ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Legger på 1,6 mill. til barn, ungdom, leksehjelp og rustiltak

Gry Bruland Larsen (SV) er leder for Oppvekst- og velferdskomiteen i Bydel Sagene. Foto: Janina Lauritsen

Oppvekst- og velferdskomiteen i Bydel Sagene er uenige i flere av bydelsdirektørens forslag til kutt, blant annet innen barnehage og ungdomstiltak. Nå er MDG, Ap, SV og Rødt enige om legge 1,6 millioner kroner på bordet for å reversere kuttforslagene.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 04.12.2019 kl 19:38

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BYDEL SAGENE: Posisjons- og samarbeispartiene i bydelsutvalget, MDG, Arbeiderpartiet, SV og Rødt, er enige om å styrke Oppvekst- og velferdskomiteens ansvarsområder i Bydel Sagene med 1,6 millioner kroner utover bydelsdirektørens budsjettforslag.

De kom frem i komitemøtet tirsdag kveld.

Ungdom

Der vedtok komiteen blant annet å legge på 250.000 kroner til jobb for ungdom på 9. og 10. trinn gjennom hele året. Ytterligere 250.000 kroner skal øremerkedes et (for)prosjekt for å engasjere sosiale entreprenører til å utforme en modell for samarbeid rundt ungdom, inkludering, forbruk, gjenbruk og omstilling, blant annet med hensikt å redusere frafallet i videregående skole. 32,5 prosent av ungdom i bydelen har ikke fullført videregående opplæring innen fem år, noe som er den tredje høyeste andelen i Oslo. I tillegg vil de opprettholde bevilgningen på 400.000 kroner fra i fjor til ungdomstiltak, blant annet foreslås det å leie lokale til et ungdomshus for eldre ungdommer.

– Jeg er veldig glad for satsingen på ungdom, og spesielt eldre ungdom. Dette har vi i samarbeidsplattformen vært enige om at er et viktig satsingsområde. Som SV’er har min politiske hjertesak for øvrig alltid vært barn- og unges oppvekstsvilkår, så jeg er svært fornøyd med at vi nok en gang setter av penger til jobb for ungdom og til å forsøke å få etablert et møtested for eldre ungdom i bydelen, sier Gry Bruland Larsen (SV), leder av Oppvekst- og velferdskomiteen.

Må spare inn 51 millioner

I forslaget til bydelsbudsjett for 2020 som bydelsdirektør Morten Sanden la frem i slutten av november varsler han flere innsparinger og aktivitetsendringer, på grunn av et salderingsbehov på 51 millioner kroner.

ANNONSE

Dette kommer av en negativ realendring i den tildelte økonomiske rammen på nesten 13 millioner kroner, men også bortfall av inntekter fra asylsøkere, økt antall sykehjemsplasser og mer tildelte tjenester i hjemmetjenesten, etablering av nye tilbud for utviklingshemmete og bortfall av sentrale prosjektmidler, gjør at bydelen bruker mer penger enn den får tildelt.

Bydel Sagene får i 2020 tildelt en økonomisk ramme på over 1,46 milliarder kroner. Med forventede inntekter på ca. 234 millioner kroner, teller brutto driftsutgifter i 2020 1.695.521.000 kroner.

Politikerne vil reversere kutt

Bydelsutvalget vedtok i desember i fjor tilleggsbevilgninger på nesten 2,7 millioner kroner på 2019-budsjettet. Blant disse var ekstra penger til Frivillighetssentralen, SAIFF, Frivillighetsmidlene, Grønne midler, Sagene seniorsenter, og flere ungdomstiltak. Bydelsdirektøren ønsker ikke i sitt budsjettforslag å videreføre noen av disse tilleggsbevilgningene. I tillegg foreslår han blant annet å redusere åpningstiden i Åpen barnehage med én time, to ganger i uken.

Dette kuttet i åpningstidene ønsker bydelspolitikerne å reversere, ved å bevilge ytterligere 200.000 kroner til tiltaket.

– At vi hindrer den foreslåtte reduksjonen i Åpen barnehages åpningstider er viktig. Det er bra for barna, foreldrene og for inkludering. Så må bydelen jobbe videre for at alle de som ikke benytter ordinært barnehagetilbud vil ønske å gjøre det i fremtiden, sier Larsen.

ANNONSE

Bomiljø

Oppvekst- og velferdskomiteen foreslår også å sette av 300.000 kroner til tiltak og beboeraktiviteter i de kommunale gårdene for å styrke bomiljøene.

– Vi setter av penger til bomiljøtiltak i de kommunale gårdene. Behovene til beboerne og brukermedvirkning skal være i fokus. Leksehjelp og kvinneaktiviteter er eksempler på aktiviteter som kan gjøres i en samvirkemodell med bydelen, sier Larsen.

Komiteen ønsker også å få til aktiviteter og utflukter for folk som sliter med rus og psykiatri gjennom å styrke tilbudet ut fra Nærmiljøtreffstedet Kyrre Greppsgate 32 på Torshov. Til dette foreslår de å bruke 200.000 kroner.

– Betyr mye

Men hvilken effekt gir det å flytte på 1,6 millioner på et milliardbudsjett som det Bydel Sagene har?

ANNONSE

– Man kan kanskje si at dette ikke er stort med tanke på at totalbudsjettet for bydelen er på nesten 1,5 milliarder kroner, men vi håper det kan bety noe positivt for de det gjelder, sier Larsen.

– Hvor skal pengene dere legger til tas fra?

– Vi har et inndekningsforslag, men det kommer vi til å presentere først i BU-møtet neste torsdag, sier komitelederen.

Byrådet kom i forrige uke til en budsjettenighet med Rødt i Rådhuset. Den innebærer blant annet en økt bydelsramme på 85 millioner kroner til «mer velferd og gode tjenester der folk bor». Dermed er det trolig at også Bydel Sagene får mer penger å rutte med innen de skal vedta budsjettet neste uke. Men hvordan disse midlene skal fordeles mellom bydelene, og om de kommer som øremerkede midler, eller penger bydelene kan prioritere etter eget ønske, er ikke kjent.

Høyre og Venstre meldte i Oppvekst- og velferdskomiteen tirsdag at de vil presentere sine egne forslag til budsjettendringer direkte i BU-møtet, der budsjettet skal endelig vedas, torsdag 12. desember.

ANNONSE

Du kan lese om bydelsdirektørens forslag til budsjett 2020, her. Der finner du også hele budsjettforslaget.

Under er vedtaket fra Oppvekst- og velferdskomiteen, også med verbalforslag og merknader:

Budsjett 2020: Samarbeidsforslag av MDG, AP, SV og R som ble lagt frem i Oppvekst- og velferdskomiteen i Bydel Sagene 3. desember, og fremmes i BU-møtet 12. desember som endringer og tilleggsforslag til budsjettet.

Tallforslag til budsjettet

Jobb for ungdom (tallforslag)
Bydelsutvalget satte av midler i budsjettet 2019 for å gi «jobb hele året» til ungdommer bosatt i bydelen. Sammen med midler fra Bufdir etter søknad, har dette gitt jobbmuligheter gjennom Ungressurs til ungdommer i 9. og 10. trinn. Formålet har vært å bekjempe fattigdommen blant barn i lavinntektsfamilier, sørge for at ungdom i kommunale boliger skal få et bedre nettverk i arbeidslivet, styrke motivasjon og mestring gjennom praktisk erfaring som vi har erfart virker positivt inn på skolearbeidet. Bydelsutvalget setter av 250 000 kr til jobb for ungdom i 9. og 10. skoletrinn hele året.

Ungdomstiltak gjennom samarbeid med sosial entreprenører (tallforslag)
Bydelen vår står overfor flere sosiale utfordringer, blant annet høyt frafall i skolen. Vi ønsker å videreutvikle og forsterke Sagene som en foregangs bydel for samfunnsinnovasjon. Bydelsutvalget foreslår at bydelen setter av 250 000 kr til øremerkede midler til et (for)prosjekt for å engasjere en eller flere sosial entreprenører til å utforme en modell for samarbeid rundt ungdom, inkludering, forbruk, gjenbruk og omstilling.

I dag er det flere ideelle aktører som jobber for å løse flere samfunnsutfordringer samtidig. Gjennom å inngå et samarbeid med slike aktører kan vi skape:

  • Mestringsarenaer og kvalifisering av ungdom utenfor skole/arbeid
  • Mulige arenaer: dyrking, redesign, reparasjon, matproduksjon mm
  • Inkluderende møteplasser for lokalbefolkningen med f.eks overskudds gjestebud
  • Økt samarbeid mellom lokale ressurser

Sosial entreprenører selv gir uttrykk for viktigheten av en tillitsbasert felles utvikling, langsiktighet og forutsigbarhet for vellykket samarbeid som står seg over tid. Vi mener derfor det er viktig at vi skaper en intensjonsavtale for samarbeidet som vil gjøre det attraktivt for aktører å søke samarbeid med bydelen.

Ungdomstiltak (tallforslag)
Eldre ungdom over grunnskolealder har i dag ikke noe eget sted å være. Å satse på de eldre ungdommene er en investering i fremtiden, og kan bidra til sosial utjevning fordi det kan gi ungdommer muligheter og ferdigheter de ikke ellers ville fått. Bydelsutvalget viderefører bevilgningen fra i fjor på 400.000 kr til ungdomstiltak.

Bydelsutvalget ønsker at det leies et eget lokale til et ungdomshus som bl.a. kan romme jobbformidling, leksehjelp, fritidsaktiviteter, debatter, kulturaktiviteter og helsetilbud. Bydelsutvalget ber også direktøren legge fram en framdriftsplan i første kvartal 2020 for realisering og rammer for driften.

Åpen barnehage (tallforslag)
Åpen barnehage er et godt tilbud til alle foreldre med barn som ikke har startet i ordinær barnehage. Tilbudet bør være særlig godt for barn og foreldre som ikke har tilknytting til en ordinær barnehage også etter at de fleste starter i barnehage i 1 - 2 årsalderen. For mange av disse er kontakten med et miljø med barnekompetanse og norsk som primærspråk aviktig. Bydelsutvalget har merket seg at det er 95 barn mellom 3–5 år som ikke går i ordinær barnehage, og at de fleste av disse er minoritetsspråklige. Det er et for høyt tall.

Bydelsutvalget ber om at det vurderes hvordan åpen barnehage og evt. andre tiltak kan benyttes for å komme i nærmere kontakt med disse barna og barnas foreldre. Målet må være å få flere av disse 95 barna inn i ordinær barnehage på sikt. Bydelsutvalget ønsker å reversere forslaget om å redusere åpningstiden i åpen barnehage og bevilger 200.000kr til dette, videre bør det arbeides for å nå barn som ikke har barnehageplass.

NAV- Bomiljø; leksehjelp og andre aktiviteter tallforslag)
I februar 2019 vedtok BU en boligmelding. I denne meldingen ble det vedtatt å jobbe med utfordringer knyttet til vår kommunale boligmasse og samtidig sette i gang positive tiltak for å gjøre bomiljøet trygt og trivelig for beboerne.

Bydelsutvalget setter av 300 000 kr til tiltak og aktiviteter som er basert på intensjonene i boligmeldingen og beboerens behov og medvirkning. Disse midlene skal bygge på det som allerede gjøres av beboeraktiviteter og skal støtte opp under initiativ der beboere er aktive deltakere slik som leksehjelp, lesing, kvinne- og jenteaktiviteter i bomiljøet.

Rus og psykiatri; aktiviteter og utflukter (tallforslag)
Nærmiljøtreffstedet Kyrre Grepps gate 32 på Torshov som forvaltes av Enhet psykisk helse er et lavterskel tilbud for beboere med fokus på og rus og psykiatri. Treffstedet er åpent flere dager i uken og besøkende får råd, veiledning og hjelp til søknader og henvendelser til leger og offentlige kontorer. Det serveres litt mat og er en viktig møteplass for beboere i kommunale boliger. Nesten alle brukere av dette treffstedet har dårlig økonomi og har dette treffstedet som eneste tilbud for sosiale aktiviteter.

Bydelsutvalget setter av 200 000 kr til utflukter og aktiviteter som brukere sammen med ansatte i enheten kan bestemme og organisere.

Verbalforslag til budsjettet

Ungdom som dropper ut av videregående skole (verbal)
Bydelsutvalget ser særdeles alvorlig på tallene som viser det store antall unge fra bydel Sagene, som dropper ut av videregående skole. Bydelsutvalget ber direktøren komme tilbake med en sak som sier noe om hva bydelen gjør for å fange opp de elever som dropper ut av videregående skole. Det er også ønskelig at saken belyser hvilke tiltak direktøren ser er hensiktsmessig for å sikre at det blir færre ungdom som dropper ut av videregående skole.

Sunn og bærekraftig mat i barnehagene (verbal)
Bydelsutvalget er opptatt av at barn allerede fra en tidlig aldre skal få gode kostholdsvaner. Dette bør starte allerede i barnehagene våre. Bydelsutvalget ber derfor direktøren om å komme tilbake med en sak om hvordan ernæringsarbeidet og –planleggingen i våre barnehager er. Bydelsutvalget ber også om at tilsvarende undersøkelser gjøres i de private barnehagene i bydelen.

Utekontakter (verbal)
Bydel Sagene er en av to bydeler som ikke har utekontakter som felter blant barn og unge i bydel Sagene. Bydelen har fått kritikk for dette. Samtidig vet vi at bydelen tilbyr en rekke andre tjenester som kan sees i sammenheng med utekontakter. De senere år er bydelsutvalget kjent med økende grad av utfordringer blant eldre ungdom. Bydelsutvalget ber direktøren komme med en sak som belyser ungdomssituasjonen i bydel Sagene. Det bes om at det belyses behovet for utekontakter og andre tiltak som bedrer situasjonen for ungdom i bydel Sagene.

Rusarbeidet (verbal)
Mange i bydelen opplever en økning i omsetning av narkotiske stoffer i bydelen. Det er politiets oppgave å slå ned på slik omsetning, men bydelen bør også kunne ha en forebyggende rolle. Bydelsutvalget ber derfor om at direktøren kommer tilbake med en sak om hvordan det forebyggende rusarbeidet er organisert i bydelen og forslag til forbedringer.

Bomiljø (verbal)
Bydelen har ca 2400 kommunale boliger. I februar 2019 vedtok BU en boligmelding. I denne meldingen ble det vedtatt å jobbe med utfordringer knyttet til vår kommunale boligmasse og samtidig sette i gang positive tiltak for å gjøre bomiljøet trygt og trivelig for beboerne.

Bydelsutvalget ber administrasjonen legge fram en oppdatert status og informasjon om planene videre for realisering av intensjonene i boligmeldingen.

Merknader:

Skolefrokost (merknad)
Bydelsutvalget startet å bevilge midler til gratis skolefrokost allerede i 2012, og har gradvis økt tilbudet til flere skoler i bydelen. Organisering av skolefrokosttilbudet bør styres av hver enkelt skole, men i tiltaket må følge byrådserklæringen og gjeldene helse- og miljøfaglig råd.

Eksterne midler til jobber for ungdom (merknad)
Bydelsutvalget er veldig glade for at byrådet har satt av midler til sommerjobb for videregående og eldre ungdommer i de neste 4 årene for å forebygge kriminalitet i Oslo.

Bydelsutvalget ber administrasjonen følge opp mulighetene i byrådets prioritering slik at bydelen også tar del i denne innsatsen for ungdommer og å søke midler hos Bufdir for å kunne tilby små- og deltidsjobber til ungdommer fra høsten 2020.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE