Sagene Avis

Slik har byrådets handlingsplan for håndtering av tilreisende bostedsløse blitt fulgt opp

Beboere på Nordre Åsen ved Sinsenkrysset fortvilte over forholdene i fjor. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ARKIVFOTO)

I mai 2017 presenterte byrådet 11 punkter for hvordan håndtere utfordringene knyttet til tilreisende bostedsløse på en bedre måte. Her kan du se status og arbeidet så langt.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

OSLO: Torsdag morgen publiserte Sagene Avis og Nordre Aker Budstikke sak om situasjonen under og ved Sinsenbrua, og tilreisende bostedsløse som oppholder seg i området og under brua. Bakgrunnen for saken er den store befaringen som ble gjort på området i august 2017.

Politi, Bymiljøetaten, Statens Vegvesen og borettslaget, som er nærmeste nabo, uttaler seg - om hva som har blitt gjort siden befaringen i fjor. Hele saken fra torsdag morgen kan du lese her.

Ikke svar

I samme sak etterlyste også lokalavisa svar fra byrådet, på de 11 punktene som ble lansert i mai 2017. En tiltakspunktliste over hvordan byen bedre skal håndtere utfordringene som er knyttet til tilreisende bostedsløse.

Etter 15 dager hadde fortsatt ikke lokalavisa mottatt noen oversikt over status og fremdrift, tross purringer.

Senere torsdag mottok vi likevel et notat fra byrådet, som her gjengis i sin helhet. Avisas spørsmål i forkant til byrådet var følgende:


– Vi ønsker informasjon om hvilke tiltak - 11 punkter - som er igangsatt av byrådet, når tiltakene ble igangsatt, og hva status er per i dag, punkt for punkt.

– I tillegg ønsker vi informasjon om hvilke av tiltakene som byrådslederen nevner i saken, og som han kan initiere og ta ansvaret for, som er satt igang, når de ble satt igang, og hva status er per i dag.

Sistnevnte blant annet om byrådslederens uttalelser om vurdering av innføring om krav til meldeplikt for tigging.

Status på byrådets 11 tiltak for tilreisende bostedsløse

1. Økt innsats til rydding og renhold
«For at innbyggerne i Oslo fritt skal kunne benytte seg av parker, offentlig rom og Marka må innsatsen for å rydde teltleire, fjerne søppel, gjennomføre vakthold og vaske offentlig rom trappes opp gjennom 2017. Ved en kontinuerlig innsats i utsatte områder mener vi at befolkningen vil merke en forbedring i situasjonen, samtidig som økt innsats mot ulovlige teltleirer med mer vil ha en preventiv effekt på nyetableringer. Tiltaket er vurdert å ha en økonomisk konsekvens på 10 millioner i 2017 og det anbefales at midlene settes av i 2017.

Det bør foretas en evaluering av effekten ved årsskiftet.»


Status: Tilleggsbevilgningen i 2017 muliggjorde gjennomføring av målrettede tiltak for å sikre oppfølging på området. Mer oppsyn og raskere oppfølging fører til at nyetablering av leire i skogen synker. Følgende tiltak ble innført i 2017:

 • Særskilt driftspatrulje ble etablert. Dette er en ryddepatrulje som 3 ganger per uke patruljerer for å rydde spredt forsøpling i byggesonen.
 • Daglig renhold på utsatte utfartsparkeringsplasser etter tilreisende bostedsløse som overnatter i bil.
 • Ekstra patruljering/vakthold i sentrum av Oslo, særlig ved Spikersuppa-Nationaltheateret området og i Frognerparken for å hindre ulovlig, salg, forsøpling og avtrede i sentrumsnære områder, samt som forebyggende tiltak for å hindre etablering av camper.
 • Innføring av systematisk opprydning på kommunale idrettsanlegg.
 • Kommunen engasjerte vektere, via rammeavtale, for å patruljere og hindre overnatting og forsøpling i Spikersuppa, Abelhaugen, Nisseberget, Rådhusplassen og Kontraskjæret.
 • I marka ryddes teltleirer så fort de oppdages iht. Friluftsloven Bymiljøetaten viderefører arbeidet i henhold til ovenstående også i 2018.  

2. Opprette et samarbeidsforum etter «sentrumsmodellen»
«Etablering av et samarbeidsforum knyttet til tilreisende bostedsløse EØS-borgere, innebærer at de aktørene som er involvert i arbeid møtes jevnlig, enten gjennom hele året, eller i høysesongen. Møtene vil gi mulighet for å utveksle informasjon, drøfte oppståtte situasjoner, og koordinere innsatsen. Kommunale virksomheter, politiet, statlige eiendomsforvaltere og frivillige organisasjoner bør inviteres med i samarbeidet.

Økonomisk konsekvens: 0,5 millioner i sekretariatsfunksjoner.»

Status: Samarbeidsforumet hadde oppstart i juni 2017, og har hatt jevnlige møter
annenhver uke siden slutten av august. Aktørene i samarbeidet er politiet, frivillige
organisasjoner som Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Caritas og Røde Kors, samt ulike
kommunale instanser som Bymiljøetaten, Helseetaten og Velferdsetaten v/Uteseksjonen og
PRO-senteret. Velferdsetaten er sekretariat for samarbeidet.


3. Be Ruter og Sporveien øke sin tilstedeværelse med vektere for å stanse aggressiv tigging og musikk på t-bane, trikk og holdeplasser

Status: Tiltaket er gjennomført ved kommunens brev til Ruter 03.07.2017.

4. Flere informasjonstiltak fra kommunen og frivilligheten
«Utvalget foreslår at det settes av egne midler til informasjonstiltak overfor gruppen om hvilke lover og regler man skal forholde seg til for overnatting m.m., samt informasjon om hvor det er mulig å få akutt hjelp. Tiltakene må ta høyde for at mange i gruppen er analfabeter og at det snakkes ulike språk. Økonomiske konsekvenser er tatt høyde for i tiltak 1 og tiltak 5.»

Status: Som en følge av samarbeidsforumet som hadde oppstart i juni, har kommunen og frivillighetens oppsøkende tjenester ved flere anledninger gjennomført felles oppsøkende virksomhet. I tillegg er Uteseksjonens brosjyre «Informasjon til utenlandske borgere med få rettigheter i Oslo» oppdatert og distribuert til aktørene.

Videre blir de som bor i teltleire varslet med lapper om camping forbudt, med henvisning til politivedtektene for Oslo, 24 timer før entreprenør går inn og rydder.


I Ekebergskråningen er det satt opp faste skilt med informasjon om at det er forbudt å sette opp telt og at området er et naturreservat.

5. Øke tilgangen til akuttovernatting og sanitærforhold gjennom tilskuddsordning
«For å dekke de mest akutte behovene for overnatting og kroppsvask forslås det å øke bevilgningen til «Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialsektoren» i revidert budsjett for 2017, og ta inn et nytt formål rettet mot denne gruppen (alt.1). Økonomiske konsekvenser vil være om lag 4,5 millioner kroner og vil kunne gi inntil 40-50 nye akuttovernattingsplasser, informasjonstiltak og inntil en dobling av dusjtilbudet fra ca. 180 dusjer i uken. Dersom Oslo kommune nå øker sin innsats på dette feltet er det naturlig at staten ved Justis- og beredskapsdepartementet - JD - også gjør det samme.»

Status: Tilskuddsordningen ble lyst ut i slutten av mai 2017, og midler ble fordelt i begynnelsen av juli 2017. Frelsesarmeen har utvidet åpningstidene på Migrasjonssenteret, både med antall timer per dag tilbudet er åpent og med flere åpningsdager per uke, slik at flere kan få tilbud om dusj og tilgang på toalett. Akuttovernattingstilbudet til gruppen er utvidet med 30 plasser, hvorav 26 er plasser for par.

6. Utrede et forbedret toalettilbud i Oslo
«BYM har gjennom tildelingsbrevet for 2017 fått i oppdrag å utrede et forbedret toalettilbud i Oslo. Denne utredningen vil være ferdig i løpet av høsten og også ta med seg perspektivene knyttet til tilreisende bostedsløse og de erfaringene man tidligere har gjort seg med ubetjente mobile toaletter. En sak om dette vil kunne legges frem i slutten av 2017.»

Status: En helhetlig plan for offentlige toaletter er under arbeid. Planen skal:

 • gi en oversikt over dagens situasjon
 • beskrive ulike interessenters ønsker og behov
 • drøfte ulike drifts- og løsningsmessige konseptvalg som må tas
 • gi forslag til prioriteringskriterier for videre utbygging av det offentlige toalettilbudet
 • gi en skisse til handlingsplan for videre utbygging av offentlige toaletter i byen

Viktige føringer for arbeidet er at toalettene skal være tilgjengelig for Oslos innbyggere, turister og tilreisende, og at tilreisende bostedsløses behov for tilgang til offentlige toaletter vurderes, herunder egnede driftsløsninger for å imøtekomme et eventuelt behov.

7. Vurdere innføring av krav til meldeplikt for tigging, sammen med politiet
«Trondheim, Bergen og Kristiansand har i dag meldeplikt for tigging. Dette tiltaket har tidligere vært vurdert av Oslopolitiet som mindre egnet i Oslo på grunn av det store omfanget her. Det anbefales å på nytt løfte dette spørsmålet inn i politirådet.»

Status: Det har vært dialog mellom kommunen og politiet i spørsmålet om vurdering av meldeplikt for tigging. Spørsmålet har også vært diskutert i Politirådet, men er ikke ferdig vurdert.

8. Ta initiativ overfor staten/Justisdepartementet om et forskingsprosjekt for å frembringe kunnskap om antall tilreisende i Norge og de store byene
«Det er i dag ingen offentlige instanser som registrerer grupper som oppholder seg i Norge. Fordi det er svært vanskelige å anslå omfanget av tilreisende og deres bakgrunn er det også krevende å tilpasse mulige tiltak. Et slikt forskningsprosjekt ville kunne frembringe kunnskap vi i dag mangler.»

Status: Tiltaket er under vurdering, men er ikke avsluttet.

9. Krav til regjeringen om å øke Oslopolitiets ressurser til dette arbeidet
«Vår vurdering er at Oslopolitiet står i en særstilling når det gjelder omfanget på arbeidet knyttet til denne gruppen med å stanse vinningskriminalitet, organisert kriminalitet og bistå kommunen i å opprettholde ro og orden. Det syntes derfor å være riktig å be Justisdepartementet om å sette inn ekstra ressurser til dette arbeidet i Oslo.

Status: Tiltaket er gjennomført ved kommunens brev til Justis- og beredskapsdepartementet 23.06.2017.

10. Krav til regjeringen om å øke innsatsen for rydding og renhold på statlig grunn
«Staten eier store områder i Oslo som også benyttes til ulovlig teltleire, overnatting m.m. Dersom Oslo kommune øker sin innsats til rydding og renhold på kommunens eiendommer, er det viktig at staten gjør det samme slik at ikke leieren bare flyttes over på statlig grunn.»

Status: Tiltaket er gjennomført ved kommunens brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17.10.2017.

11. Be staten om å vurdere initiativ for å endre EØS-regelverket slik at det kreves
bostedsregistrering for alle tilreisende

«EØS-regelverket slår fast at man kan oppholde seg i Norge i tre måneder uten å registrere seg. Det sier også at man må livnære seg selv og ikke være til byrde for staten. Vi vet at det kan diskuteres i dag om det er riktig at mange i denne gruppen klarer å livnære seg selv alle den tid det i dag brukes betydelige summer fra både staten og Oslo kommune for å dekke akuttbehov for overnatting og sanitær. Et krav om at mennesker fra EØS-området som ønsker å komme til Norge må ha registrert bosted kan være med å sikre at de som kommer har mulighet til å forsørge seg selv i større grad enn mange gjør i dag. Også København vurderer dette initiativet.»

Status: Tiltaket er gjennomført ved brev fra kommunen til Utenriksdepartementet
23.06.2017.

LES OGSÅ:

Høyre vil ha egne innsatsteam ved Sinsenbrua

Det ligger nå flere madrasser langs trikkelinjen

Hvordan tror du det er å ha en romleir rett ved der du bor?

Fra Rådhuset og rett til romleiren

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Sagene Avis bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...