ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Dette kan snart bli skole

MYRENS VERKSTED: Den norsk-tyske skolen vil inn i Sandakerveien 24 D ved Myraløkka. Foto: Janina Lauritsen

Den tysk-norske skolen i Oslo vil inn i Sandakerveien 24 D fra 2020.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 11.10.2019 kl 11:20

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

MYRALØKKA: Den tysk-norske skolen i Oslo har behov for nye og større lokaler. I dag holder de til i både Sporveisgata 20, tidligere Hegdehaugen skole, og i Pilestredet 75 C.

Den tysk-norske barnehagen og skolen har i år ca 85 barnehagebarn og 330 elever. Og etter skolen ble omgjort til en tysk-norsk bikulturell skole i 2009, har de opplevd stor etterspørsel fra norske og internasjonale familier både i barnehagen og skolen.

- Vi har derfor lenge vært på utkikk etter større lokaler sentralt i Oslo. Myrens Verksted på Sagene viser seg å kunne fylle de fleste krav til plass og utviklingsmuligheter skolen og barnehagen har behov for. Vi håper å bidra til et enda større mangfold i området rundt Myrens Verksted, sier prosjektleder bygg og sponsoring i Den tysk-norske skole, Kari Kvam, til Sagene Avis.

Sandakerveien 24 D

Eiendommen er avsatt til hovedformål bebyggelse og anlegg og grønnstruktur i kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030. Den østre delen av eiendommen er omfattet av en reguleringsplan, som er delvis opphevet, men underformålet spesialområde bevaring (industri, kontor, lager) og friområde/park er videreført med tilhørende bestemmelser.

Den vestre delen av eiendommen er regulert til annen offentlig eller privat tjenesteyting (galleri, atelier), kontor/bevertning og bevaring naturmiljø.

Deler av eiendommen (mot Akerselva) er også angitt som naturmiljø med lokal verdi i kommuneplanen. Det er også angitt en eksisterende/planmessig sikret hovedturvei gjennom den nordlige delen av eiendommen. Videre er eiendommen omfattet av hensynssone – flomfare i kommuneplanen.

Deler av eiendommen befinner seg også i rød og gul støysone, i tillegg til at den delen av eiendommen som er avsatt til grønnstruktur er angitt som stille område.

Eiendommen befinner seg også i et område med nasjonale kulturminneinteresser. En mindre del av Akerselva er innenfor eiendommens grenser, og Akerselva er avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag i kommuneplanen, i tillegg til at den er angitt som naturmiljø med lokal verdi i kommuneplanen. Eiendommen er også omfattet av Akerselva miljøpark.

Ønsker å flytte inn i 2020

Tiltaket omfatter bruksendring av eksisterende næringsbebyggelse i Sandakerveien 24 D til skole og barnehage for Den tysk-norske skole, og oppføring av ny skolebygning.

ANNONSE

Den tysk-norske skolen har ifølge sakspapirene to mål. Det første er at trinn 1 av skolen står ferdig for innflytting 15. juli 2020. Trinn 2 er et totalt ferdig prosjekt, klart til 15. juli 2022.

«(...)På grunn av nybygget har vi foreløpig her vurdert en nødvendig byggetid på 13-15 måneder. Det betyr at vi ideelt bør i gang en gang i 2. kvartal 2021, dvs om snaut to år. Dette vet vi erfaringsmessig kan være i knappeste laget med hensyn til å gjennomført omreguleringen(...)» står det videre.

Skolen skriver også at dette er en «bak-frem» fremgangsmåte de anmoder om, siden de har behov for å bygge trinn 1 før regulering er gitt. Dette skyldes den kritiske situasjonen i nåværende lokaler, hvor begge husleieavtalene går ut de neste tre årene. Det har også tatt tid å finne frem til det rette alternativet, siden det er få aktuelle bygg/tomter tilgjengelig i Oslo.

«I og med at vi dermed flytter barnehage og klassene 1. til 4. over til Myrens Verksted før vi har regulering på plass, er vi av mange grunner avhengig av forutsigbarhet mht. å kunne drive disse på Myrens Verksted i en lengre periode, dersom, mot formodning, regulering ikke skulle komme på plass etterskuddsvis. Vi vil dermed anmode om at dispensasjonen for trinn 1, dersom regulering ikke blir gitt, blir på minimum 10 år.»

Dette begrunner de med, i tillegg til blant annet at søknadsmengden allerede er redusert grunnet usikkerhet, at kostnadene for å etablere trinn 1 er beregnet å utgjøre ca. 40 millioner kroner for snaue 3000 kvadratmeter og uteoppholdsareal. Utover byggekostnadene skal Myren Eiendom avvikle 15 eksisterende leieforhold i trinn 1-arealet. Når skole- og barnehagevirksomheten eventuelt opphører, må Myren Eiendom konvertere arealene tilbake til næringslokaler.

ANNONSE

Foto: Skjermdump/Derlick Arkitekter

Samlet bruksareal på 7000 kvadratmeter

Planene inneholder også en gangbro fra den eksisterende bebyggelsen til nybebyggelsen sørvest på området. I tillegg vil det bli innvendige endringer for å tilpasse lokalene til barnehagen og skolens behov. Ny og eksisterende bebyggelse får et samlet bruksareal på ca. 7 000 kvadratmeter.

- Den nye bebyggelsen vil utformes i stor grad slik det er presentert i planforslag i forkant av gjeldende regulering, med en L-formet bebyggelse hvor brorparten av bygningskroppen langs elven løftes opp slik at elvebredden tilgjengeliggjøres fra parksiden. Høyden for deler av bygningen ønskes hevet for å løfte seg høyere over terrenget etter innspill fra PBE, samt for bedret etasjehøyde internt i bygget, skriver Derlick Arkitekter til Estate

De opplyses også at uteoppholdsareal for skolen vil være åpent for allmenheten. Barnehagens uteområde avgrenses med gjerde, men vil være tilgjengelig for allmenheten utenom åpningstid.

Dette er den tysk-norske skolen

Skolen har en internasjonal profil med elever med norsk, tysk og internasjonal bakgrunn.

ANNONSE

Skolen forteller at de er et viktig bidrag til økt samarbeid mellom Norge og Tyskland innenfor kultur, språk, utdanning og næringsliv. Elevene (1.-12. trinn) får opplæring etter læreplaner fra begge landene, og mottar vitnemål fra både norske og tyske skolesystemer. 

Skolen startet med ti elever i 1980 for barna til de ansatte ved den tyske ambassaden og medarbeidere ved NATO-hovedkvarter Nord og ble i 2009 omgjort til en tysk-norsk bikulturell skole.

Barna på skolen har rundt regnet bakgrunn som følger: 1/3 tyske foreldre, 1/3 norske foreldre og 1/3 med blandet bakgrunn (skolen og barnehagen har barn/elever fra 28 nasjoner). 

Skolen finansieres hovedsakelig av den norske og tyske stat. Avtalen mellom Norge og Tyskland regulerer foreldrebidraget etter reglene for privatskoler i Norge.

Sagene Avis oppdaterer saken.

ANNONSE

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE