Sagene Avis

Sendte inn over 80 innspill til tryggere skolevei:

Bymiljøetaten prioriterer fem av tiltakene

Bydel Sagene sendte innspill fra skolene/FAU til Bymiljøetaten i vinter. Her er tiltakene Bymiljøetaten vil utføre. Foto: Jan Haas / NTB scanpix

– Dette er langt ifra bra nok, sier leder av Miljø-, kultur, og byutviklingskomiteen i Bydel Sagene, Maria Varteressian (Ap).

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 08.06.2020 kl 21:26

BYDEL SAGENE: I fjor høst ba Bymiljøetaten bydelene om å samle innspill fra innbyggere og skoler/FAU, til mindre strakstiltak for å gjøre skoleveiene tryggere.

I slutten av april sendte Bymiljøetaten brev tilbake til bydelene, med oversikt over de strakstiltakene etaten mener er de viktigste, og som kan gjennomføres innenfor de økonomiske rammene etaten har:

«Grunnene til at et tiltak ikke har nådd opp kan være at det så omfattende at det ikke kan utføres innenfor de økonomiske rammene vi har fått tildelt. Noen av tiltakene som er ønsket kan ikke gjennomføres på grunn av tekniske krav i nasjonalt besluttede håndbøker som BYM er pålagt å følge i sitt arbeid. Og i noen tilfeller er tiltak allerede blitt utført på stedet og det er derfor ikke lenger aktuelt» skriver Bymiljøetaten.

Bymiljøetaten sier strakstiltak er mindre tiltak innenfor Trafikksikkerhetsseksjonens ansvarsområde. Dette inkluderer blant annet humper, innsnevringer av kryss og andre små justeringer av veinettet. De ønskene som ligger utenfor dette er videreformidlet til riktig mottaker i Bymiljøetaten.

Endringer av fartsgrenser og etableringer av nye fartshumper krever vedtak i Bymiljøetaten for å kunne iverksettes. Før eventuelle vedtak fattes, skal forslaget sendes på høring til politiet, Ruter AS, Brann- og redningsetaten og Fellesutvalget for utrykningspersonell. Det kan derfor forekomme endringer i tiltaksplanen, skriver Bymiljøetaten videre.


Under er strakstiltakene Bymiljøetaten har valgt å utføre i Bydel Sagene, og nederst i saken kan du se hvilke forslag til strakstiltak bydelspolitikerne i Bydel Sagene sendte til Bymiljøetaten.

Tiltak skole

Strakstiltakene er sortert i fire undergrupper; tiltak på skolevei, tiltak knyttet til universell utforming, tiltak som utføres i forbindelse med asfaltplanen og øvrige tiltak. I Bydel Sagene er det kun tiltak på skolevei som er utført/planlagt.

 • Gangfelt-skilt i Treschows gate x Sandakerveien
 • P-forbud i Åsengata x Lammers gate
 • Skilting av gangfelt Åsengata ved Per Kvibergs gate
 • Forlenge trafikkøy i Bergensgata v Maridalsveien
 • Innsnevring ved gangfelt i Presidentgata ved Rosenlundgata

Her kan du lese om p-forbudet og skiltingen i Åsengata/Lammers gate

Og her kan du se tiltakene på kartet (ekstern lenke)

Fremdeles mye som må gjøres

– Dette er bra, men langt ifra bra nok. Listen over foreslåtte tiltak er langt mer omfattende enn listen over det som faktisk bli iverksatt nå – med kun fem, sier leder av Miljø-, kultur, og byutviklingskomiteen i Bydel Sagene, Maria Varteressian (Ap).

Det betyr at det fremdeles er mye som må gjøres før Sagene blir en bydel som er tryggere for skolebarn og andre myke trafikanter, fortsetter hun.

Maria Varteressian, leder av Miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen i Bydel Sagene, mener dette er bra, men langt ifra godt nok. Foto: Privat

– Det viktigste er at barn som bor på Sagene skal kunne komme seg trygt til og fra skolen! Dette blir gradvis bedre, Oslo har jo kommet langt de siste årene, men det går fremdeles litt sakte enkelte steder.

Varteressian har først tenkt å ta tak i dette gjennom et brev til bystyret. Der ønsker hun å løfte skoleveier for barn, og trygghet for gående generelt.


– Et konkret eksempel jeg ønsker å ta tak i, i tillegg til skoleveiene, er gang- og sykkelveien som går fra toppen av Torshovdalen og nedover langsmed dalen – syklister og folk på skateboard får ofte ganske høy fart nedover der. Det er behov for å dele opp gangveien slik at vi unngår unødvendige ulykker, sier hun.

Her er tiltak som ble hentet inn fra bydelens skoler/FAU:

Hjertesoner

Bydelsutvalget mener det bør gjøres tiltak for å begrense biltrafikk og tilrettelegge for et skille mellom sykkel og gange ved:

 • Bjølsen skolen (Advokat Dehlis plass med Maridalsveien)
 • Lilleborg skole (skolesykkelvei i Torshovgata)
 • Sagene skole (hindre gjennomgangstrafikk i Sandakerveien fra Ring 2 og Sannergata)
 • Nordpolen skole (Hans Nielsens Hauges gate)
 • Fernanda Nissen skole (Vitaminveien, Nycoveien og krysset Sandakerveien x Birch- 
Reichenwalds gate)
 • Fremtidige Voldsløkka skole

Sagene skole


Innspill fra beboere:

 • Sandakerveien fra Chr. Michelsens gate (Ring 2) til Biermannsgate, samt Holsts gate, og 
Biermannsgate blir hovedsakelig brukt til levering til skolen og som turvei. Ingen særlig nytteverdi som bilvei da sidegatene tar trafikken unna og kun øker faren for barn på skoleveien. Disse kunne med fordel stenges for alminnelig biltrafikk, og heller anlegges som gangveier, miljøgater e.l.
 • Thorvald Meyers gate ned til Sannergata, samt Biermannsgate, blir også i hovedsak benyttet til kjøring til eiendom og kunne blitt en fin allé opp mot Sagene skole, som også da kunne benyttet dette området syd for skolen på en bedre måte. Kanskje anlegge et grøntområde med trapp, etc.
 • «Sykkelvei/sti» fra sykkelveien ved elva og til Sandakerveien blir brukt av syklister som skaper et farlig krysningspunkt rett ved skoleporten. Her må fotgjengere, syklister og biler konkurrere om plassen; det er behov for en separering av sykkelvei og gangvei, og en mer helhetlig løsning rett foran skolen
 • Bygg fortau langs alle skoleruter, f.eks. i Sagveien mellom Maridalsveien og Beierbroen, som er rute for barn til Sagene skole. Her finnes en plan fra 1989 som aldri er blitt gjennomført
 • Fortau nær skolene bør ha økt bredde, samtidig som bilveien blir smalere
 • Det er mange som sykler svært fort i gangtunnelen under Marcus Thranes gate (Ring 2) ved Akerselva. Tunnelen er uoversiktlig (smal, mørk og ofte vanndammer etter regn). Det bør 
settes opp en form for hinder som gjør at man ikke kan sykle så raskt gjennom
 • Sør for tunnelen møtes to gangveier. Her kommer også syklister i full fart
 • Vurdere hvordan man kan begrense fart og gjennomkjøring for bil i Sandakerveien mellom 
Sannergata og Ring 2
 • Krysset ved Sandakerveien x Holsts gate er uoversiktlig og det er trangt på fortauet ved 
Sandakerveien 8
 • Det er behov for flere fartshumper i Sandakerveien. Det er også behov for fartshumper i Holsts gate, Biermanns gate og utenfor hver av parkeringshusene i Thorvald Meyers gate
 • Sandakerveien utenfor Sagene skole og Biermanns gate er viktige gater. I Sandakerveien 
utenfor skolen er det mye trafikk om morgen og ettermiddag

Klikk for mer...

Klikk for mindre...


Bjølsen skoleInnspill fra beboere:

 • Det er behov for tiltak ved gangvei og atkomstvei der Moldegata møter Maridalsveien ved 
Bjølsen studentby og Bjølsenhallen. Her er det trafikk fra mange retninger (atkomst fra parkeringshus, atkomstvei til næring og bolig, levering til barnehage) og meget uoversiktlig når man skal krysse Moldegata. Krysningen ved privat innkjørsel langs Maridalsveien bør merkes
 • Bentsebrugata x Sandakerveien er et veldig uoversiktlig kryss (trafikk fra fem ulike retninger) og det er behov for å gjøre tiltak her
 • Det er behov for bedre belysning langs Bentsebrugata fra Advokat Dehlis plass, over Bentsebrua og det nevnte krysset ovenfor, slik at bilistene lettere ser syklende og gående barn i høst- og vintermørket
 • Ideelt sett burde det også vært et fysisk skille mellom de nye sykkelstiene og kjøreveien i Bentsebrugata
 • I området rundt Voldsløkka borettslag (i Uelands gate), Mogata og kolonihagen Bjølsen og Bjølsenparken mangler det krysningsfelt flere steder
 • Småveinettet på Bjølsen benyttes av mange barn og unge på vei til og fra Bjølsen skole, Voldsløkka, Bjølsenhallen og Margarinfabrikken. For å komme til disse stedene må man krysse større veier som Stavangergata og Bergensgata
 • Sørøst for Margarinfabrikken barnehage møter en utstikker fra Stavangergata Holmestrandgata. Det er ikke fortau på sørsida av Holmestrandgata og for å fortsette ned Stavangergata må man derfor krysse mellom bilder parkert nord langs gata
 • Det er ingen krysningsfelt over Sarpsborggata ved krysset Sarpsborggata x Bjølsengata x Holmestrandgata. Dette er veien til skole og barnehage for flere
 • Sør for Lisa Kristoffersens plass, mellom Stavangergata og Bergensgata, ligger en kort gatestump som binder de to gatene sammen. Gatestumpen har dårlig sikt på grunn av parkerte biler og gatas krumming. Det bør gjøres tiltak for å hindre gjennomkjøring, for eksempel sperring (for eksempel som et midlertidig prosjekt)
 • Ålesundgata har blitt mer trafikkert etter at Brochmanns gate ble enveiskjørt. Det er dårlig plass i gaten, og når biler møtes kjører de ofte opp på fortauet. Det er også dårlig sikt mot gangfeltet ved krysset Ålesundgata x Gjøvikgata
 • Vurdere å fjerne gateparkeringsplasser som sperrer for sikt av gående og syklende ved nær krysset mellom Sandakerveien og Bentsebrugata for bedre sikt for myke trafikanter (særlig syklende som kommer ned Sandakerveien)
 • Etablere fartshump og fotgjengerfelt i Treschowsgate, ved krysset Treschowsgate / Ålesundgata
 • Etablere flere fartshumper i Hammergata, samt vurdere å stenge for gjennomkjøring (kun til eiendommene)

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Innspill fra FAU

 Bjølsen skole:

 • Ønske om skilting av at gatene rundt er skolevei, som en påminnelse om å holde lavere fart
 • Flere ønsker gjelder Kongsvingergata og Bergensgata, hvor det er mange skolebarn som krysser veien på vei til skolen

Bergensgata: • Mange elever krysser Bergensgata på vei til skolen og mange bilister har høy fart i samme gate. Det er ønskelig med 30-sone mellom Advokat Dehlis plass og rundkjøringa Lisa Kristoffersens plass (gjerne kontrollert med tidsstyring)
 • Tryggere overgang i Bergensgata nord for busstoppet på Advokat Dehlis plass (mot krysset Bergensgata x Maridalsveien), med f.eks. lysregulering eller fartsdump
 • Tryggere overganger flere steder oppover Bergensgata, nord for Advokat Dehlis plass. Ved Kongsberggata er sebrastripene nesten borte. Stripene må males opp igjen og krysningen markeres godt
 • Bysykkelstativet ved Advokat Dehlis plass hindrer sikt mot sør for de som skal krysse ved overgangen
 • Bedre belysning i Bergensgata
 • Mange biler kjører forbi bussene som stopper ved holdeplassen på Advokat Dehlis plass (sørgående retning) uten at de er oppmerksomme på gangfeltet rett sør for bussholdeplassen. Finnes det mulighet for å hindre at biler kan kjøre forbi bussene?


Kongsvingergata og Mogata:

 • Det mangler gangfelt på steder det er naturlig å krysse veien for å komme til skolen i Kongsvingergata og Mogata. Nå er det gangfelt kun i starten og slutten av gata, men det er mange flere naturlige krysningspunkter
 • F.eks. går trappene som leder fra Bjølsenparken og gangstien langs kolonihagene ned til Kongsvingergata rett ut mellom parkerte biler og det er dårlig sikt. Vi ønsker at det fjernes parkeringsplasser og etableres gangfelt der
 • Vi foreslår at Kongsvingergata reguleres som enveiskjørt fra vest mot sydøst. Siden gata er trang med mange parkerte biler, holder bilister høy fart for å rekke gjennom før de møter motgående trafikk
 • Fjerne parkeringsplass(er) ved overgang i Kongsvingergata (ved krysset Grimstadgata/Kongsvingergata, på vestsiden av krysset) for å bedre sikt. Veien er smal og det er vanskelig å se forbi parkerte biler når man skal krysse gaten. Fartshump rett før eller på overgangen.

Bjølsengata:

 • Bedre belysning i Bjølsengata langs med Bjølsenparken, slik at flere elever ønsker å bruke denne som skolevei framfor trafikkerte Bergensgata.Området mellom skolen og Bjølsenhallen:

 • I området fra Bjølsen skole, opp Maridalsveien til krysset Sarpsborggata Mor Go’hjertas vei og hele veien opp til Bjølsenhallen, er det mørkt. Her kjører det lastebiler i forbindelse med varelevering til Meny og underlaget er dårlig. Vi ønsker bedre belysning og oppgradering av underlaget
 • Hele området mangler også trygge overganger. Vi ønsker skiltede overganger på naturlige krysningspunkter
 • Særlig er krysset Sarpsborggata, Maridalsveien og Mor Go’hjertasvei uoversiktlig. Her er det behov for godt markerte gangfelt

Øvrige innspill:

 • Prøvestenging av Maridalsveien mellom Kongsvingergata som en test i forbindelse med at Advokat Dehlis plass skal utvikles
 • Ålesundgata har blitt veldig trafikkert og usikker etter at Brochmannsgate ble enveiskjørt og parkeringsplassene i Treschows gate ble fjernet. Det kjører flere biler her nå enn tidligere, bilene har høy fart og mange velger å kjøre opp på fortauet ved møtende trafikk. Her har det vært mange farlige situasjoner
 • Gangfelt over Sarpsborgveien ved Bjølsen barnehage

Nordpolen skole

Innspill fra beboere:

 • I forbindelse med arbeidet på trikketraséen i Sandakerveien er strekningen stengt for 
gjennomkjøring. Dette fører til økt trafikk i Åsengata. Åsengata er trang med parkering på begge sider, og oversiktligheten blir enda verre om vinteren. Det må gjøres tiltak for å redusere trafikken og hastigheten, samt øke trafikksikkerheten
 • Lammers’ gate trekkes fram som mørk. Der gaten møter Åsengata meldes det om dårlig sikt på grunn av parkerte biler. Der gaten krysser Nordkappgata er det ikke krysningsfelt
 • Bakken i Hans Nielsen Hauges er bratt ned mot Ragnas hage barnehage og det er vanskelig å kjøre sakte nok her. Viktig å sikre tilstrekkelig sikt ved gangfelt
 • Skilting om skole langs trafikkerte veier. Viktig med godt synlige skilter på veier med flere felt
 • Egen fase for fotgjengere i krysset Sandakerveien/Grefsenveien/ Hans Nielsen Hauges gt.
 • Skilting av fotgjengerfelt i Sandakerveien x Treschows gate
 • Digitale fartsskilt (30 km/t i skoletiden)
 • Jerusalem bru oppleves mørk og skummel, spesielt øst for elva der brua møter Sandakerveien

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Innspill fra FAU på Nordpolen skole:

 • Generelt ønskes bedre belysning på krysningspunkter, flere opphøyde gangfelt, samt tydelig markering i asfalten av hvor nær et gangfelt det er tillatt å parkere, slik at feilparkeringer reduseres. I tillegg ønskes strengere håndheving av parkeringsreglene

Hans Nielsen Hauges gate (HNH):

 • HNH er en sterkt trafikkert gate, med to bussruter og en del tungtrafikk, hvor det ofte er kødannelser i rushen. Biler, og syklister, kjører til dels svært fort, og det kan virke som om mange oppfatter HNH som forkjørsvei, til tross for at den ikke er det. Til dels uoversiktlig trafikkmønster, busser som krever begge kjørefelt for å klare svingen, og høy hastighet gjør at det oppstår mange trafikkfarlige episoder
 • Hele HNH har for høy hastighet. Tillatt hastighet bør reduseres til 30 km/t og det bør skiltes/skiltes tydeligere som skolevei
 • Fotgjengerovergang ved Kyrre Grepps gate er særlig utsatt. Her bør gangfeltet opphøyes og helst lysreguleres
 • Fotgjengerovergang ved skolen er lysregulert. Lysperioden for gående bør økes i tider da mange går til og fra skolen, og gangfeltet bør opphøyes
 • Trærne og buskene som ble plantet i midtrabatten da HNH ble rehabilitert, døde dessverre første vinter pga kulda. Hvis ny vegetasjon kunne plantes, ville dette sende et signal om at man her er i en boliggate hvor trafikanter må ta hensyn til beboerne i Åsengata
 • Åsengata oppleves utrygg, og som en relativt trafikkert gate hvor biler holder høy fart, til dels høyere enn fartsgrensen. Her ferdes det i dag mange skolebarn og barnehagebarn. Gata brukes av mange bilister som en snarvei mot Sinsenkrysset, for å unngå lysregulering i Sandakerveien. Åsengata skal bli omkjøringsvei for Sandakerveien når trikken skal oppgraderes, noe som vil forsterke problemene
 • Fotgjengerfeltet ved Åsengata x Per Kvibergs gate oppleves utrygt. Markeringen i veibanen snør igjen om vinteren, slik at det ikke synes at det er gangfelt, og feilparkeringer bøtelegges ikke så lenge stripene ikke er synlige. Dermed parkerer mange tett på gangfeltet. Det klages også på at kommunen ikke håndhever parkeringsforbudet i T-kryss, og i stedet har skiltet parkering forbudt i visse perioder. Overgangen må markeres med skilt, slik at denne er synlig hele året. Parkeringsforbud håndheves
 • Fotgjengerfeltet i Åsengata x Lammers’ gate er like etter en knekk i veien når du kommer sørfra, og bilister kan ikke se barn som er på vei ut i veien før de er tett på gangfeltet, selv om parkerte biler overholder avstandsregelen. Barna, som ikke ser over bilene, kan heller ikke se biler som nærmer seg. Dette punktet trekkes frem av mange foreldre. Forslag til løsning: «See mee»-skilt som lyser opp når noen nærmer seg gangfeltet, fjerning av de nærmeste parkeringsplassene på sørsiden av gangfeltet
 • Fotgjengerovergangen ved Torshov kirkepark (ved Åsengata 26), til gang-/sykkelveien mot Thor Olsen barnehage og Sandaker oppleves uoversiktlig. På grunn av parkerte biler langs veien ser man ikke biler som kommer nordfra før man er ute i veien. Forslag til løsning: opphøyet gangfelt
 • Utenfor Åpent Bakeri (krysset Åsengata x HNH) er det mange feilparkeringer hele tiden, og folk som stopper i område hvor parkering er forbudt, fordi de bare skal inn og ha seg et brød. Gata er toveiskjørt, til tross for at nordre del er for smal til at to biler kan møtes. Dette fører til at mange biler rygger tilbake mot HNH, for å gi plass til biler som kommer imot. Krysset oppleves derfor veldig utrygt. Det foreslås at det skiltes og håndheves «Stans forbudt» i området nærmest krysset

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Nordkappgata:

 • En fin og enkel skolevei, som stort sett er skjermet for biltrafikk, er over Haarklous plass og kirkeparken, og videre langs gang-/sykkelvei mot Lilleborg og Thor Olsen barnehage. Krysningen av Åsengata er som tidligere nevnt problematisk
 • Ved bussholdeplassen (Haarklous plass) er det korresponderende gangvei på begge sider av Nordkappgata, men for å finne gangfelt må man til oversiden av Roveruds gate. Dette er en omvei som ikke blir brukt av de som kommer fra Haarklous plass, og mange, både barn og voksne, krysser direkte mellom bussholdeplassene. Det ønskes gangfelt, evt. opphøyet og «ruglete» kjørebane, ved bussholdeplassen i Nordkappgata
 • Nordkappgata er bussgate, og særlig der bussene svinger inn-/ut av HNH-gate kan det bli uoversiktlig. Bedre belysning av kryssområdet ved HNH

Lilleborg skole

Innspill fra beboere:

 • Mange barn krysser Presidentgata ved Rosenlundgata, sør for Lilleborg skole. Her er det dårlig 
sikt. Det kunne vært et varselskilt at det er skole i nærheten
 • På Sæveruds plass er det ingen fotgjengerfelt på plassen og mange busser. Utflytende kryss. 
Ønske om en løsning som på kort sikt kan bedre trafikksikkerheten her, samt en løsning som 
kan gi en mer hensiktsmessig utforming av plassen på lang sikt
 • Sæveruds plass på Torshov oppleves trafikkert og uoversiktlig. Det er blant annet registrert 
ønsker om fotgjengerfelt i Johan Svendsens gate vest for Agathe Grøndahls gate (ved 
Torshovparken)
 • Trygg kryssing av Vogts gate er viktig for elever ved Lilleborg skole
 • Oppstramming av Sæveruds plass og krysset Nordkappgata x Johan Svendsens gate
 • Skolesykkelvei i Torshovgata

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Fernanda Nissen skole

Basert på tidligere vurderinger og innspill, samt gjennomført Barnetråkk ved Fernanda Nissen skole 2019, har bydelsadministrasjonene følgende innspill til tiltak ved Fernanda Nissen skole:

 • For Fernanda Nissen skole er det spesielt viktig å sikre trygg kryssing av Vitaminveien, Kristoffer Aamots gate, Sandakerveien og Grefesenveien
 • Det bør gjøres tiltak for sikrer krysning ved fotgjengerfeltet i Sandakerveien x Birch- Reichenwalds gate. Krysningen bør signalreguleres
 • Det bør gjøres tiltak for å tilrettelegge for krysning av Kristoffer Aamots gate på østsiden av Akerselva. Pr nå er det kun fortau på sørsiden av gaten. Undergangen gir en omvei som gjør at de som kommer nordfra heller velger å krysse veien her
 • Gunnar Schjelderups gate og Nydalen allé er skoleveier for de som bor nord i Nydalen. Det må vurderes hvordan strekningene kan gjøres tryggere og mer oversiktlige
 • Ved byggearbeider i området må det stilles krav om tilfredsstillende midlertidige trafikksikkerhetstiltak. 

I listen over har de gjengitt tiltakene som ble spilt inn fra publikum i løpet av innspillsrunden

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Sagene Avis bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...