sa Hellvin Stav.

I debatten ble det løftet at kommunen bør lære av denne saken når det skal reguleres boliger i andre støyutsatt områder. Man bør også se mer på støyreduserende tiltak ved støykilden, og ikke ene og alene i det bygningstekniske.

– Jeg vil takke beboerne i Torshovdalen for å løfte en problemstilling som ofte blir underkommunisert. Støy er et helseproblem, og det er et miljøproblem, sa Nicolai Øyen Langfeldt (H), som er nestleder i utvalget.

Han sa han er glad for at saken nå tar den retningen den gjør gjennom vedtaket i bystyret, men at han er skuffet over at ikke bystyret samtidig støttet et forsalg fra Høyre og Frp, om at Sporveien skal instrueres til å sette opp støyskjermer på vestsiden av Sinsen T-banestasjon.

Vedtaket

Bystyret avviste innbyggerforsalget slik det fremlå, mot FNBs stemmer, men vedtok fire punkter. Vedtaket under var enstemmig, med unntak av det første punktet, som Frp og FNB stemte mot.

ANNONSE

Bystyrets vedtak er dermed:

1. Bystyret ber byrådet gå i dialog med de relevante statlige aktørene for å få til støyreduserende tiltak fra tog og veitrafikk i området. Dette skal skje innen 2. kvartal 2021. Byrådet bes spesielt ta opp muligheten for redusert miljøfartsgrense på ring 3, redusert støy fra det uisolerte jernbanesporet over Hans Nielsens Hauges gate, samt andre mulige tiltak som kan bidra til redusert støy.

2. Bystyret ber byrådet arbeide for at det igangsettes støyreduserende tiltak fra tog, t-bane og veitrafikk i dette området, og melde tilbake til bystyret på egnet vis innen utløpet av 2. kvartal 2021.

3. Bystyret ber byrådet innen utløpet av 2. kvartal 2021 redegjøre for hvordan de følger opp bystyrets vedtak i kommuneplanen om å redusere helseskadelig belastning fra støy, herunder hvordan byrådet arbeider for å gjøre avbøtende tiltak ved støykildene.

4. Bystyret ber byrådet i fremtidige reguleringssaker i støyutsatte områder påse at kommuneplanens føringer om støy oppfylles, samt at man i større grad vektlegger avbøtende tiltak skal skje ved støykilden.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Sagene Avis. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE