Sagene Avis

Dette ønsker folk seg i en stor park i Nydalen

BI midt i bildet, og Sandakerveien 113-119 ligger mellom skolen og bebyggelsen i Gunnar Schjelderups vei, som vi ser nærmest. Trykkeriet i Sandakerveien 121 til høyre. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

440 personer svarte på den digitale undersøkelsen. Mange ønsker en park for alle, som er en stor, grønn og naturlig park med kupert terreng og vann. Det viktigste er en grønn lunge, med plass til fysisk aktivitet, ro og kultur. Aksjonsgruppa mener fortsatt parken minimum må være på 15 dekar, i ett helt stykke.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

NYDALEN: I fjor høst avslørte Plan- og bygningsetaten (PBE) at de har startet et samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) og de to grunneierne for Sandakerveien 113-119 (t-banetomta) og Sandakerveien 121 (trykkeritomta) – henholdsvis Avantor og OBOS – om et felles forslag om en park i Nydalen på 10-15 mål. Tilsvarende størrelse som Birkelunden.

I desember ble det gjennomført en medvirkningsprosess, der folk i nærmiljøet ble oppfordret til å komme med sine innspill til hva de ønsker seg av en park i Nydalen, og hva den kan og bør inneholde.

LÉVA Urban Design har vært ansvarlig for innhenting av innspill, og benyttet digitale kartleggingsverktøy og et nettsted med informasjon gjennom spørreskjemaer, for å innhente innspill til park i Nydalen. På nettstedet kunne deltakerne bruke «Parkbygger'n» til å «bygge» sin egen park, basert på innspill.

Medvirkning og involvering har vært viktig for OBOS, Avantor og Oslo kommune i arbeidet for å etablere en stor park i Nydalen, skriver PBE i en pressemelding. Nå er nemlig rapporten med resultatene fra medvirkningen klar.

Den viser stort engasjement og interesse for å finne gode løsninger for en stor park i Nydalen, skriver PBE.


Disse deltok:

Fordelingen av respondenter; alder og kjønn. Kilde: Rapport - Park i Nydalen

Digitale svar

440 personer svarte på den digitale undersøkelsen og 27 personer, fordelt på 11 grupper, deltok på hjemmeoppgaven.

Hjemmeworkshopen var delt inn i to deler:

Del 1 bestod av å sette seg inn i prosjektet og reflektere over ønsker og behov. Ved hjelp av tre hjelpespørsmål skulle man svare ut hva man kan gjøre på i parken, hvordan den ser ut og hvem som bruker den.

Deretter skulle man aktivere parken over et år ved hjelp av et årshjul.

Del 2 var en kreativ "klipp og lim"-oppgave hvor man skulle visualisere sine ønsker fra del 1. Ved hjelp av referansebilder, egne blader, aviser og magasiner skulle man uttrykke på papir hvordan drømmeparken ser ut og hva den inneholder.

Sammendrag - Temaer

Basert på resultatene fra hjemmeworkshopene er innspillene delt inn i fire temaer som samler opp på det viktigste som deltakerne har vært opptatt av:

1 Grønn lunge - sammenhengende grønn natur, trær, biologisk mangfold
Det er ønskelig at naturen fremstår ubehandlet og oppleves som vill og naturlig. Stisystemene bør være i grus, for et mykere utrykk og en mer beroligende og rekreativ opplevelse for turgåeren. Det er generelt ikke ønskelig med kunstige materialvalg i parken, og særlig ikke i den grønne delen av parken. Benker, lekeplasser eller andre møblementer ønskes i naturmaterialer som gjenspeiler naturen. Ja til både åpne og avgrensede soneinndelinger som gir parken flere nivåer av aktivitet og fordypelse.

2 Fysisk aktivitet - lek, spill og trening for alle
I denne sonen er det størst ønske om lek og aktivitet for barn, men også trening, spill og aktiviteter for ungdom, voksne og eldre. Aktiviteter som klatring - både i trær, klatrefjell og klatrevegg utpekte seg som et sterkt ønske, samt zipline, basket, ballbinge, rutsjebane og husker.

3 Kultur - pop-up markeder/musikk/arrangementer
Det er et stort ønske om sosiale aktiviteter og arrangementer i området - med for eksempel lysfest på høsten og vinteren, julemarked, 17. mai-aktiviteter, livemusikk, Bondens marked og ’Nydalsdager’. Kulturdelen bør være en levende arena i parken, som programmeres etter aktivitet. Når det ikke er noe som skjer kan området fungere som en grønn oase for opphold eller frilek for barn. Et amfi eller en scene kan også fungere som en treningsarena og/eller kan brukes til sesongbaserte kunstutstillinger.

4 Fordypelse - ro, alenetid, sansing
Et område i parken for ro - et sted å slappe av og bruke sansene, gjerne koblet til natur, biologisk mangfold og vann som rekreativt element. Tilrettelagt for å trene yoga og meditasjon. Området bør være skjermet fra støy og forurensing, helst med vegetasjon for å gi romfølelse og tilføre flere elementer til sanselig opplevelse.

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Den digitale spørreundersøkelsen viser at de fleste vil at parken skal romme mange forskjellige formål. Parkens hovedfunksjon skal være rekreasjon og opphold, men det kan også være aktiviteter som skape-soner og arrangementer. Svarene fra unge under 19 år viser at de har stort fokus på aktivitetselementer og serveringsmuligheter. Det er et felles ønske om trær og store grønne flater.

Rangeringen viser hvilke elementer respondentene mener er mest nødvendige å få plass til i parken, samt hvilke som kan prioriteres lavere/tas ut av vurderingen. Det tegnes et bilde av en relativt tradisjonell park, som kan bli noe ensformig. Vi leser av de unges besvarelser at de har større fokus på aktivitetselementer og serveringsmuligheter. Samlet sett peker respondentenes rangeringen i retning av at parken bør utformes med tanke på opphold og samlinger, heller enn aktivitet og bevegelse.
Elementene som ligger i midten av sjiktet, kan vurderes som supplerende og støttende elementer i utformingen. (Kilde: Rapport - Park i Nydalen)


Mange ønsker en park for alle, som er en stor, grønn og naturlig park med kupert terreng med vann. Det viktigste for de som har svart er en grønn lunge, og ikke plast, gummi og asfalt, med plass til fysisk aktivitet, ro og kultur, skriver kommunen.

Hva skal parken hete?

Her svarte repsondentene:

  • Nydalsparken - 28 %
  • Nydalen park - 13 %
  • Nyparken - 3 %

Av øvrige forslag, med færre enn tre prosent hver, var blant annet Spikerparken, Park Nydalen, Storoparken, Fernandaparken, Lilloparken, Fernanda Nissen park, Nydalslunden, Parkorama, Heiloparken, og Storolunden.

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Illustrasjonen viser en tolkning av parameterne fra innspillene til hva parken bør inneholde, som setter kvalitetene og elementene i forhold til hverandre, og ser nærmere på hvilke mulige sammenhenger som kan skapes i en ny park. (Kilde: Rapport - Park i Nydalen)

Hva skjer videre?

Gjennom det pågående samarbeidet mellom forslagsstillerne Avantor, OBOS og Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Bymiljøetaten skal det nå jobbes videre med resultatene fra medvirkningen, opplyser kommunen.

Aktørene skal se på plassering, størrelse og innhold i parken. Resultatene fra medvirkningen blir med i dette arbeidet.

Overvannshåndtering og forbindelser i Heiloveien må avklares. Parallelt med dette vil forslagsstillerne, Avantor og OBOS, jobbe med å se på resten av eiendommene slik at de kommer fram til et prosjekt som kan gjennomføres.


Både forslagsstiller og kommunen tegner på ulike løsninger på park. Til slutt vil arbeidet munne ut i et konkret forslag til en stor park i Nydalen.

Forslaget til ny stor park i Nydalen skal, som en del av planforslagene for Sandakerveien 113-119 og Sandakerveien 121, ut på offentlig ettersyn. Offentlig ettersyn vil være neste mulighet for medvirkning, og forslagsstillerne og kommunen jobber for at det skal starte rundt sommeren 2021.

Midlertidig park

En endelig park på disse tomtene i Nydalen ligger ennå noen år frem i tid. Et element av «Parkbygger'n» var derfor å foreslå hvilke midlertidige tiltak som kan gjøres i prosessen med å oppføre ny park i Nydalen.

Kommentarene til tiltakene gjenspeiler en lyst til å få til noe midlertidig i forbindelse med parken, men også gode løsninger som kan vare i "100-år." Derfor burde midlertidige løsninger for park i Nydalen vektes etter behov og hensikt mot permanente løsninger, står det i rapporten.

Forslagene som ble foreslått til en midlertidig park er: Benker, gress/gressflater, sitteplasser, akebakke, skøytebane, trær, Tuftepark, blomster, hundepark og kiosk.

Aksjonsgruppa Ja til stor park i Nydalen

Aksjonsgruppen Ja til stor park i Nydalen sier til Nordre Aker Budstikke at de overordnet oppfatter at det er vist et stort engasjement for park i Nydalen. Undersøkelsen ser ut til å ha samlet behovene fra et bredt utvalg av respondenter på tvers av alder og kjønn. Det er veldig positivt, skriver de.

Undersøkelsen viser også at hvis det skal bli noen form for realisme i ønsker og behov fra de 10.000 som bor i Nydalen i dag, og den estimerte doblingen de neste ti årene, så er størrelse og ytre utforming av parken helt vesentlig, legger de til.

Fra et møte med aksjonsgruppa Ja til stor park i Nydalen og politikere før valget i 2019. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Aksjonsgruppa mener at det viktigste med denne undersøkelsen er at den understreker behovet for at parken blir stor nok.

– Vi mener fremdeles at parken må minimum ha en størrelse 15 daa, og at den blir i ett helt stykke. På linje med det både Sagene og Nordre Aker Bydel har vedtatt om park i Nydalen. Vi mener som før at det best egnede området for en stor park i Nydalen er at hele Sandakerveien 113-119 settes av til park. Så kan kommunen, Avantor og OBOS være med på å finansiere det. Kommunen kan eksempelvis se på de gjenstående utviklingstomtene i Nydalen, og gi spesielt Avantor som eier flere av disse, mer utbyggingspotensial på disse tomtene, mot å få til et mindre kontantutlegg fra kommunen sin side for å frigitt den aktuelle tomten til park.

Aksjonsgruppa mener det trengs ytterligere politisk vilje og styring fra byråden for byutvikling, Arild Hermstad, sin side for at det skal bli mulig.

– Så langt er PBE låst til å kun se på to tomter i sammenheng, og det er ikke tilstrekkelig. Det er også en stor hake ved PBEs forslag i og med at Schibsted har en leieavtale med OBOS som kan vare frem til 2040 på Sandakerveien 121. Det vil si at denne tomten kan risikere å ikke bli realisert som park i Nydalen før om 20 år. Mens behovet for park i Nydalen er akutt. Videre er de foreslåtte plasseringene fra PBE sin side dårlige både basert på sol og lysforhold, og ikke minst trafikale forhold, mener aksjonsgruppa.

De viser vider til to arbeidsforslag fra PBE hos kommunen, samt forslaget fra aksjonsgruppen Ja til stor park i Nydalen om beliggenhet og utforming av den store parken i Nydalen. I tillegg ser vi et forslag fra forslagsstiller, gjengitt av PBE:

Øverst er to arbeidsforslag fra PBE hos kommunen (januar 2021,"PBEs avklaringer om stor park i Nydalen", og "Referat fra møte med Deichman Nydalen"). Nederst til venstre forslaget fra aksjonsgruppen Ja til stor park i Nydalen, og forslagsstillers foreløpige plankart utarbeidet av COWI (i "PBEs avklaringer om stor park i Nydaken) om beliggenhet og utforming av den store parken i Nydalen.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Sagene Avis bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...