ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Bymiljøetaten sier nei til Torshov-utbygging

Torshovtoppen. Skjermbilde fra presentasjonsfilm, Urba AS

Bymiljøetaten fraråder «på det sterkeste» Bastia Eiendoms planer for Torshovtoppen.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

TORSHOV: I forrige uke uttalte Bymiljøetaten seg i forbindelse med Basta Eiendom AS’ bestilling av oppstartsmøte for Vossegata 31 B, med flere, på Torshovtoppen.

Bastia Eiendoms planer har vakt sterke reaksjoner i lokalmiljøet. Både naboaksjonen «Bevar Torshovtoppen for fellesskapet - nei til rasering og kjempeutbygging!» og lokale politikere har i Sagene Avis fortalt om sine bekymringer rundt de store planene, som blant annet inneholder 855 boenheter, skole, flerbrukshall, barnehager, næringsliv, underjordisk garasje og en bilfri Torshovtoppen.

Les mer om hva som planlegges i denne saken.

Og her kan du lese hvorfor beboere er fly forbanna over utbyggingen, i saken fra da lokalpolitikere inviterte naboer og Bastia Eiendom til åpent møte.

«Frarådes på det sterkeste»

I Bymiljøetatens (BYM) uttalelse, skriver de at de «vil fraråde planen på det sterkeste.»

ANNONSE

«Bymiljøetaten anmoder om at dette planforslaget avvises slik at det ikke går videre til kunngjøring av oppstart av planarbeid. Forslaget er ikke i tråd med ønsket utvikling for byens landskap og eksisterende grønne områder, og vi ser helst at man ikke setter inn ressurser på å utarbeide dette planforslaget videre,» skrives det.

BYM mener planforslaget vil føre til at man mister lesbarheten av landskapet med de karakteristiske høydedragene. Planene viser konsept med flere tårn på 14 etasjer, og bebyggelse på 53 meter inntil parken i Torshovdalen. BYM skriver at de ikke kan se at tårnbebyggelsen er plassert innenfor arealer som passer inn i Oslos høyhusstrategi.

«Dersom man likevel går videre med planforslaget, vil det være nødvendig med en landskapsanalyse og å vise konsekvensene for lesbarhet av bylandskapet og byrommene. Bylandskapet er her lesbart i dag, og Torshovdalen er en dal med mange gode utsiktspunkter,» sier BYM videre.

Les også: Planlegger 800 boliger: – Vi har samlet alle innspillene og ser at det er mye vi kan jobbe sammen om videre

– Allerede for lite grøntareal i bydelen

Arealet som foreslås bebygget er i dag grønt og oppleves som en del av det sammenhengende grøntdraget i Torshovdalen, ifølge BYM.

ANNONSE

Forslaget legger også opp til tett bebyggelse mot Vossegata i et areal der det i dag er mange store trær. BYM mener en eventuell gjennomføring av dette vil ødelegge eksisterende kvaliteter for det grønne byrommet mot Vossegata, et areal som i dag framstår som parkmessig.

«Å ta av disse arealene på den måten som vist, vil være svært negativt også fordi vi her har grøntarealer med gode kvaliteter i en bydel som allerede har lite grøntareal per innbygger.»

BYM påpeker at dersom man gjennomfører et prosjekt slik som angitt i planinitiativet, vil man miste flere av byens større trær. Innenfor eiendommen er det mange store trær og sammenhengende grøntareal.

«Det er særlig negativt at det planlegges massiv utbygging i de grønne arealene vest og øst for eksisterende bebyggelse på denne eiendommen. Det er ikke reelt å bevare trær i kombinasjon med den foreslåtte bebyggelsen. Bebyggelsen plasseres der det er trær, og der forslagsstillers egen innsendte stedsanalyse viser at man skal ta hensyn til trærne.»

De mener heller ikke det er realistisk å få nye trær til å etablere seg og bli store, fordi store deler av arealet skal bebygges og til dels med svært høy bebyggelse. Det graves ut til underjordisk parkeringsanlegg og store arealer ligger i skyggen av høye hus.

ANNONSE

BYM anbefaler å holde skråningene med vegetasjon fri for bebyggelse. Dersom det likevel skal bygges noe her, er det som angis i dokumentet plangrep/konseptvalg ikke svaret, mener de.

Vil lage sykkelrute her

BYM påpeker at Torshovdalen har sykkelrute hvor hastigheten er stor grunnet topografien. Her ønsker de på sikt å anlegge sykkelvei med fortau. Det kan være aktuelt å se for seg en mulig utvidelse av sykkelveien slik at denne går litt inn på forslagsstillers eiendom.

Sykkelruten ned Torshovdalen og gjennom planområdet er en populær rute og syklistene får høy hastighet gjennom planområdet. Dette må man ta hensyn til i planarbeidet, og særlig med tanke på eventuelle atkomster mellom parken og illustrerte rekkehus med tårnbygg. Man kan ikke legge opp til noe som kan gi sannsynlig mulighet for kjøring her, da det vil gi svært farlige trafikale situasjoner, sier BYM.

Positive til gangforbindelser

BYM er positive til gangforbindelser gjennom planområdet til og fra Torshovdalen. Ved skråningen mot Torshovdalen kan det gjerne lages stier og åpninger i gjerdet for å skape forbindelser. Disse nye forbindelseslinjene kan gi økt tilgjengelighet og aktivitet til Torshovdalen og planområdet vest for Torshovdalen, og vil være positivt her, mener BYM.

Men forbindelsene må ikke være tilgjengelige for kjøring, og heller ikke gjøre det attraktivt å kjøre inn i nedre del av Torshovdalen. Alle endringer her må bygges og utformes slik at kjøring ikke er mulig. Slik plangrepet er vist, legges det opp til atkomster for rekkehus (med tårn) mot parken i Torshovdalen. Det er svært sannsynlig at disse atkomstene vil bli brukt til bilkjøring via Tverrbakken og gang/sykkelveien i Torshovdalen, sier de videre.

ANNONSE

Eventuelle rekkefølgekrav

Dersom Plan- og bygningsetaten likevel ikke avviser planforslaget, har BYM følgende forslag til rekkefølgekrav i en eventuell plansak:

  • Johan Svendsens gate: Sykkelfelt helst begge veier, minst retning oppover/i motbakke
  • Utbedring av uteareal/oppholdsareal i to kryss i øvre del av Johan Svendsens gate (Kryss ved Agathe Grøndahls gate og kryss ved Nordkappgata)
  • Kryssutbedring Sæveruds plass
  • Ny utforming av krysset Chr. Michelsens gt. (Ring2) X Fagerheimgata
  • Tilrettelegging for sykkel Ole Bulls gate og Johan Svendsens gate
  • Sykkelanlegg i Fagerheimgata, Torshovdalen og Chr. Michelsens gt. (Ring2)
  • Opparbeidelse av nærliggende gater
  • Oppgradering av aktivitetshuset i Torhovdalen
  • Sykkelforbindelse ned mot sentrum

Les Bymiljøetatens uttalelse i sin helhet, på Plan- og bygningsetatens nettside

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE