Sagene Avis

Frykter konsekvensene hvis Den tysk-norske skolen får flytte til Sagene

Bjørg Valvik Foto: Janina Lauritsen

Ved å godkjenne trinn 1 av Den tysk-norske skoles planer med dispensasjon på Myraløkka, vil trinn 2 med nybygg og omregulering av friområde være uunngåelig, frykter nabo. Tiltakshaver mener skolen vil tilføre området flere positive kvaliteter. Onsdag 11. desember inviterer de til åpent informasjonsmøte.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 11.12.2019 kl 12:37

MYRALØKKA: Bjørg Valvik har bodd i bydelen siden 1974, og har fulgt nøye med på utviklingen i alle disse årene.

I forbindelse med at Den tysk-norske skolen vil inn i Sandakerveien 24 D i Myrens verksted, mottok hun og de andre beboerne i området nabovarsel fra Derlick arkitekter. Nå er hun redd for en stresset behandling av planene.

Valvik hadde ikke hørt noe om disse planene før hun mottok nabovarselet — kun om skolen som kommer på andre siden av Bentsebrua, på Lilleborg-tomta. Etter å ha vært i kontakt med bydelen angående deres foreløpige uttalelse, fant hun brev fra byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), på Plan- og bygningsetatens (PBE) nettsider.

– Det brevet var veldig spesielt, hun nærmest pålegger PBE å prioritere saken. Jeg ønsker en god behandling, uten press fra byråden eller noen andre.

– Saken bindes ved å godkjenne trinn 1

Valvik oppfatter nabovarselet fra arkitekten som overtalende. Her skrives det at fordelene er større enn ulempene, sier hun.


Nabovarselet fremstiller heller ikke hele saken fortsetter hun, men bare den første delen av skolens ønsker og behov.

VIL INN HER: Den tysk-norske skolen vil inn i Sandakerveien 24 D. Foto: Erik Østlyngen

Trinn 1 består av å flytte inn med barnehagen og 1. til 4. klasse, i juli 2020 – 215 barn pluss lærere. Dette innebærer mindre endringer, og kan gjennomføres med dispensasjon fra byggereglene og krever ikke politisk behandling. Tiltakshaver søker dispensasjon fra fire reguleringsplaner, med en tidsbegrensning på ti år. Disse er "Spesialområde bevaring", "Industri, kontor, lager", byggegrense rundt Myrens verksted, og krav om reguleringsplan med hensyn til Akerselva Miljøpark.

Trinn 2 er et totalt ferdig prosjekt, med flytting av alle skolens elever: barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående, lærere og administrasjon. Totalt i underkant av 600 personer. Dette krever et nybygg, samt at deler av nåværende friområde omreguleres og tas inn i skolens område. Nybygget ønskes klart til innflytting 15. juli 2022. Siden eiendommen ligger i område Spesialområde bevaring og i Friområde, kreves det en omregulering med offentlig høring og politisk behandling av saken.

Skolen skriver selv i sakspapirene at det er en «bak-frem» fremgangsmåte de anmoder om, siden de har behov for å bygge trinn 1 før en eventuell omregulering er vedtatt. Dette skyldes den kritiske situasjonen i nåværende lokaler, hvor begge husleieavtalene går ut de neste tre årene. Det har også tatt tid å finne frem til det rette alternativet, siden det er få aktuelle bygg/tomter tilgjengelig i Oslo.


– Man må selv finne ut på PBEs nettsider hvor stort dette prosjektet skal bli. Hvis ikke skolen får godkjent trinn to, vil det jo bli katastrofe for dem. Saken bindes ved å godkjenne trinn 1, og det fremkommer ikke i nabovarselet, fortsetter Valvik.

Den første delen høres fin ut, syns hun. Men det er med del to hvor det skal bygges et nytt bygg, og med innflytting av hele skolen, hun mener det blir komplisert.

– Det er det for liten plass til her. Det er altfor liten plass per barn, og da må man jo ut i friområdet. Vi må verne om Akerselva Miljøpark og friområdene våre. Derfor ønsker jeg i hvert fall at det skal være tid til å behandle saken forsvarlig, uten bindinger.

Valvik presiserer at hun ikke har noe i mot Den tysk-norske skolen, men hun er ikke fornøyd med måten prosessen foregår på, og hun mener det må være skolens ansvar at de er så sent ute med å finne nye lokaler, ikke kommunens.

– Trafikken er ikke tilstrekkelig belyst

Valvik syns det er fint at det ikke planlegges mye parkering på skolens område, og at det kan bli mindre biltrafikk over gangbroa. Men dette fører også konsekvenser med seg.


– Hva med levering av barnehagebarna, de må følges helt inn i lokalene og man parkerer ikke langt unna og går med dem.

Hun syns ikke konsekvensene for trafikken er tilstrekkelig belyst i nabovarselet. Med alle barna og elevene ved Den tysk-norske skolen og barnehagen, vil det få konsekvenser for trafikken — også kollektivtrafikken.

Kommunen har nettopp kjøpt Lilleborg-tomta på andre siden av gata, og her skal det bygges ny skole.

– Da blir det mange ungdommer på området. Er det vurdert å ha to skoler så nærme hverandre? spør Valvik.

Byutviklingsbyråden

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) har tidligere kommentert kritikken om at dette er en hastverksprosess. Til Sagene Avis har hun svart at et stort flertall i Oslo bystyre er enige om at Den tysk-norske skolen utgjør en viktig del av skoletilbudet i Oslo, og at det er svært viktig at kommunen legger til rette slik at skolen får fortsette sin virksomhet.


Les hele svaret, og hva hun sier om friområdene, her.

MYRENS VERKSTED: Den norsk-tyske skolen vil inn i Sandakerveien 24 D ved Myraløkka. Foto: Janina Lauritsen (arkivfoto)

Arkitekten svarer

Annett Bjerke, daglig leder i Derlick Arkitekter AS, som er søker på vegne av tiltakshaver Myren Eiendom AS, er forelagt kritikkern fra Bjørg Valvik. Hun sier at nabovarselet er utformet i henhold til regler gitt i byggesaksforskriften, SAK10, § 5-2 og varselet er generert gjennom Oslo kommunens digitale søknadsportal. Varselet inneholder, i henhold til forskriften, relevante opplysninger for naboene inkludert vedlagt situasjonskart, utomhusplan, snitt- og fasadetegninger, samt søknad om dispensasjon.

– Det nabo nok henviser til som «overtalende» er en setning fra søknad om dispensasjon. Når det søkes om dispensasjon skal søknaden begrunnes, og fordelene ved å gi dispensasjon skal vurderes å være større enn ulempene. Her vil det være søkers vurdering av fordeler for å gi dispensasjon som kommer til syne. Vi tilstreber å veie både de positive mot de negative sidene ved tiltaket. Likefullt er det vår vurdering at fordelene er større enn ulempene, slik at det etter vår vurdering kan gis dispensjon for omsøkt forhold. Ved behandling av søknaden vil Plan- og bygningsetaten vurdere søkers argumenter om at fordelene er større enn ulempene før det gis en dispensasjon, sier Bjerke, som mener søknaden må leses i denne sammenheng. Hun sier søker ikke kan se at søknaden er utformet med en «overtalende» form.

Til Valviks kommentar om at hun måtte inn på kommunens nettsider for å finne mer informasjon om tiltaket, svarer arkitekten at nabovarselet opplyser om telefonnummer, e-postadresse og besøksadresse til ansvarlig søker, som naboene kan ta kontakt med, dersom de ønsker utfyllende informasjon.

– Av 104 utsendte nabovarsler har vi kun fått en henvendelse på telefon og to nesten likelydende merknader (hvorav den ene av disse er samme personen som først tok kontakt med oss på telefon). Vi håper dermed dette viser at nabovarsel inneholdt tilstrekkelig informasjon og var godt dokumentert, sier Bjerke.

– Nabovarselet inneholder ikke informasjon om den største delen av planene - trinn 2. Hvorfor inneholder ikke nabovarselet mer informasjon om trinn 2?

– Utsendt nabovarsel gjelder søknad om tillatelse for etablering av barnehage og skolens 1.-4. trinn i den eksisterende bygningsmassen – bygg F3 og F4, lengst nord på eiendommen og tilhørende opparbeidelse av uteareal (fase 1). En permanent etablering av skole på eiendommen krever, som det er opplyst om i nabovarselet, en omregulering av eiendommen og håndteres i en egen prosess. Inntil en ny regulering eventuelt blir vedtatt er det derfor søkt om midlertidig dispensjon for etablering barnehage og skole for inntil 10 år. Dvs. at det som i byggesaken eventuelt tillates i strid med gjeldene regulering må fjernes dersom ny regulering ikke gir anledning til disse. På denne måten gis skolen, foreldre og utbygger en forutsigbarhet mens reguleringsprosessen pågår. Samtidig vil skolen ha anledning til å finne en ny beliggenhet dersom reguleringsprosessen ikke resulterer i en disponering av eiendommen som møter skolens behov. Den tysk-norske skolen i Oslo er klar over at det er en risiko for at trinn 2 – omregulering av eiendommen ikke blir gjennomført som ønsket, men ønsker likevel at fase 1 kan gjennomføres uavhengig av utfallet i fase 2. Omsøkt tiltak (fase 1) er derfor bedt om å bli vurdert uavhengig av den pågående reguleringsprosessen, sier Bjerke.

Åpent møte 11. desember

Hun understreker at reguleringsprosessen er nylig igangsatt. Da nabovarsel for fase 1 ble utsendt var det avholdt oppstartsmøte for reguleringsarbeidet med Plan- og bygningsetaten, og det ble orientert om at varsel for oppstart av planarbeid ville bli sendt ut forholdsvis snart, opplyser hun.

– Varsel om oppstart av planarbeidet er nå sendt til naboer, berørte etater og foreninger, sammen med en invitasjon til et åpent informasjonsmøte som avholdes onsdag 11. desember kl. 18.00 i kantinen ved Myrens verksted, bygg golf nord, inngang D7 – 4. etasje. I den pågående reguleringsprosessen vil forhold som berøres av planen bli belyst, utredet og avklart. Vi ønsker å ha en åpen, tett og god dialog med naboer og brukere av friområdet ved Myraløkka, og vi håper derfor at så mange som mulig vil prioritere å delta i dette møtet. Vi har også vært til stede på et nylig avholdt bydelsutvalgsmøte, for å gi lokalpolitikerne informasjon om planene, sier Bjerke.

Trafikksituasjonen over brua

– Hvordan tenker dere å løse trafikksituasjonen i området? Hva med parkering for å levere barnehagebarna? Brua er i friområde, vil det være mulig at foreldrene kjører over her – hva slags restriksjoner er eventuelt tenkt, og hvor mye økt trafikk forventes?

– I dag har leietakere i bebyggelsen ved Myraløkka anledning for parkering utenfor sine kontorlokaler, og det er mer enn 60 parkeringsplasser inne på området. Trafikken skjer via brua noe som nå gir omkring 150-200 passeringer pr. dag, sier arkitekten.

Ved gjennomføring av fase 1 vil store deler av eksisterende parkering gjøres om til utearealer for barnehage og skolegård, og trafikken over broa og inn i området vil med dette bli vesentlig redusert fra dagens situasjon, forklarer hun.

– Det vil ikke gis anledning for biltrafikk over brua av foreldre som skal levere barn til barnehage eller skole. Det er planlagt en parkeringsløsning i parkeringshuset i Sandakerveien 24C, der foreldrene kan korttidsparkere i forbindelse med levering og henting av barna, og gå med barna over brua og frem til skole/barnehage. Situasjonen ved skolen i dag er videre at ingen av de ansatte kommer til arbeid med bil. I tillegg er andelen elever som kommer til fots eller per sykkel er meget høy. Varelevering til skolen skal skje slik at leverandørene stopper på andre side av broen/elven, altså ingen varetransport over broen. Kun de gjenværende leietakere i bygg F2 vil ha anledning til å parkere inne på området inntil reguleringen og full utbygging av skolen eventuelt gjennomføres. Dette utgjør 27 p-plasser inkludert HC-parkering. I tillegg vil utrykningskjøretøy og renovasjonsbil fortsatt ha anledning til å kjøre inn i området, sier Bjerke.

Ved gjennomføring av foreslått regulering og full utbygging av skolen vil all parkering inne på eiendommen utgå med unntak av 2 HC-plasser, og det vil da i tillegg til HC-parkering kun være utrykningskjøretøy og renovasjonsbil som har anledning til å passere broa.

– For lokalmiljøet som bruker Myraløkka, brua og gangarealene vil dermed omreguleringen og etablering av skole innebære en betydelig forbedring av den trafikale situasjonen og trafikken over broen vil tilnærmet opphøre, avslutter hun.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Sagene Avis bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...