ANNONSE

Kritisk til tosidig sykkelfelt i Stavangergata

Stavangergata. Foto: Janina Lauritsen

Naboene til Stavangergata ser med bekymring på Miljø- og byutviklingskomitéens vedtak om tosidig sykkelfelt i Stavangergata.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 14.06.2018 kl 17:04

ANNONSE

BYDEL SAGENE: I kommede bydelsutvalgsmøte, torsdag 14. juni, skal blant annet beboerparkering sett opp mot andre bebudede trafikktiltak, tas opp.

Les om flere saker som skal opp i møtet, her.

I Miljø- og byutviklingskomitéen 6. juni, ble følgende vedtak fattet av Ap, MDG, SV og Rødt:

«Bydel Sagene ber om at det etableres tosidig sykkelfelt i Stavangergata i forbindelse medstrakstiltakene for sykkel, i påvente av omregulering av gata, for å realisere byrute 7»

— Dette til tross for at Sagene bydelsadministrasjon i nevnte sak uttrykte bekymring for konsekvensene for beboerne på Sagene når beboerparkering og sykkelveier innføres hurtig — uten at konsekvensene og alternativer for beboerne engang er vurdert, sier Kjell O. Erichsen, gruppeleder for Høyre i Sagene Bydelsutvalg.

— Med dette bakteppet er det kanskje ikke så rart at naboene til Stavangergata er kritiske/frustrerte/bekymret, da de på folkemøtet om sykkelveiutbygging ble lovet at sykkelveier skulle bygges ut hensynsfullt, fortsetter han.

Her er saken:

I den omtalte saken, BU 18-30 Beboerparkering sett opp mot andre bebudede trafikktiltak, skrev bydelsadministrasjonen følgende:

«Bydelsadministrasjonen opplever det som utfordrende at disse tiltakene utredes av ulike kommunale faginstanser som ikke alltid ser dem i sammenheng. Flere av tiltakene er entydig positive, mens andre kan ha uønskede sideeffekter. Det administrasjonen er særlig bekymret for er dårlige boforhold nord i bydelen som følge av stor trafikk gjennom nye boligstrøk, samt at bomstasjoner og redusert fremkommelighet på hovedveiene skal føre til økt bilkjøring / gjennomgangstrafikk i småveinettet.»

Og bydelsdirektørens vurdering var som følger:

«Med bakgrunn i ovennevnte redegjørelse mener bydelsadministrasjonen at bydelen vil være best tjent med at utbyggingen av nye sykkeltraseer/sykkelfelter foregår etappevis over tid. Det ser ut til å være en underdekning av parkeringsplasser i bydelen, og det er knyttet usikkerhet til hvordan innføringen av beboerparkering vil slå ut. Det foregår allerede mye uønsket kjøring som følge av at beboere leter etter parkeringsplass, og en rask utrulling av nye sykkeltiltak som vil fjerne mellom 14 og 23 % av beboerparkeringsplassene vil kunne forverre situasjonen. Hvis en utbygging av sykkelveier foregår over en noe lenger periode, vil bydelens innbyggere få tid og mulighet til å tilpasse seg og endre sine transportvaner. Hvis folk blir gitt anledning til å løse sine transportbehov på måter som fungerer noenlunde praktisk i hverdagen, vil det bidra til mindre motstand og mer entusiasme for nye sykkeltiltak i bydelen.»

— Da vi i Sagene Høyres BU-gruppe så på saken, fant vi grunn til å ta bydelsdirektørens bekymringer på alvor, og oppsummerte i fire punkter som vi fremmet som merknader i komitéen. Men da vår representant Tina Alvær kom på komitémøtet hadde MDG allerede fremmet flere merknader og et forslag som da tvert i mot påskynder utbygging av sykkelveier, sier han og viser til vedtaket fra Miljø- og byutviklingskomitéen.

Stavangergata. Foto: Janina Lauritsen

— Avviser naboenes bekymringer

— Det er kanskje ikke så underlig at MDG fremmer et slik forslag, de har jo lovet det til velgerne på et vis. Men at Ap og SV også stemmer for uten å ta hensyn til konsekvensene disse betydelige endringene som innføres på kort tid vil ha for beboerne? Det er vel litt underlig? Dette vedtaket avviser jo da bekymringene tatt opp av naboene i tidligere åpen halvtime i bydelsutvalget og på folkemøte om sykkelveier.

Erichsen mener at forslaget ikke tar hensyn til de omfattede beboernes nåværende transportbehov eller konsekvensene for beboerne.

— Det blir jo nevnt at bilreiser skal erstattes av sykkel, men for mange er det ikke en reell mulighet av ymse årsaker. Så de som da ikke kan benytte sykkel til erstatning for bil har få muligheter dersom det ikke går en buss dit de skal, eller hvis bussen bruker lang tid grunnet rute eller rushtrafikk.

Videre forteller han at MDG i sine merknader nevner bildelingsordninger.

— Men disse har jo på det nåværende tidspunkt på ingen måte stor nok kapasitet, eller oppstillingsplasser til å utvide, for å kunne dekke det kortsiktige behovet for biltransport blant beboerne. Jeg er selv medlem av Bilkollektivet.no og vet når man kan få tak i en bil og når "alle" brukbare biler er opptatte, sier Erichsen.

Nabo-opprop

Beboer i Kongsvingergata 1D, Thorbjørn Furulund, har tatt initiativ til et opprop han skal sende til bydelsutvalget i forkant av morgendagens møte.

I oppropet skriver han at beboerne i området er overrasket over vedtaket til Miljø- og byutviklingskomitéen. De er kjent med at området omfattes av det vedtatte sykkelveinettet og rute syv og åtte, men er likevel svært skuffet over at flertallet ønsker å se helt bort fra en reguleringsplan og høringsprosess som er «i klart motstrid til de faglige anbefalingene fra bydelsadministrasjonen.»

— Vi kan ikke se at rask igangsetting av sykkelveier i Stavangergata nå har vært igjennom en prosess der alle konsekvenser og alternativer er grundig vurdert, og beboerne i området involvert i høringsprosess, skriver Furulund videre.

Han ser heller ikke at komitéen har fattet svar på følgende:

  • Det er under 14 dager siden man innførte beboerparkering i Stavangergata, hvor beboerne nå betaler 3000 kroner for å stå parkert. Hvilke konsekvenser får det for beboerne at disse parkeringsplassene raskt annekteres uten nærmere konsekvensutredning?
  • Hvilke behov for parkering/ stans trengs for å betjene formålsbyggene i Stavangergata, (Marginfabrikken barnehage, Skatehall og idrettsanlegg og fremtidig planlagt skole)?
  • Hvilke behov i Stavangergata er det for HC-parkering, bildelingsplasser, ladestasjoner og ordinære parkeringsplasser?

— Vi er kjent med at Bymiljøetaten har flere alternativer for Stavangergata, der sykkelfelt i begge retninger inngår, med parkering på én side og løsninger der alle parkeringsplasser forsvinner. Det har tidligere blitt informert om at valg av løsninger i Stavangergata fordrer en reguleringsplan og høringsprosess. Når flertallet av politikerne i bydelsutvalget gjennom sitt vedtak 6.6.18 tilsynelatende ønsker å se bort fra dette, reagerer vi som beboere og berørte i området.

Furulund er bekymret over at en rask utrulling av nye sykkeltiltak vil redusere antallet tilgjengelige beboerparkeringsplasser i Bydel Sagene med 14 til 23 prosent, og vil kunne forverre situasjonen betydelig for en del av bydelens innbyggere som hverken har praktisk eller økonomisk anledning til å endre daglig transportbehov på kort sikt.

Han ønsker grundig konsekvensutredninger av ulike tiltak og at tiltakene svarer på behovet for balanse mellom ulike behov, både sykkel, gange og parkering.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!