Sagene Avis

Her er alle spørsmålene fra informasjonsmøtet om ny vannforsyning

På Bjølsen skal det lages en rømningsvei fra tunnelen, og VAV ønsker å bruke et område i Bjølsendumpa som riggplass. Nøyaktig plassering er ikke klart. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Beboerne på Bjølsen ville blant annet vite hvor merkbart arbeidet blir for nabolaget, og om naboene vil informeres i god tid, da Vann- og avløpsetaten inviterte til informasjonsmøte om det neste, store vannprosjektet i hovedstaden.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

SAGENE: Smittevernet var godt ivaretatt, med håndsprit, registrering ved inngangen og god avstand mellom publikum i Sagene Samfunnshus, da Vann- og avløpsetaten (VAV) inviterte til informasjonsmøte om byggingen av nytt stamnett, torsdag 20. august.

I tillegg ble møtet streamet direkte på flere plattformer. Alle spørsmål og svar kan du lese lenger ned i saken!

Stamnettprosjektet

Det mest synlige arbeidet i bydel Sagene vil trolig bli et rigg‐ og anleggsområde på Bjølsen, et arbeid som vil vare i cirka halvannet år. Etter at arbeidet er ferdig vil det være etablert et mindre bygg med antatt størrelse på ca. 10 kvadratmeter, plassert ved Treschows gate/Bjølsendumpa øst eller vest for Akerselva. Dette skal brukes som rømningsvei.

Bydel Sagene blir også berørt av arbeidene, som skal resultere i at Oslo får en fullgod reservedrikkevannskilde, i drift fra og med 1. januar 2028. I dag dekker én kilde – Maridalsvannet – 90 prosent av Oslos vannbehov. Skulle denne bli satt ut av spill finnes det ingen «reserveløsning».


Stamnettet, som er prosjektet som var tema under møtet, skal koble den nye reservedrikkevannskilden Holsfjorden i Buskerud, med et nytt vannbehandlingsanlegget på Huseby, til det eksisterende vannsystemet i Oslo, som i hovedsak kommer fra Maridalsvannet og anlegget på Oset ved Kjelsås.

Arbeidene med vannkilden, renseanlegget på Huseby og tunneltrasé fram til Sagene, ble politisk vedtatt i 2019. Nå er det del to av prosjektet – stamnettet – som skal utarbeides, og Vann- og avløpsetaten har nå varslet oppstart av dette planarbeidet, som er ute på høring, med frist for innspill 24. august. Her kan du sende innspill (ekstern lenke).

Planområdet strekker seg fra Trosterud i øst til Sagene v/Akerselva i vest og marka v/Maridalsvannet i nord, og dekker til sammen ca. 12 kvadratkilometer. Det omfatter i hovedsak tettbebyggelse med innslag av park- og friluftsområder. På Oset, Bjølsen, Disen og Trosterud vil permanente og midlertidige tiltak i dagen kunne berøre friområder. På alle disse stedene er det blandet bebyggelse i nærområdet. Planområdet er i denne fasen ekstra stort og har stedvis en bredde på over 1 km. Ved endelig planvedtak vil planområdet omfatte en konkret trasé, og dekke en korridor med inntil 200 m bredde

Etaten og Multiconsult skal utrede flere alternativer, før de avlegger sitt anbefalte forslag, som etter planen vedtas av bystyret i 2021. Prosjektet har planlagt byggestart første kvartal 2022, med ferdigstillelse høsten 2027, slik at anlegget er operativt fra og med 2028.

Oset eller Disen

Stamnettet vil bestå av en ny vannforsyningstunnel med trasé Sagene–Disen–Trosterud, der VAV ønsker at hovedriggområdet skal ligge på Stubberud. VAV foreslår å bore tunnelen fra Sagene til Trosterud med tunnelboremaskin, og drive tunnelsystemet på Stubberud/Trosterud konvensjonelt med boring og sprengning. Overskuddsmasse fra hele tunnelstrekningen fra Huseby via Sagene til Trosterud forslås tatt ut på Stubberud.


En ny vannforsyningstunnel mellom Oset og Disen, skal koble dagens vannbehandlingsanlegg på Oset med den nye vannforsyningstunnelen. VAV foreslår å drive tunnelen konvensjonelt med boring og sprengning. Dette er en strekning på om lag 3 kilometer. Hovedriggområdet for dette arbeidet planlegges på Oset eller på Disen (Gransjordet/Disenjordet).

Inngangen til anlegget på Oset. Det gule røret viser luftekanalen som fører ren luft inn. Viftestøyen har vært en av utfordringene i nabolaget. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Under gjengir vi spørsmålene som ble stilt, og svarene slik de ble gitt under møtet i Sagene Samfunnshus torsdag 20. august:

Opptaket av møtet kan du se på denne siden (ekstern lenke).

Spørsmålene under ble stilt av publikum under møtet arrangert av Vann- og avløpsetaten (VAV) den 20. august 2020, og ble besvart Lars Hem, plansjef i VAV og Jørgen Langgård fra Multiconsult.

Det kom et spørsmål om Skjermingsverdighet, og om det gjelder 200 meter under bakken i dette tilfellet.

– Det er 200 meter bredde i hensynssonen. Den gjelder i utgangspunktet så langt ned som du kan tenke deg å gjøre noe.

Hvilken innsynsrett har grunneier?

– De har ikke innsynsrett i hvor tunnelen befinner seg. Man vil stadig vekk ha en hensynssone og hvis man ønsker å bore en energibrønn, må man hente tillatelse fra VAV før man gjør det.

Hva om noe lignende som skjedde på Gardermobanen skjer her?

– Vi kommer til å pålegge de som utfører å drive en solid forinjeksjon for å unngå lekkasjer. Dersom man ser en lekkasje så vil det, hvis det er innenfor eller i nærheten av hensynssonen, være nærliggende å tenke seg at tunnelen som ligger et titalls meter ned er grunnen. Sprekkene i fjellet er heller ikke vertikale, de er gjerne skrå, så hvis man lager en tunnel som drenerer et område, så kan man drenere et område som ligger godt på siden av tunnelen. Det at man har en 200 meter hensynssone, burde sånn sett være tilstrekkelig informasjon for grunneier.

Er det foretatt noen tilsynsvurderinger av eiendommen der tunnelen skal ligge?

– Det skal gjennomføres tilstandsvurderinger av eiendommer og en betydelig mengde grunnboringer.

Når skal tilsynsvurderingene gjøres?

– Det vil være etter prosjektet er vedtatt i bystyret, og det er godt over et år til.

Vil nærliggende borettslag informeres i god tid?

– Når det gjelder inngrep i grunnen, vil VAV alltid innhente tillatelser til å gjøre undersøkelser på forhånd.

Hva er en rosanalyse?

– Risiko- og sårbarhetsanalyse

Finnes det et sted hvor rammebetingelser av planene ligger?

– Vi har ikke lagt det ut på nettsidene våre, men vi har hatt en innledende dialog med Plan- og bygningsetaten, hvor de har lagt sine føringer for planarbeidet vårt som heter område- og prosessavklaring. Den er tilgjengelig på deres nettsider. Ellers fremgår det av materiellet vi produserer i månedene fremover.

Hva er årsaken til at vi trenger en reserve-vannforsyning?

– Det er økt krav til regularitet. Man forventer nå å ha vann i springen til enhver tid. Kravene er strengere nå enn de var for 20 år siden, vi har krav om å levere drikkevann til enhver tid. Før var det mer akseptert å være uten vann i noen dager.

Vi har jo aldri dager uten vann?

– Vi har heldigvis ikke hatt det i Oslo. Men det er gjennomført risikovurderinger, det er gjennomført analyser av konsekvenser fra Beredskapsetaten, som viser at det ikke er usannsynlig. Og det er bekymringsfullt nok.

Hvor langt ned forventes tunnelen å ligge, og hvor stor er faren for at dette merkes på overflaten på steder det ikke er planlagt arbeid på overflaten? Jeg snakker her om vestre delen av området som er avmerket på kartet.

– Tunnelen kan vi i hvert fall enn så lenge ikke si nøyaktig hvor dyp er. Ikke før vi har avklart om den skal være et skjermingsverdig objekt eller ikke, men det blir noen titalls meter ned i bakken. Når man etablerer den, vil man merke det. Det vil dure.

Hvorfor er det østlige alternativet på Bjølsen anbefalt?

– Det er ennå ikke gjort noen formell anbefaling av hvilket av de to VAV vil anbefale. Men det har vært en prosess, vi har mye dialog med ulike aktører og det skrives dokumenter og forhåndsuttalelser og så videre. Det er riktig at det er noen aktører som har gitt sin foreløpige vurdering av at det østre er det beste. Blant andre PBE og Byantikvaren. Vi går inn i prosessen med åpent sinn rundt det, og begge alternativene skal utredes på samme nivå og temaer, så skal vi gjøre en tverrfaglig vurdering av hva som er det beste. Så kommer VAV med sin anbefaling. Så legges det ut til offentlig ettersyn, og dere skal få komme med innspill. Vi vil lage planforslag til både 1 og 2, selv om vi kommer med en anbefaling. Det er ikke fattet en beslutning om hverken det ene eler det andre.

Er det alternativer for lagring og borttransport av masse fra prosjektet?

– Vi har ikke klarlagt hva vi skal gjøre med massene. De skal kjøres ut til Stubberud, men hvor det skal vet vi ikke.

Massene skal kjøres ut på Maridalsveien hvis det skal fra Oset, er det tenkt noen alternativer videre for transporten?

– Tanken er at når vi har kommet til en vei med stor kapasitet, som Ring 3 og E6, trenger vi ikke å beskrive hvor vi skal etterpå. Derfra kan vi kjøre dit vi skal, uansett hvor det er.

Treschows gate, som vei inntil anlegget på Bjølsen, hva skal transporteres her?

– Det er relativt begrensede mengder som skal ut, det skal etableres en kobling til tunnelen og ledningene som er oppe i dagen. Det blir noe sprengning og borttransport, men det er veldig begrensede mengder. Det blir som en stor byggegrop. Det skal ut, og så er det noen rør og betong som skal inn. Røret fra Stubberud til Huseby blir kjørt inn fra Stubberud.

Hvor lenge vil dette vare?

– Foreløpig har vi estimert at varigheten i Bjølsendumpa vil foregå ca. i ett til halvannet år.

Det synlige anlegget på Bjølsen, er det det som er planlagt ved Treschows bru?

– I det ene alternativet jobber vi foreløpig med en lokalisering oppe ved skråningen på vestsiden av området i alternativ b1. Der ser vi for oss bygget, men i b2 ser vi for oss bygget nede på sletta ved gang- og sykkelveien inn mot Treschows gate. Men vi jobber med å utvikle planene, så det er det vi kommer til å presentere for dere når vi legger ut planene til offentlig ettersyn. Da kommer vi med alternativer.

Dere vet det kanskje, men jeg vil bemerke at alle bygårdene på Bjølsen (f.eks. rundt Bjølsen skole) er bygget på treflåter som «flyter» på kvikkleira og er derfor meget følsomme for vibrasjoner slik at f.eks. spunting med hammer ikke er lov å gjøre i området.

– Som sagt skal vi ikke sprenge, vi skal kjøre en tunnelbormaskin. Den skaper ikke de samme rystelsene som sprengning, heldigvis. Og grunnen til at vi jobber så mye med å kartlegge grunnforholdene er nettopp for å få kontroll på den type opplysninger, slik at vi kan legge de forutsetningene til grunn som er nødvendige for å unngå skader på omgivelsene.

Kommer dere til å snakke med aktuelle borettslag og blokker i området, før det fattes et vedtak?

– Vi har foreløpig laget en plan for hvilke aktører vi tror er sterkest berørt av planene våre, og som vi har invitert til et møte. Men vi dekker som nevnt 12 kvadratkilometer, så vi har foreløpig ikke alle borettslag og alle aktører på lista. Hvis noen ikke hører fra oss, og føler de burde hatt et møte, ønsker vi at de tar kontakt.

Er det ett bygg på Bjølsen eller noe annet?

– Det var antydet et bygg på 10 kvm, men resten skal være under bakken.

Blir noen veier eller kollektivtrafikken stengt?

– I utgangspunktet ikke, med forbehold om at vi skal legge detaljerte planer for hvordan anleggsområdet skal være.

– Send innspill innen 24. august

Dette var første gang VAV arrangerte kombinerte fysiske og digitale møter, og de var spent på mottagelsen.

– På Kjelsås og Sagene var det ca. like mange som fulgte møtet digitalt som var til stede i salen. Så det viser jo at det var interesse for digital møtedeltagelse. Vi har fått noen positive tilbakemeldinger med oppfordring om å gjøre dette senere også, kommunikasjonsleder Ny vannforsyning Oslo, Gro Haldis Elden.

Hun forteller at en utfordring var at de på grunn av smittehensyn ikke kunne sende mikrofonen rundt til dem i salen som ønsket å stille spørsmål.

– Noen ganger glemte vi å gjenta spørsmålet, og det forstår vi var veldig irriterende for de som fulgte oss digitalt. Det beklager vi, og lover å gjøre det bedre neste gang.


Spørsmål og oppslutningen om møtene var som forventet, mener hun.

– Mange møtedeltagere var nok litt skuffet over at vi ikke kunne gi flere detaljer, men det kommer i senere runder etter hvert som planene konkretiseres ytterligere.

VAV oppfordrer alle som har innspill til å sende dette skriftlig innen 24. august, slik at de kan få behandlet det på en skikkelig måte.

– Møtene er først og fremst en arena for spørsmål og dialog, men det er klart at vi noterer oss de bekymringer og tilbakemeldinger beboerne kommer med også her, sier Elden.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Sagene Avis bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...