ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Dette er Bymiljøetatens forslag for gaten

Slik ser Bymiljøetaten for seg at det kan bli i Stavangergata. Foto: PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Med sykkelfelt på begge sider av Stavangergata.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 25.06.2018 kl 22:28

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

VOLDSLØKKA: Plan - og bygningsetaten varsler om: Område - og prosessavklaring til oppstartmøte, Stavangergata - Endring av trafikkmønster.

Fra forslaget

– Bymiljøetaten ønsker, som en del av prosjektet «sykkelbyrute 7», å omregulere Stavangergata for å etablere tosidig sykkelfelt. For å kunne gjennomføre tiltaket foreslår forslagsstiller å redusere fortausbreddene i deler av gaten, fjerne deler av gateparkeringen og fjerne og reetablere den grønne midtrabatten, står det i sakspapirene.

Plan- og bygningsetaten er positive til tiltaket, men skriver også følgende:

– Gatetverrsnittet må justeres til fordel for fotgjengerne. Gateløpet er et viktig byrom og det er ønskelig styrke oppholdskvalitetene i gaten. God bredde på fortau og beplantning bør
derfor etterstrebes.

I tillegg poengterer Plan- og bygningsetaten at krysset Stavangergata/Uelands gate og Lisa Kristoffersens plass bør inkluderes i planavgrensningen.

ANNONSE

– Både Uelands gate og Bergensgata er en del av plan for fremtidig sykkelveinett. Det er viktig å finne gode løsninger for syklister i kryss for å unngå konflikter med andre trafikantgrupper. Lisa Kristoffersens plass er pekt ut som eksisterende lokalt torg/møteplass i Kommunedelplan 17. Plassen fremstår ikke som et torg/ møteplass i dag. PBE ønsker at plassen inkluderes i planavgrensningen slik at plassen kan utformes i tråd med Kommunedelplan 17, står det også i saken.

Stavangergata slik den ser ut i dag. Foto: SAGENE AVIS/ARKIV

Ap snudde

I forrige bydelsutvalgsmøte sto også beboerparkering sett opp mot andre bebudede trafikktiltak, som sykkelfelt, på planen. «Nye» Stavangergata ble diskutert og stemt over.

Flertallet bestemte seg for sykkelfelt i kun én retning i Stavangergata.

Arbeiderpartiet hadde tidligere stemt med MDG, SV og Rødt i komitebehandlingen, om sykkelfelt på begge sider av Stavangergata. Men i bydelsutvalgsmøtet snudde partiet og leverte nytt forslag til vedtak:

ANNONSE

Bydel Sagene er positive til at det etableres sykkelfelt i Stavangergata jamfør tidligere vedtak. Det er samtidig viktig å finne en løsning som ivaretar behovet for både å trygge sykkelfremkommeligheten og sikre parkeringsmuligheter for befolkningen. Bydelsutvalget støtter Bymiljøetatens forslag om strakstiltak i 2018 og 2019, å erstatte gateparkering på én side med sykkelfelt, i retning Lisa Kristoffersen plass.

Et forslag som alle partiene, bortsett fra Venstre stemte for, men MDG stemte subsidiært for kun følgende fra Ap-forslaget:

Bydelsutvalget støtter Bymiljøetatens forslag om strakstiltak i 2018 og 2019, å erstatte gateparkering på én side med sykkelfelt, i retning Lisa Kristoffersen plass.

LES OGSÅ: – Er enkeltes ønske om å parkere på fellesskapets arealer, langs våre viktigste ferdselsårer, fortsatt viktigere enn min og andres trafikksikkerhet?

– Bydelen vil avgi en uttalelse om reguleringsforslaget av Stavangergata. Det vil bygge på Bydelsutvalgets vedtak i denne saken, som er oversendt Bymiljøetaten. Bydelen vil gi en administrativ uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid i Stavangergata. Reguleringssaken vil bli politisk behandlet i bydelen ved offentlig ettersyn, skriver bydelsadministrasjonen i en mail til lokalavisa, mandag.

ANNONSE

Fakta Oslo sykkelstrategi 2015 - 2025

Strategien har som formål å øke andelen sykkelreiser, både ved å få innbyggere som aldri sykler til å begynne å gjøre det, ved å overføre flere reiser fra bil til sykkel og ved å få innbyggere som allerede sykler i dag til å sykle mer. Et annet formål med denne strategien er å danne grunnlaget for en systematisk arbeidsmetode som fortløpende forbedrer forholdene for syklister i Oslo.

Plan for sykkelveinettet i Oslo (sendt til politisk behandling 14.10.2016)

Stavangergata og Sarpsborggata er en del av det fremtidige sykkelveinettet. Stavangergata og Sarpsborggata er pekt ut som strekninger som skal prioriteres frem til 2025 og strekningene skal opparbeides med eget sykkelanlegg. Stavangergata inngår i både Byrute 7 (brun) og 8 (lilla). Sarpsborggata inngår i Byrute 8.

Oslostandarden for sykkeltilrettelegging, vedtatt 21.11.2017

Oslostandarden for sykkeltilrettelegging omsetter byens målsettinger for sykkelandel, trygghet, fremkommelighet og trafikksikkerhet for syklende til praktiske løsninger for utforming av sykkelinfrastruktur. Oslostandarden for sykkeltilrettelegging er Oslos førende veileder for sykkeltilrettelegging på kommunal vei.

Kilde: Plan- og bygningsetaten/Bymiljøetaten

ANNONSE

LES OGSÅ:

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE