ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Er dette fremtiden for Vitaminveien og gatene rundt?

Foto: Bjørbekk & Lindheim for Bymiljøetaten (Illustrasjon)

Ja, hvis Bymiljøetaten får det som den vil. Nå er forslaget til reguleringsplan ute til offentlig ettersyn.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

STORO: – Vi skal bygge et attraktivt gaterom for gående, syklende og andre trafikanter samt beboere og næringsvirksomheter, sa prosjektleder hos Bymiljøetaten, Sissel Vestervik Mordt, da Sagene Avis møtte henne i en rundkjøring i Vitaminveien våren i 2019.

Arbeidet med forprosjekt for Vitaminveien startet i september 2018, og i 2019 ba etaten om innspill fra publikum. Nå er har Bymiljøetaten ferdigstilt forslaget til detaljregulering. Forslaget ble denne uka lagt ut på høring med frist for innspill via Plan- og bygningsetatens saksinnsyn innen 1. november 2021.

Skal lage bygater

Bymiljøetaten foreslår å oppgradere Vitaminveien fra vei til bygate. Oppgraderingen inkluderer deler av Kristoffer Aamots gate, Sandakerveien, Nydalen allé og Gunnar Schjelderups vei. Planforslaget skal gi bedre forhold for myke trafikanter.

Planområdet er innenfor de stiplede linjene. Foto: Bymiljøetaten

ANNONSE

Vitaminveien skal få brede fortauer, opphøyd sykkelfelt, møblering, beplantning og universelt utformede bussholdeplasser. Rundkjøringen ved Fernanda Nissen skole skal gjøres om til et signalregulert gatekryss. Rundkjøringen ved Nycoveien skal bli bedre tilrettelagt for de som går og sykler. Det blir et nytt offentlig torg ved Nycoveien 14-20.

Foto: Bjørbekk & Lindheim for Bymiljøetaten (Illustrasjon)

Området, som ligger både i Bydel Sagene og Nordre Aker, skal omreguleres i henhold til de overordnede føringene gitt i Tiltaksliste for det offentlige rom Storo og Lillo (TOR), fra offentlige og fellesprivate samferdselsformål og forretning/kontor/industri til offentlige samferdselsformål (bl.a. kjørevei, fortau sykkelanlegg, torg) og annen veigrunn (grøntareal).

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget, som de mener er i tråd med kommunens overordnede mål om å fremme «gåing, sykling og kollektiv i Oslo kommune». Planforslaget bidrar dessuten positivt til områdets by- og stedsutvikling, påpeker PBE. Forslaget er i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, det vil ikke gi vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn, og trenger derfor ikke å konsekvensutredes, skriver de.

Fakta om planområdet:

  • Størrelse: 26 200 m²
  • Planområdets lengde: Ca. 1300 m med bygate

Planlagt samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:

  • Kjørevei: 10.900 m²
  • Fortau: 7700 m²
  • Torg: 700 m²
  • Sykkelanlegg: 3300 m²
  • Annen veigrunn – tekniske anlegg: 300 m²
  • Annen veigrunn – grøntareal: 2600 m²
  • Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraseer: 700 m²

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Planforslaget

Detaljene i planforslaget viser at Bymiljøetaten foreslår at Vitaminveien opparbeides med to kjørefelt på 3,25 meter, tosidig opphøyd sykkelfelt på 2,2 meter, fortau på minimum 3 meter og holdeplass for kantstopp buss på 3 x 25 meter.

ANNONSE

Dagens situasjon i krysset Vitaminveien, Sandakerveien og Kristoffer Aamots gate. Bymiljøetaten vil erstatte rundkjøring med lysregulert kryss. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Mellom kryssene Kristoffer Aamots gate og Sandakerveien, og Nycoveien og Gunnar Schjelderups vei, etableres det et ekstra kjørefelt for å sikre at trafikkavvikling ikke hindrer framkommeligheten for kollektivtransport.

Det skal etableres vegetasjonsfelt og møbleringsfelt med varierende bredde på 2,5–5,3 meter gjennom hele planområdet. Inn mot kryssene skal det etableres ekstra svingefelt enkelte steder.

Kristoffer Aamots gate opparbeides med to kjørefelt på 3,25 meter, tosidig opphøyd sykkelfelt på 2,2 meter, fortau på minimum 2,5 meter og holdeplass for buss på 3 x 25 meter. Det skal legges til rette for venstresvingefelt for buss mot krysset Kristoffer Aamots gate og Vitaminveien.

Sandakerveien opparbeides med to kjørefelt på 3,25 meter, tosidig opphøyd sykkelfelt på 2,2 meter, fortau på minimum 3 meter og vegetasjonsfelt på 2,5 meter. Det skal legges til rette for ett kollektivfelt i sørgående retning.

ANNONSE

LES OGSÅ: Sandakerveien/Nycoveien fra Vitaminveien til Nordpolen skal oppgraderes til «bygate»

Nydalen allé opparbeides med to kjørefelt på 3,25 meter, fortau på minimum 2,5 meter og vegetasjonsfelt. Planforslaget legger til grunn av den delen av Nydalen allé som inngår i planområdet omreguleres fra fellesprivat til offentlig formål.

Gunnar Schjelderups vei reguleres i henhold til dagens situasjon, men planforslaget innebærer tilpasninger inn mot kryss mot både Vitaminveien og Nydalen allé.

Øker trafikken i Nydalen allé og Gunnar Schjelderups gate

Planforslaget gjør at kjøremønsteret på Storo-Lillo vil bli endret. Trafikken ledes i hovedsak i Vitaminveien. Trafikken ut av Nydalen mot Kristoffer Aamots gate ledes via Sandakerveien nord. Trafikken ut av Nydalen mot Nycoveien og Storokrysset ledes via Nydalen allé og Gunnar Schjelderups vei.

Foto: Bymiljøetaten

ANNONSE

Ny situasjon gir en økning i trafikktallet for Nydalen allé og Gunnar Schjelderups vei, mens det reduseres i Sandakerveien nord og Vitaminveien, ifølge Bymiljøetaten. Økningen av trafikk i Nydalen allé og Gunnar Schjelderups vei vil i hovedsak gjelde fra Nydalen til Storo. Løsningen medfører en økt fordeling av trafikken i gatenettet sett fra dagens situasjon, beskriver de.

Planforslaget innebærer også stengning av regulert avkjørsel ved Vitaminveien 1B og en regulert felles adkomstvei ved Vitaminveien 1B, 3 og 5. Hensikten er å redusere risiko for trafikkuhell med myke trafikanter. Adkomst til Vitaminveien 1B, 3 og 5 vil da skje via den eksisterende fellesavkjørselen lenger øst, alle de berørte eiendommene har fysisk tilgang til den nevnte fellesavkjørselen. Avkjørsel til Storo Storsenter fra Vitaminveien foreslås flyttet 20 meter lengre øst, går det også fram.

Tar skoleareal, men skal sikre skolevei

Videre skriver forslagsstiller at planforslaget legger til rette for for tryggere skolevei i området rundt Fernanda Nissen skole.

Tiltaket vil imidlertid ta av arealer som ligger innenfor dagens skoleområde. Dette er arealer som trengs for breddeutvidelse av Kristoffer Aamots gate i forbindelse med etablering av kollektivfelt. Dette er arealer dom i dag benyttes som sykkelparkering og gangareal, står det i planforslaget. Breddeutvidelsen vil føre gaten nærmere skolebygget, og det vil bli behov for flytting av dagens støttemur.

Som et tiltak for arealbeslaget, vil forslagstiller flytte sykkelparkeringen til Sandakerveien, langs østsiden av skolebygget.

Bydel Sagene har i en tidligere uttalelse til forslaget understreket at det må sikres trafikksikker og oversiktlig atkomst til Fernanda Nissen skole, også i anleggsperioden. Anleggsfasen bør legges opp slik at arbeidet ved skolen blir så kortvarig som mulig, påpeker bydelen.

Bebyggelsen som tidligere rommet Den Norske Slipeskivefabrikken i Sandakerveien 111, er fredet etter Plan- og bygningsloven. Tiltaket vil ikke komme i konflikt med selve bebyggelsen, men tar av arealer rundt, kategorisert som utomhuselement av Riksantikvaren. Disse arealene blir i dag benyttet som parkeringsplass for virksomhetene på adressen langs Nydalen allé, og som en gruset veigsone langs Sandakerveien.

Grunnerverv

Oslo kommune vil måtte erverve areal permanent langs Vitaminveien, Gunnar Schjelderups vei, Nydalen allé og Kristoffer Aamots gate for å kunne sikre et bredt nok gatetverrsnitt.

Det er også lagt til grunn at noe areal ved siden av gateanlegget skal erverves midlertidig til rigg- og anlegg under byggeperioden, hensikten er å unngå en total stenging av trafikk i byggefasen, skriver forslagsstiller.

Det meste av arealet som foreslås brukt som midlertidig rigg- og anleggsplass er dagens parkeringsplass i Sandakerveien 113-119. Både PBE og Avantor – i en tidligere uttalelse – påpeker at det foregår en reguleringsprosess for denne eiendommen. Det er også her nabolaget og bydelene ønsker en park. Plan- og bygningsetaten skriver at de antar at framdriften for oppgradering av gateanlegget blir gjennomført raskt nok til at arealene som er satt til midlertidig rigg- og anleggsområdet ikke skal være til hinder for utviklingen av Sandakerveien 113-119, eller forsinke etableringen av en eventuell ny park.

Etter at forslaget har vært på høring i høst, er planen å sende et oppdatert planforslag tilbake til PBE 15. desember. Deretter skal saken sendes til politisk behandling på rådhuset 15. februar 2022. Etter behandling i byrådet og komiteer, er det bystyret som til slutt skal vedta reguleringsplanen, før arbeidene kan igangsettes – trolig en gang til neste år eller i 2023.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Sagene Avis. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE