ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Ap om parkeringsnormen:

– Mange trenger fremdeles bilen, det betyr at de også trenger en plass å sette den

Maria Varteressian og Jørgen Foss i Arbeiderpartiet ønsker en rettferdig politikk som får med flest mulig over til det grønne skiftet. Foto: Janina Lauritsen

– Folk skal ha muligheten til å ta klimavennlige valg. Vi er veldig for at flere skal ha elbil, og du må jo ha en plass å sette bilen i tillegg. Vi mener det er viktig å ivareta minimumsnormen for hvor mange parkeringsplasser det skal være, sier Maria Varteressian og Jørgen Foss i Sagene Ap.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 17.02.2021 kl 10:27

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BYDEL SAGENE: Plan- og bygningsetaten (PBE) har lagt forslag til reviderte parkeringsnormer for bolig, næring og offentlig tjenesteyting i Oslo kommune ut på høring.

Dagens normer ble vedtatt i 2002 (bolig) og 2004 (næring og offentlige formål). De ble i 2017 erstattet av en midlertidig norm som skulle gjelde til ny norm var vedtatt. Du kan lese mer om den midlertidige normen på PBEs nettside.

Parkeringsnormene som er på høring gjelder for nybygging, ombygg og bruksendring og omfatter både bil- og sykkelparkering. Normene skal være veiledende for fastsettelse av parkeringsdekning for bil og sykkel i nye reguleringsplaner.

Arbeiderpartiet mener at klimapolitikken skal være rettferdig. Det handler om å gjøre miljøvennlige alternativer tilgjengelig for folk, sier de.

– Mange trenger fremdeles bilen, det betyr at de også trenger en plass å sette den. Målet skal være å gjøre bilparken grønnere, og stramme inn der det er fornuftig, mener leder av miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen, Maria Varteressian (Ap), og nestleder i bydelsutvalget, Jørgen Foss (Ap).

ANNONSE

– Vi må ikke skape vinnere og tapere

– Det handler om å bruke skjønn. Vi må ikke skape vinnere og tapere på veien. Lommeboka skal ikke avgjøre om man kan leve miljøvennlig. Politikkens rolle må være å legge til rette for at flere skal kunne velge miljøvennlig alternativ til transport. Men vi må ikke undergrave ambisjonen og målet ved å stramme inn for dem som har minst ressurser og som har mest behov for bil, fortsetter de.

Foss og Varteressian mener man kommer raskest frem til målet om nullutslipp om alle får muligheten til å være med. De tenker først og fremst på to grep:

  • Minimumsnormen:

Minimumsnormen bidrar til å sikre et parkeringstilbud for grupper som er avhengige av dette i hverdagen, og kan bidra til å avhjelpe presset på gateparkering i områder med lite tilgjengelig beboerparkering.

  • Lading:

Parkeringsnormen må stille krav til at billadere bør være normen i nye, og helst alle, prosjekt, som et minimum dekke 70 prosent av nye plasser.

ANNONSE

Ap mener minumumsnormen bidrar til å sikre et parkeringstilbud for grupper som er avhengige av dette i hverdagen. Det kan bidra til å avhjelpe presset på gateparkering i områder med lite tilgjengelig beboerparkering. De mener det derfor bør vurderes å innføre en lav minimumsnorm som sikrer opparbeiding av et fåtall parkeringsplasser, også i nye prosjekt. Generelt er det viktig at parkeringsdekningen for byggeprosjekt i eksisterende byområder vurderes i lys av parkeringstilbudet i nærområdet.

For å sikre en helhetlig parkeringspolitikk i Oslo kommune mener Ap at det bør utarbeides et strategidokument som ser beboerparkering og parkeringsnormene i sammenheng. De mener parkeringsnormen må stille krav til et minimum antall handicap-plasser i både bolig- og næringsprosjekt, samt for andre bygg, utformet etter prinsipp for universell tilgjengelighet. Der minimumsnormen fravikes og det ikke anlegges vanlig parkering, bør et minimum av tre HC-plasser innpasses, mener de.

– Vi trenger gulrøtter

– For Ap er det viktig å ha en balansert tilnærming, som ivaretar det rettferdige perspektivet. Folk skal ha muligheten til å ta klimavennlige valg. Vi er veldig for at flere skal ha elbil, og du må jo ha en plass å sette bilen i tillegg. Vi mener det er viktig å ivareta minimumsnormen for hvor mange parkeringsplasser det skal være. Dette er tilknyttet nybygg og ombygg, vi mener det burde være bredere. Det trengs en større gjennomgang, men i denne saken er det minimumsnormen som er superviktig, sier Varteressian.

Foss sier Ap ønsker klimaentusiasme i befolkningen, og da mener han det trengs noen skikkelige gulrøtter i klimapolitikken. Han mener det som er gjort med avgifter på elbilene er veldig bra, da det har vist en entusiasme. Folk kjøper elbiler som aldri før, påpeker han.

– Vi må se til de gode og positive klimatiltakene som gjør at folk har lyst til å velge miljøvennlig. I denne saken er det veldig viktig at vi sørger for ladestasjoner og at det settes krav til flere ladeelementer når man lager parkeringsplasser. Det er ikke forbudt å ha bil i Oslo, og folk kommer til å ha bil. Vi mener det skal være lov å parkere bilen sin i Oslo, vi ønsker selvfølgelig at det er en elbil, men jeg er redd for at vi lager et klasseskille ved å ikke ha en minimumsnorm. Det må sikres at det bygges noen klimavennlige parkeringsplasser i årene som kommer fremover, sier Foss.

ANNONSE

Varteressian påpeker at Ap støtter ambisjonen om å kutte klimagassutslipp. For Oslo gjelder dette 95 prosent innen 2030 sammenliknet med 2015, og ambisjonen er å kutte ned biltrafikken med 33 prosent innen 2030. Men det vil fortsatt være folk som trenger bil, og for å sørge for en klimarettferdig miljøpolitikk må det sørges for gode og trygge alternativer til personbil, mener hun.

– Men samtidig må vi sørge for at de som trenger bilen har et sted å sette den. Alle parkeringsplasser fremover nå burde ha lademuligheter.

– Det må være parkering i Oslo

Foss er glad for at vi har fått mange gode sykkelveier i Oslo. Han blir glad for hver røde stripe som kommer, for det gjør det enklere for folk å sykle, noe det må være i Oslo, mener han.

– Men vi må ha både gulrot og pisk. Det skal ikke være sånn at det ikke er parkeringsplasser i Oslo, folk kommer til å ha bil, og jeg håper folk vil ha bil, men jeg vil at de skal ha elbil. Og da må det være flere ladeplasser. Den elektriske bilpolitikken har vært en suksess, folk i Oslo kjøper elbil som aldri før. Man har laget en gulrotordning folk vil ha. Når det kommer til parkeringsplasser og annen grønn politikk, så må vi satse på politikk som gjør at folk, uansett lommebok, får muligheten til å være med på det grønne skiftet, sier Foss og Varteressian legger til:

– Det er jo ikke sånn at de som kjører og eier bil i Oslo gjør det fordi de elsker bil, det er fordi de trenger den. Jeg har selv en hybridbil, jeg bruker den ikke i Oslo, men når jeg skal ut av Oslo. Jeg har en familiegård utenfor Kongsberg hvor det ikke går kollektivtransport. Andre jeg kjenner har jobb eller andre behov utenfor Oslo som det ikke er lett å komme seg til med kollektivtransport. Og så er det folk med helseproblemer som ikke kan ta kollektivt.

ANNONSE

Foss og Varteressian skulle gjerne sett at flere politiske partier var med på å skape det de mener er en positiv klimapolitikk med tiltak som gjør det enklere å ta grønne valg. Folk bor tett i bydel Sagene, og her trengs en god miljøpolitikk som skaper entusiasme som gjør at folk tar sykkelen til jobb – eller andre miljøvennlige valg i hverdagen.

– Bydel Sagene skal være den grønneste bydelen i hele Oslo, med de gode gulrøttene, slik at folk kan ta de grønne valgene uansett om de er uføretrygdet eller direktør, det skal ikke ha noe å si. Her skal alle ha muligheten til å være med og ta de grønne grepene sammen, sier Foss.

– Forstår folk blir fortvila

Ap mener den generelle parkeringssituasjonen i bydelen må ses i sammenheng med alt dette.

– Vi har sett eksempler på at det tas til orde for å selge unna parkeringsplasser og det skaper jo furore. Særlig der hvor det mangler gateparkering burde man ha en minimumsnorm. Ap tenker man bør ha en reservert holdning til å selge unna over en lav sko. Folk vil fortsatt ha behov for bil, du kommer ikke bort fra det. Der det er manko på parkering, må vi se i sammenheng med minumumsnormer og hvordan skrus maksimumsnormer til. Hvordan blir den totale rammen? Det er det som er viktig, og det er derfor Ap etterlyser en helhetlig gjennomgang av behov for parkering i bydelen.

Foss møter ofte folk som sier de opplever en urettferdighet. Han snakker med folk på Sagene som ser over til Voldsløkka med hus, hager og parkeringsplasser. Så kommer man til Sagene og alle parkeringsplassene blir borte.

– Jeg forstår at folk blir fortvila. Hvis vi risikerer å lage et klasseskille i miljøpolitikken, så mislykkes vi. Vi må skape en klimapolitikk som faktisk er for alle – for folk på Sagene og for folk på Tåsen. Vi trenger en miljøpolitikk som folk har lyst til å være med på. Det er sjelden jeg har fått så mange henvendelser fra folk i bydelen før, som sier at «dette har jeg ikke råd til.» Da er jo litt av politikken at man skal selge bilen, men hvorfor er det alltid de som står med lua i hånda det går ut over? Det er det som blir så urettferdig og feil. Vi må ha en økning over tid som gjør at folk skal kunne følge med, og at personen med lavest økonomi får muligheten til å kjøpe en elbil og være med på det grønne skiftet. For det vet jeg at de vil!

Uenighet i komiteen

Revisjon av parkeringsnormene for bolig, næring og offentlig tjenesteyting for Oslo kommune ble behandlet i miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen (MKB), før det skal opp til behandling i Sagene bydelsutvalg 18. februar. Der ble det uenighet blant partiene og Arbeiderpartiet nådde ikke frem med ønskene sine.

Etter forslag fra MDG, ble det vedtatt med fem stemmer (MDG, SV og V) å fjerne følgende punkt fra bydelsdirektørens forslag til vedtak (les direktørens forslag i sin helhet nederst i saken):

«Bydelen mener at det er viktig at nye bygg blir utformet på en måte som gir fleksibilitet til å tilpasses endret bruk og ulike behov, for eksempel knyttet til nye transportvaner og – teknologier, og behov i ulike livsfaser. Det bør også være et mål at nye leiligheter får livsløpsstandard. Dette taler for at det bygges kjeller som kan brukes til forskjellige formål, for eksempel til parkering for kjøretøy for eldre eller som lagerplass for yngre beboere. En minimumsnorm bidrar til å sikre et parkeringstilbud for grupper som er avhengige av dette i hverdagen, og vil bidra til å utfylle parkeringsbehovet i områder med lite tilgjengelig beboerparkering. Bydelen mener derfor at det bør vurderes å innføre en lav minimumsnorm som sikrer opparbeidelse av et fåtall parkeringsplasser, også i nye prosjekter.»

Hilde Herrebrøden (MDG). Foto: Privat

– Vi mener at å pålegge alle utbyggere, uavhengig av størrelsen, blir en både uforholdsmessig store kostnader og klimautslipp. Det er en stor føring å måtte bygge kjeller, det må kunne løses mer fleksibelt. Det vil undergrave intensjonen i parkeringsnormen, sier nestleder i MKB-komiteen, Hilde Herrebrøden (MDG). Hun legger til at krav til HC-parkering allerede er ivaretatt i parkeringsnormen.

– Normen skal gjelde for hele byen, og ikke bare bydel Sagene. Vi tror mobiliteten vil endre seg de neste 10-20 årene, og man vil få tilgang til det kjøretøyet man trenger via for eksempel deleordninger. Vi må tenke langsiktig i normen. Administrasjonens forslag var ikke de tråd med de perspektivene, fortsetter Herrebrøden.

I tillegg ble det, etter MDGs forslag, vedtatt å endre punkt 6 til:

«Bydelen foreslår at avsnitt om bildeling i store boligbygg utgår fra parkeringsnormen. Bydelen foreslår at det stilles krav om at en andel av sambruksplasser ved kombinerte formål bør forbeholdes bildeling. Behov og antall skal avklares i mobilitetsplan.»

– Dette henger også sammen med fleksibilitet. Vi har god kontakt med flere bildelingstjenester, og de vil etablere seg der det er behov. Det burde være åpent om en felles bildelingsordning enten driftes av et profesjonelt firma eller av beboere. Vi ønsker en frihet til hvordan det skal være. Vi er ikke imot bildeling, men det er synd å bygge parkeringsplasser det ikke er behov for, hvis det finnes tilsvarende noen meter unna, sier hun.

Høyre ville sikre fremtidig utvikling

Høyre la også frem sine egne forslag til endringer:

I komitéen ble det vedtatt å stryke begge avsnittene med referanse til bysykkel og sykkelinfrastruktur i området, slik at krav om sykkelparkeringer ikke knyttes til andre forhold i området, i punkt 3.

Forslag fra H om nytt punkt 8 ble enstemmig vedtatt: «Parkeringsnormen stiller positive kvalitetskrav til sykkelparkering. Blant annet er det verdifullt at det fastsettes behov for manøvreringsrom og plass til sykkelvogner og lastesykler. Erfaring fra mange nyere boligprosjekter viser tilsvarende behov for kvalitetskrav for biloppstillingsplasser. Parkeringsnormen bør derfor legge inn at minstekrav til manøvrerbarhet for biloppstillingsplasser skal være i henhold til SINTEF Byggforsk detaljblad 312.130.»

Høyre fikk også vedtatt sitt forslag om nytt punkt 10: «Parkeringsnormen må gjennomgås med tanke på å sikre fremtidig utvikling i teknologi, slik at parkering for sykkel, bil og andre kjøretøyer også kan tilpasses langt frem i byggets levetid.»

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Her kan du se bydelsdirektørens forslag til vedtak, som ble behandlet og endret i komitémøtet, før endelig behandling i bydelsutvalget 18. februar:

1. Bydelen mener at det de foreslåtte maksimumsnormene for bilparkering framstår å være et egnet verktøy for å bidra til å begrense bilholdet i Oslo og på den måten bidra til lavere bilbruk. Kravet om at minimum halvparten av bilparkeringsplassene for alle formål skal ha lademuligheter bidrar til vri bilparken mot mer miljøvennlige biler med lavere klimagassutslipp.

2. Bydelen mener at det er viktig at nye bygg blir utformet på en måte som gir fleksibilitet til å tilpasses endret bruk og ulike behov, for eksempel knyttet til nye transportvaner og –teknologier, og behov i ulike livsfaser. Det bør også være et mål at nye leiligheter får livsløpsstandard. Dette taler for at det bygges kjeller som kan brukes til forskjellige formål, for eksempel til parkering for kjøretøy for eldre eller som lagerplass for yngre beboere. En minimumsnorm bidrar til å sikrer et parkeringstilbud for grupper som er avhengige av dette i hverdagen, og vil bidra til å utfylle parkeringsbehovet i områder med lite tilgjengelig beboerparkering. Bydelen mener derfor at det bør vurderes å innføre en lav minimumsnorm som sikrer opparbeidelse av et fåtall parkeringsplasser, også i nye prosjekter.
Generelt er det viktig at parkeringsdekningen for byggeprosjekter i eksisterende byområder vurderes i lys av parkeringstilbudet i nærområdet. For å sikre en helhetlig parkeringspolitikk i Oslo kommune mener bydelen at det bør utarbeides et strategidokument som ser beboerparkering og parkeringsnormene i sammenheng.

3. Det er positivt at forslaget legger opp til minimumsnormer og klare kvalitetskrav for sykkelparkering. Trygg, praktisk og tilstrekkelig sykkelparkering og plass til sykkelservice gir grunnleggende infrastruktur som muliggjør aktiv bruk av sykkel som transportmiddel i hverdagen, samt vintersykling. Innendørs sykkelparkering gir også fleksible areal som kan benyttes til eventuelle andre behov i framtiden.

I forslaget fra 2017 sto følgende angående sykkelparkering:
Sykkelparkeringsplasser til Oslo Bysykkel som ligger innenfor 50m gangavstand fra byggeprosjektet, kan inngå i normtallene. Plassene skal ikke utgjøre flere enn 15 % av minimumskravet.
Dette punktet er tatt ut i forslaget som nå er på høring. Bydelen mener at det er positivt om normene også knyttes til generell sykkelinfrastruktur i et området, og at punktet om Oslo Bysykkel bør tas inn igjen i normene for sykkelparkering.

4. Parkering for servicebiler er et viktig praktisk hensyn å sikre i nye bygg, slik at man gir tilstrekkelig med atkomst for offentlige og private tjenesteytere. Bydelen mener at det er positivt at forslaget innebærer anledning til å tillate 1 ekstra bilparkeringsplass for servicebiler utover normens maksimumsgrense. Det er spesielt viktig å sikre tilstrekkelige parkeringsmuligheter og tilgjengelighet for helsepersonell som hjemmehjelp og lignende, og det må derfor vurderes om forslaget er tilstrekkelig for dette formålet.

5. Bydelen mener det er positivt at forslaget gir rom for å løse parkering for ulike prosjekter i felles anlegg. Dette gir anledning til at utviklere kan samarbeide om å plassere parkeringsanlegg for bil der det er mest hensiktsmessig med tanke på lokale forutsetninger, samtidig som man får et godt utgangspunkt for å se bilparkering i spesifikke prosjekter i sammenheng med parkeringstilbudet i nærområdet. Det bør også vurderes å legge inn et punkt om at felles anlegg bør plasseres der avkjørsel vil være minst mulig til hinder for myke trafikanter.

6. Bildedeling sikrer tilgang til bil ved praktisk behov, for eksempel ved reise til steder uten kollektivdekning, ved flytting etc., for de som ikke behøver bil i hverdagen, men bare av og til. Det er således meget positivt at normene sikrer parkeringsplasser for bildeling i alle boligprosjekter over 100 boliger. det er viktig at kriteriene tilrettelegger for kontinuitet, i.e. bildelingsordninger som vedvarer over tid. Bydelen mener at det bør vurderes å styrke føringene for bildeling, for eksempel ved en lavere terskel en 100 boliger for krav om bildelingsplass i store boligbygg, samt ved å stille krav til plass i felles anlegg for bilparkering for flere boligbygg.

7. Bydelen mener at forslag i ny norm til føringer for sambruk av parkeringsplasser framstår som et godt verktøy for å tydeliggjøre potensialet som ligger i sambruk.
For kulturbygg (inkludert idrettsbygg) legges det opp til at eventuelt behov for parkering bør dekkes av sambruk med omkringliggende parkeringsplasser. Kultur- og idrettsbygg vil temporært ha behov for ekstra parkeringskapasitet i forbindelse med for arrangementer. Det er viktig at normene gir føringer som sikrer at det gjøres en helhetlig vurdering av parkeringstilbudet i nærområdet ved regulering av denne typen funksjoner. Generelle føringer tillater 1 ekstra parkeringsplass utover dette for servicebiler. Bydelen mener at det derfor må vurderes om det bør tilrettelegges for flere serviceparkeringsplasser for denne kategoriene, slik at man sikrer tilstrekkelige rammer for drift.

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Arbeiderpartiet vil også fremme nytt forslag til punkt nummer to i bylelsutvalgsmøtet. Sagene Avis kommer tilbake med mer etter den endelige behandlingen.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE