ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Fortsatt uvisst hvordan det skal bli i Grefsenveien

Først til sommeren får vi vite hvordan Grefsenveien blir. Asfaltdekket har for lengst sprukket opp rundt trikkeskinnene. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Forslaget til oppgradering av Grefsenveien skapte storm fordi flere mente sykkeltilpasning vil gå på bekostning av trikken fremkommelighet. – Det er viktig at Grefsenveien blir en gate lokalmiljøet kan være stolte av, sier Bymiljøetaten.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

STORO/GREFSEN: Bymiljøetaten utreder flere alternativer til «nye Grefsenveien», både med og uten sykkelvei, og har ennå ikke konkludert.

Mange reaksjoner

Nordre Aker Budstikke kunne i vinter fortelle om det foreløpige forslaget som ble sendt ut med nabovarsel like før jul. Der ble det presentert en mulig løsning på hvordan veien bør se ut.

Det er flere årsaker til at Grefsenveien skal oppgraderes. Den må tilpasses de nye trikkene som etter planen skal begynne testkjøring i 2020. I tillegg skal Vann- og avløpsetaten erstatte eet hovedvannrør som ligger under veien. I bestillingen til til Bymiljøetaten, som er tiltakshaver, står det også at veien skal tilpasses sykkel.

Dette fikk beboere i området til å lage sitt eget forslag til løsning. De reagerte også på at arbeidene blir utført som en ren byggesak. Fordi veien ikke må omreguleres kreves det heller ingen hørings- eller medvirkningsrunde.

Bydelsutvalget vedtok i mars følgende uttalelse, da de behandlet det foreløpige forslaget:

ANNONSE

«Det varslede planforslaget ivaretar ikke sikkerheten for syklistene på en tilfredsstillende måte. BU er usikker på om Grefsenveien er egent som del av hovedsykkelveinettet i bydelen». Les mer om bydelsutvalgets syn på Grefsenveien her.

DEBATTEN:

Naivt å tro at biltrafikken fra Grefsen er unødvendig

Trikk + Sykkel = Sant

Bil og trikk i samme trasé er en ekstremt dårlig idé

ANNONSE

Løsning klar til sommeren

– Vi jobber fremdeles med å finne en god løsning som både vil ivareta sykkel, fremkommelighet for kollektiv, innkjøring til eiendommer og trafikksikkerhet for myke trafikanter. Det er mange hensyn som skal ivaretas og for at prosjektet skal komme frem til en god løsning, tar dette tid. Vi arbeider nå frem mot at et løsningsforslag kan foreligge til sommeren, sier prosjektleder for Grefsenveien i Bymiljøetaten, Ingunn Bårdseng Haug.

– Hva synes dere om engasjementet rundt arbeidet fra lokalmiljøet, og særlig den kraftige skepsisen til at trikken i de første utkastene ikke har fått egen trasé hele strekningen?

– Det er flott at lokalmiljøet engasjerer seg og det har vært en viktig aktør til å gi gode synspunkter og ønsker rundt hvordan Grefsenveien kan bli seende ut. Disse har vi tatt med oss inn i den videre planleggingen. Til syvende og sist er det lokalmiljøet som skal bruke gata, og det er derfor viktig for oss at Grefsenveien blir en gate lokalmiljøet kan være stolte over.

Trygg og god sykkelløsning

– Hva tenker dere om at bydelsutvalget i sin uttalelse mener Grefsenveien kanskje ikke er egnet som sykkelvei, eller del av sykkelveinettet?

ANNONSE

– Vi tar uttalelsen til etterretning og etterstreber så langt det går å tilrettelegge for en trygg og god sykkelløsning. Vi må forholde oss til den politiske bestillingen som vi har mottatt, som sier at Grefsenveien skal tilrettelegges for ferdsel på sykkel, jfr. bystyrets satsing på sykkel, men vi ser utfordringer ved at mange funksjoner skal inn i samme gatetverrsnitt. Dette arbeider vi med nå for å finne en god løsning på, sier Haug.

Hun sier videre at Bymiljøetaten arbeider med å finne en løsning som vil ivareta innspillene fra lokalmiljøet så langt det er mulig, samtidig som prosjektet ivaretar politiske mål.

– Dette kommer vi tilbake til så snart løsningsforslaget foreligger før sommeren, sier hun.

Bydelsutvalgsleder i Nordre Aker, Per H. Christiansen, kunne i BU-møtet 11. mai opplyse at bydelen har dialog med Bymiljøetaten, og at BU kommer til å uttale seg om det endelige løsningsforslaget, selv om dette ikke formelt kommer på høring.

Arbeidene i Grefsenveien, mellom Storo og Disen trikkeholdeplass, skal etter planen stå ferdig sommeren/høsten 2018. Arbeidene med Storokrysset og Grefsenveien ned til Sandakerveien, skal etter planen starte opp våren/sommeren 2018.

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE