ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis
Seksjonsheader

«Vi krever bedre fremkommelighet, trygge og ryddige fortau i hele Oslo»

«Vi støtter forslaget om å begrense antallet elsparkesykler. Men 8000 elsparkesykler for utleie er for mange», skriver Einar Spurkeland og Gustav Nielsen. Foto: Janina Lauritsen

MENINGER: «Antall utleie-enheter bør heller reduseres til det europeiske gjennomsnittet per innbygger, 3000 elsparkesykler i Oslo. Videre bør antallet vurderes sammen med bysykkelordningen.»

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 05.07.2021 kl 10:23

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Oslo kommunes utkast til regulering av elsparkesykler viser at myndighetene aksepterer motorisering av gangtrafikken og at de sprekeste skal bli enda mer mobile.

25-30.000 utleie-enheter fyller opp byens gater og plasser og belaster legevakten og helsevesenet med mange alvorlige skader. Fremkommelighet for små barn, eldre og funksjonshemmede på fortau og gangveier tilbys som gratis salgsarealer for ofres i et internasjonale selskapers på bekostning av folkehelsen og miljøet.

For svakt utkast til regler i Oslo

Fagnettverket Bullby har levert en høringsuttalelse som belyser en trafikkpolitisk tabbe politikerne hittil har oversett. Oslo kommunes utkast til regelverk for elsparkesykler vil ikke løse problemene. Helse og miljø må være en tydelig premiss for reguleringene, hvor kommunen bør få ubestridt reguleringsmyndighet.

Vi støtter forslaget om å begrense antallet elsparkesykler. Men 8000 elsparkesykler for utleie er for mange. Antall utleie-enheter bør heller reduseres til det europeiske gjennomsnittet per innbygger, 3000 elsparkesykler i Oslo. Videre bør antallet vurderes sammen med bysykkelordningen.

ANNONSE

Kaoset i Oslo skyldes manglende regulering og mange utleieselskaper. Det er bedre å konkurranseutsette en konsesjon for 3-5 år til bare en eller to leverandører som gir kommunen og publikum de gunstigste tilbudene. Det kan gi stordriftsfordeler i drift, styring og administrasjon av virksomheten.

Også elsparkesykler må betale grunnleie

Alle trafikanter bør dekke kostnadene som deres valg av transportløsninger påfører samfunnet, også miljø-, ulykkes- og helsekostnadene. Riktige priser for bruk av elsparkesykkel vil nok kreve nærmere analyser.

Men kommunen bør i det minste kreve full dekning av alle administrative kostnader, og kostnader ved håndheving av trafikkregler, fjerning av hensatte kjøretøyer osv. som foreslått i høringsnotatet. Kommunen bør også kreve gategrunnleie, slik andre næringsaktører betaler for tilgang til gateplan for kommersiell utnyttelse.

Trussel mot helse og miljø – nei til motorisering av gangtrafikken

I tillegg til utleie av elsparkesykler, er det i Norge bare i første halvår 2021 solgt flere enn 300.000 enheter til egentransport. Motorisering av gangtrafikken er en alvorlig trussel mot folkehelsen, bymiljøet og naturen.

Elsparkesyklenes største effekt på folks reisevaner er at de erstatter gåing, og reduserer befolkningens naturlige mosjon i dagliglivet. Bare 3 prosent av elsparkesyklistene i Oslo har oppgitt at bruken erstatter bilkjøring. Stikk i strid med helsemyndighetenes godt begrunnede råd om mer gåing og aktiv sykling, blir nå stadig flere unge og spreke mennesker lokket over til en enda mer sedat livsstil.

ANNONSE

I tillegg bidrar bruken av elsparkesykler og deres frie parkeringsløsninger til at det blir mindre trygt og behagelig å gå i byen, slik at særlig eldre og funksjonshemmede får dårligere mobilitet og mindre mosjon.

Hvis dette får fortsette, vil politiske mål om forebyggende helsepolitikk og miljøvern fremstå som floskler. Oslo kommune bør se om Loven om folkehelsearbeid gir kommuneoverlegen hjemmel til å iverksette nødvendige tiltak.

Rydd fortauene

Hensynet til de gåendes universelle fremkommelighet, sikkerhet og opplevd trygghet må være styrende for trafikksystemets utforming og regelverk, ikke en restpost i kampen om byens arealer. De gående er byens viktigste trafikanter, også de kjørende må gå til og fra sine kjøretøyer, hus og gjøremål.

Vi krever bedre fremkommelighet, trygge og ryddige fortau i hele Oslo, og at sparkesykler/sykler med eller uten motor ikke skal tillates på fortauene. Oslos byråd og bystyre må kreve at Stortinget innfører forbud for brukere over 12 år mot sykler, sparkesykler, etc. på fortau.

Felles trafikksystem og regelverk for små lette kjøretøyer og sykler

Med enda flere kjørende på fortau og gang- og sykkelveier blir det flere konflikter og høyere risiko for de gående. Reglene for trafikken og veiene må justeres slik at de oppmuntrer til økt gåing og sikrer fotgjengernes fremkommelighet og levekår bedre enn i dag.

ANNONSE

Oslo kommune har etablert mange gode løsninger for syklistene de senere år. Nå må anleggene bli skikkelig utnyttet, slik at også forholdene for de gående blir forbedret. Folk sykler/kjører ofte på fortau selv om slike anlegg finnes. Fortaus-forbud for brukere over 12 år vil øke bruken og nytten av anleggene.

Sykler og andre lette kjøretøyer bør ha egne kjørefelt og anlegg mest mulig separat fra både gående og biltrafikk. Fortsatt utbygging av slike anlegg, samt skiltede ruter i veier med 30 km/t-fartsgrense, er viktig. Bedre sammenheng og kvalitet i veinettene for gående og lette kjøretøyer vil oppfordre til bruk. Blandet gang-/sykkeltrafikk må fortsatt være tillatt der det er skiltet/merket for det.

Fartsgrenser for bil må tilpasses forholdene for syklister og gående. I tettsteder bør det være en generell fartsgrense på 30 km/t med unntak der det skiltes for høyere fart. Dette vil redusere skiltjungelen.

Akutt situasjon krever handlekraft

De mange utleieenhetene i Oslo utgjør en akutt, uakseptabel risiko mot liv, helse og folks rett til å kjenne seg trygge. Mange osloborgere og besøkende vil få en tur til Oslo skadelegevakt og sykehusinnleggelser før nye regler er på plass.

Høstens nye Storting og Regjering bør kunne avvikle regelen om sykling og bruk av små el-kjøretøyer på fortau, slik at vi får et stort løft for de gående allerede fra begynnelsen av 2022. Byrådet og bystyret i Oslo kan bidra til å gi folkehelse og miljø prioritet i byens samferdselspolitikk, og påvirke hva som skjer i andre byer i Norge. Frem mot valget i september 2021 vil mange velgere følge denne saken med kritiske blikk.

ANNONSE

Omklassifisering av elsparkesyklene fra sykkel til moped vil løse noe av det akutte problemet elsparkesyklene har skapt, men et knippe helhetlige tiltak for å regulere mikromobilitet på samme måte som annen trafikk er helt nødvendig for å få et velfungerende transportsystem i byene.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE