ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis
Seksjonsheader

«Kunne selv sørget for en helhetlig plan for Nydalen, for lenge siden»

Nydalen, bydelshuset i Nydalsveien, etter brua over Akerselva. Foto: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

KOMMENTAR: – Visst er det latterlig sent med en helhetlig plan for Nydalen nå. Men man kan jo spørre seg hvorfor Venstre ikke sørget for at dette kom på plass, da de selv satt med makta i Oslo? Heldigvis er det rødgrønne byrådet godt i gang med både ryddesjauen og dette arbeidet.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 31.01.2018 kl 20:05

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Ingeborg Briseid Kraft, medlem av Nordre Aker Bydelsutvalg for Venstre, skriver i en kommentar 12. januar at det er latterlig at det arbeides med en helhetlig plan for Nydalen nå, fordi den burde ha kommet for 10 år siden.

BAKGRUNN: For første gang vil kommunen lage en helhetlig plan for området. Men foreløpig er den hemmelig

Som hun selv påpeker:

– Utviklingen i Nydalen har i årevis vært overlatt til private utbyggere og kommunen kommer altfor sent på banen.

Jeg kunne ikke vært mer enig!

ANNONSE

Visst er det latterlig sent med en helhetlig plan for Nydalen nå. Men man kan jo kanskje spørre seg hvorfor Venstre ikke sørget for at dette kom på plass, da de selv satt med makta i Oslo?

For det Briseid Kraft ikke nevner er at årsaken til denne situasjonen i dag er tiår med et politisk styre som har prioritert nyliberal eiendomsutvikling framfor byplanlegging - noe hennes eget parti Venstre må ta sin del av ansvaret for, både som tidligere byrådsparti og støtteparti.

Med forrige byråds kommuneplan i 2015, som fortsatt er gjeldende, ble den 25 år gamle (!) kommunedelplanen for Nydalen fra 1990 oppheva, uten at det kom noen områdeplan som erstatning. Det ble heller ikke lagt opp til noen områdeplaner som sikrer medvirkning for andre utviklingsområder i bydelen, som nedre Grefsen.

For å skape gode boområder, og en by som er god å bo i for alle, er det behov for å ta grep som sikrer fellesskapets interesser. Derfor jobber De Grønne og byrådet nå for å sikre større grad av medvirkning og sterkere kommunal styring enn det det forrige byrådet la opp til. Det har også kommet klare ønsker fra befolkningen om en ny kurs for byutviklingen.

Men arven etter det borgerlige byrådet krever en snuoperasjon som ikke er gjort over natta. Over mange år er plankapasiteten i kommunen bygget kraftig ned, noe som har ført til uformelle prosesser, utbyggerstyrt utvikling og mangelfull medvirkning.

ANNONSE

Byrådet har åpnet opp prosessene. Det gjør at folk ser konsekvensene av den utbyggerstyrte byutviklinga: fragmentert utbygging, få overordna byplangrep for å knytte områder sammen, og effekter på trafikk, luftforurensing og støy som ikke er godt nok utredet.

Det er gledelig at denne saken og saken om Nedre Grefsen har fått de borgerlige til å innse konsekvensene av en årelang utbyggerstyrt byutvikling. For det har vært et demokratisk problem at private aktører over så lang tid har fått legge nesten alle premissene for utbyggingen, som har vært situasjonen i Nydalen.

Engasjementet knyttet til byrådets forslag til ny byutviklingsstrategi har vært stort blant Oslos innbyggere. Derfor er det oppsiktsvekkende at opposisjonen i sine alternative budsjetter velger å kutte kraftig i både Plan- og bygningsetaten (PBE), Eiendom og byfornyelsesetaten (EBY) og Bymiljøetaten (BYM). Konsekvensen av dette ville åpenbart vært mindre kommunal planlegging og mer utbyggerstyrt byutvikling.

Dette forklarer kanskje hvorfor de borgerlige i byråd aldri la fram en helhetlig plan for verken Nydalen eller Storo - man satt rett og slett aldri av ressurser til det. Demokratiske planprosesser ble ofret for raskest mulig utbyggingstakt i landets tettest befolka område.

Mens strategien deres var å selge unna flest mulige kommunale tomter, sørger De Grønne i byråd for store beløp til strategiske investeringer i tomtekjøp, slik at vi sikrer byggingen av nye skoler, barnehager, grøntområder og annen sosial infrastruktur der folk bor.

ANNONSE

Hva gjør opposisjonen? De setter ikke av en krone til formålet i sine alternative budsjetter. Med andre ord kan man nok se langt etter en stor bydelspark i Nydalen med Venstre og deres samarbeidspartier ved roret.

Det er på tide at Oslo får en prinsipiell og gjennomarbeidet politikk basert på faglig grunnlag for både bevaring og fortetting. Heldigvis er det rødgrønne byrådet godt i gang med både ryddesjauen og dette arbeidet.

Kommunen har nå startet arbeid med en steds- og mulighetsanalyse for Nydalen. Bakgrunnen for dette er behovet for en oppdatert og samlet oversikt over alle prosjekter som er på gang, og hvilke behov for offentlig infrastruktur som grøntområder og tilrettelegging for syklister og gående dette utløser.

Oversikten skal brukes til å lage en tiltaksliste over tiltrengt offentlig infrastruktur, som kommunen også vil be private utbyggere om å være med å finansiere. På den måten sikrer vi at den videre utviklingen i Nydalen ikke er utbyggerstyrt og at fellesskapet får del i den verdiskapingen som skjer i området.

Arbeidet har så vidt starta, og inntil videre er det kommunale etater og ansatte i bydelene Nordre Aker og Sagene som har deltatt i et arbeidsgruppemøte, mens de har sendt ut informasjonsbrev til de aktørene som har pågående plansaker i analyseområdet. Jeg har fått forsikringer om at vi bydelspolitikere og andre interesserte vil bli inkludert i den videre planprosessen, på et stadie der det fortsatt er rom for påvirkning.

ANNONSE

Dette ser jeg fram til, fordi det er et skrikende behov for å se enkeltreguleringer i sammenheng i Nydalen og Storo, og for å sikre at befolkningens behov for gode uterom og offentlig infrastruktur ivaretas. Det er bedre sent enn aldri.

Sirin Hellvin Stav (MDG), byplanlegger, leder i Miljø- og byutviklingskomitéen og medlem av Bydelsutvalget i bydel Sagene

Delta i debatten? Send ditt innlegg til debatt@nab.no!

LES OGSÅ:


Lokalpolitikerne har ønske om park på Avantors tomt i Sandakerveien 113-119. Slik svarer Avantor på park-ønsket

Slik presenterer Avantor sine pågående plansaker i Nydalen

Planlegger helt nytt Nydalenkvartal

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE