ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Slik skal Sagene bli enda grønnere

MILJØ OG KLIMA: – Vi er fornøyde med resultatet, og mener at bydelen nå sitter igjen med en langt bedre klima- og miljøstrategi som blant annet tar opp i seg FNs bærekraftsmål, sier Maria Varteressian (Ap) og Monika Hestad (H). Foto: Utlån/Janina Lauritsen

– Vi er fornøyde med resultatet, og mener at bydelen nå sitter igjen med en langt bedre klima- og miljøstrategi som blant annet tar opp i seg FNs bærekraftsmål, sier Sagene Arbeiderparti og Sagene Høyre.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BYDEL SAGENE: Onsdag 21. oktober behandlet bydelspolitikerne i miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen Bydel Sagenes klima- og miljøstrategi, før den skal endelig behandles i bydelsutvalget 29. oktober.

Arbeiderpartiet og Høyre er begge opptatt av at planen må sees i sammenheng med FNs klimamålsetninger, og at dette referansegrunnlaget må inn i planen, samt at planen må ha flest mulige konkrete målbare tiltak. Alle partier samlet seg om en rekke endringsforslag til planen, selv om det også var politisk uenighet om flere av forslagene.

Komitéleder Maria Varteressian (Ap) ønsket et bredt forlik mellom partiene og begrunnet dette blant annet med å sikre fokus og et bredt mandat for bydelsadministrasjonen.

– Norge og verden står overfor to store kriser samtidig – klimaendringer og tap av biomangfold. For å løse disse krisene må hensynet til klimaendringene være rammen rundt all politikk, også lokalpolitikken. På Sagene bor det 45.000 innbyggere. Det vi foretar oss lokalt vil få ringvirkninger langt utover bydelens og byens grenser. Derfor er det viktig at bydelens klima- og miljøstrategi står i stil til utfordringene vi står foran, sier Varteressian (Ap) i en pressemelding.

ANNONSE

Hun viser også til Brundtland-kommisjonen:

– Bærekraft kjennetegnes av en «utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov». Dette bør være reflektert i klima- og miljøstrategien for at den skal være et relevant politisk relevant styringsdokument som også viser at bydelen spiller på lag med næringslivet.

Høyres komitémedlem Monika Hestad følger opp:

– Bydel Sagene ser at seks av de 17 bærekraftsmålene FN har som målsetning at verden når innen 2030, er spesielt relevante for bydelens klima- og miljøstrategi, påpeker hun.

Hun er glad for at flertallet ville ha dette referansegrunnlaget med i planen, da det er viktig å få til et engasjement og forankring rundt bærekraftsmålene på alle nivå.

ANNONSE

Næringslivet er del av løsningen

Høyre og Ap mener klimaplanen også bedre må fange opp den rollen næringslivet og sivil sektor kan spille.

– Grønn vekst handler om å gjøre det mer lønnsomt å skape verdier på en miljøvennlig måte, og sikre bærekraft i både forbruk og produksjon. Bydelens næringsliv er en viktig samarbeidspartner for bydel Sagene. Samarbeid kan fremme innovasjon, og ulike modeller for å gjøre resirkulering, energigjenvinning og gjenbruk mer attraktivt for privatpersoner og bedrifter, sier Hestad.

I tillegg må bydelen i sin innkjøpspolitikk bruke sin bestillermakt til å kreve miljøvennlige løsninger i innkjøp fra næringslivet. Erfaringsutveksling med både privat og sivil sektor, er helt avgjørende for å lykkes med gjennomføring og forankring av tiltak, mener hun.

Ap og Høyre mente også at det må innføres konkrete mål for utslippskutt for hver enkeltsektor og næring i bydelen, og foreslo følgende:

ANNONSE

 • Målene skal utvikles i samarbeid med berørte næringer og aktører, og følge det felles klassifiseringssystemet som nå utvikles i Europa. Det må etableres et system for jevnlig og forpliktende oppfølging av tiltak og måloppnåelse
 • I miljø- og klimastrategien er det bare lagt inn kvantitative indikatorer. Det må vurderes om dette er tilstrekkelig for å vurdere måloppnåelse. I den grad kvantitative indikatorer ikke er tilstrekkelig bør det legges inn at det skal gjennomføres enkle evalueringer knyttet til måloppnåelse der kvantitative indikatorer ikke vil gi svar på om bydelen når sine mål

Disse forslagene fikk bare de to partienes stemmer i komitémøtet onsdagen, og falt.

Å få med seg folk

Varteressian og Hestad er også opptatt av at miljø- og klimatiltak involverer folk.

ANNONSE

– Vi må ha folk med oss i arbeidet, hvordan ting gjøres er ikke uvesentlig for hvilke resultater man oppnår. Det er viktig at klima- og miljøstrategien i tiltak og effekter sikrer at bydelen er en attraktiv bydel å bo å leve i, for ulike mennesker og familier i ulike livssituasjoner. En variert befolkningssammensetning sikrer en reelt mangfoldig bydel, sier de.

Dette er de mest sentrale tiltakene som enten ble enstemmige eller fikk flertall for å legges inn i Bydel Sagenes klima- og miljøstrategi:

 • Delta i den globale dugnaden gjennom å knytte sitt arbeid til FNs bærekraftsmål, og arbeide systematisk for å oppfylle alle målene som er aktuelle for bydelen innen 2030
 • Bydelen skal styrke lokale små og mellomstore bedrifters arbeid med sirkulærøkonomi. Beskrivelse: Invitere til dialog for å lære mer om behov og pågående arbeid hos lokale SMBer (små og mellomstore bedrifter, journ.anm.). Bruke eksempler fra lokale bedrifter i bydelens miljøkommunikasjon
 • Det foreslås også at det i perioden arbeides for å etableres flere miljøknutepunkt i bydelen i bydelens egne lokaler eller i samarbeid med andre etater eller aktører. F.eks. kan Deichman på Torshov og Lilleborg torg (OBOS) være aktuelle arenaer for deling og møteplasser
 • Kartlegge parkeringsplasser i bydelen. Beskrivelse: Antall parkeringsplasser i bydelen i 2015, 2019 og årlig oppdatering. Fordelt på: Antall ordinære parkeringsplasser for personbiler uten restriksjoner, antall ordinære parkeringsplasser for beboerparkering, antall HC-plasser, antall parkeringsplasser forbeholdt el-biler med ladetilgang, antall parkeringsplasser forbeholdt bildelingstjenester
 • Det er ønskelig at det redegjøres for status, f.eks. antall virksomhetssteder med miljøfyrtårn-sertifisering, antall internkonsulenter etc.
 • Det skal stimuleres til og oppmuntres til en byutvikling som ivaretar mulighetene som ligger i en sirkulær økonomi gjennom flerbruk, miljøvennlige løsninger og nye inntektskilder.
 • Redusere gjennomgangstrafikk i trange gater i boligstrøk med gatetun og andre trafikkbegrensinger
 • Bydelen skal basere innkjøp og avhending på sirkulærøkonomiske prinsipper, for eksempel gjennom å vurdere innkjøp av brukte varer framfor nye
 • Det legges til rette for flere ordninger for redusert forbruk, bærekraftig mat m.m. i hele kommunens forvaltning. Det bør fremgå i strategien hva som er tiltak utover det som ligger som føringer sentralt for tjenestestedene
 • Flere gjenbruksordninger og eventer
 • Sentrale steder for sirkulær økonomi: kunnskapsdeling, deleordninger, reparasjon og lokaler for foredling og matlagring. Kan evt. samlokaliseres med miljøknutepunkt
 • Samarbeid med frivillige aktører, barnehager og skoler om etablering av habitat for fugler og små pattedyr.

Bydel Sagene miljø- og klimastrategi skal endelig behandles i bydelsutvalget 29. oktober.

De seks av FNs bærekraftsmål for 2030 som er relevante for Sagene bydels klima- og miljøstrategi:

 • Bærekraftsmål nr. 9: «Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon»
 • Bærekraftsmål nr. 11: «Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige
 • Bærekraftsmål nr. 12: «Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre
 • Bærekraftsmål nr. 13: «Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem»
 • Bærekraftsmål nr. 15: «Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold»
 • Bærekraftsmål nr. 17: «Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling»

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE