ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Lager ny plan for Oslos byutvikling. Slik kan du delta

Foto: Christian Fredrik Borg

Kommuneplanens arealdel skal revideres. – Klimavennlig byutvikling og økt boligbygging står i fokus i arbeidet, og alle skal få gi innspill tidlig i prosessen, sier byråd for byutvikling Arild Hermstad.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO: Planprogram for kommuneplanens arealdel ligger på høring fra 9. november 2020 til 9. februar 2021.

Kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi ble vedtatt av bystyret i januar 2019. Nå skal den juridiske arealdelen revideres og tilpasses den vedtatte samfunnsdelen.

– Arbeidet starter nå. Vi har laget et forslag til planprogram som sier noe om hvordan arbeidet med ny arealdel skal organiseres. I denne tidlige fasen har publikum mulighet til å gi innspill til temaer og problemstillinger kommunen bør se nærmere på, hvordan medvirkningsprosessene organiseres og foreslå konkrete områder som kommunen bør vurdere nærmere i arbeidet, sier Hermstad (MDG).

Kommuneplanens arealdel er en langsiktig plan for hvordan byutviklingen i Oslo skal foregå. Arealdelen inneholder kart, bestemmelser og retningslinjer som skal legges til grunn for den mer detaljerte byutviklingen.

Først når planprogrammet er vedtatt av bystyret, vil arbeidet med selve arealdelen begynne. Dette arbeidet er omfattende og vil pågå over flere år.

ANNONSE

Klimavennlig byutvikling og økt boligbygging

– Vi skal legge til rette for en god byutvikling i Oslo. Befolkningsveksten skal brukes som en mulighet til å legge til rette for en klimavennlig byutvikling og økt boligbygging, sier Hermstad.

Byen skal vokse innenfra-og-ut og langs banenettet der det er god kollektivdekning, i tråd med prinsipper for arealeffektiv og klimavennlig byutvikling. Det skal legges til rette for at det kan bygges flere tusen nye boliger i Oslo hvert år og hovedvekten skal realiseres innenfor tidligere næringsareal. I boligbyggingen skal det legges vekt på variasjon og kvalitet og på å ivareta befolkningens ulike behov, slik at det sikres plass i byen for alle. Det skal også legges til rette for et allsidig og innovativt næringsliv og gode bymessige og grønne kvaliteter.

Nye utviklingsområder og kollektivknutepunkter angitt i samfunnsdelen skal innarbeides i arbeidet med ny arealdel. I tillegg skal kommunen vurdere om det er behov for å definere nye utviklingsområder.

Medvirkning står sentralt

Byrådet er opptatt av gode medvirkningsprosesser og ønsker at publikum skal få muligheten til å komme med innspill allerede i en tidlig fase. Det vil bli arrangert et digitalt folkemøte torsdag ettermiddag 25. november der byrådet og Plan- og bygningsetaten vil informere om det videre arbeidet.

ANNONSE

– Medvirkning står sentralt gjennom hele prosessen. Publikum skal få delta flere ganger underveis, men det er viktig for oss at folk får komme med innspill allerede nå. Det gjør oss bedre rustet til å utarbeide en god arealdel, sier byråden.

Senere i prosessen vil det bli arrangert folkemøte, bydelsvise møter, verksteder og fagseminarer m.m., slik at det vil bli flere muligheter for å påvirke arbeidet med den nye arealdelen.

Medvirkning med mange ulike målgrupper skal bidra til å ivareta viktige hensyn og øke kommunens kunnskapsgrunnlag. Forslag til planprogrammet, som nå ligger ute til høring, bygger videre på det medvirkningsarbeidet som lå til grunn for kommuneplanens samfunnsdel. Innspillene førte den gang til en rekke endringer av byutviklingsstrategien. Også disse innspillene tas aktivt med i arbeidet med revisjon av arealdelen.

Høring av planprogrammet fram til 9. februar 2021

Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel er på høring fra 9. november 2020 til 9. februar 2021.

Høringsutkastet ligger tilgjengelig på kommunens nettsider: www.oslo.kommune.no/kommuneplanens-arealdel

ANNONSE

Her kan publikum også komme med innspill.

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE