ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Slik klarte femteklassingene seg i de nasjonale prøvene

NASJONALE PRØVER: Her kan du se hvordan femteklassingene i bydel Sagene klarte seg under de nasjonale prøvene. Foto: Janina Lauritsen (arkivfoto)

Tirsdag 10. november publiserte Utdanningsdirektoratet resultatene for de nasjonale prøvene på 5. trinn.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 11.11.2020 kl 14:33

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BYDEL SAGENE: Denne høsten gjennomførte rundt 60.000 elever på 5. trinn nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Nasjonalt er det ingen endring i gjennomsnittlig skalapoeng i lesing, regning og engelsk fra det ble startet å måle utvikling over tid og frem til 2020.

Tirsdag 10. november publiserte Utdanningsdirektoratet resultatene på sine nettsider.

Guttene presterer gjennomgående noe svakere på alle prøvene i år sammenlignet med i fjor. Jentenes prestasjoner varierer på de ulike prøvene. Resultatene gir ikke noe tydelig svar på hvilken betydning vårens hjemmeundervisning har hatt for elevenes læring.

Utdanningsetaten skriver i en nyhetssak på sine nettsider at prøveperioden var utfordrende ved flere skoler fordi elever og lærere var i karantene:

– Lærerne i Oslo har jobbet hardt under helt spesielle omstendigheter. Det viktigste de nasjonale prøvene viser er at lærerne har gjort en kjempejobb over år, og også lykkes med å drive godt læringsarbeid under korona, sier direktør i Utdanningsetaten, Marte Gerhardsen.

ANNONSE

Se tallene fra bydel Sagene lenger ned i saken!

Flest presterer på høyeste mestringsnivå i Oslo

Deltakelsen på nasjonale prøver på 5. trinn er generelt høy. 93 prosent av elevene deltar i lesing og engelsk, og 94 prosent i regning. Det er til sammenligning omtrent to prosentpoeng høyere deltakelse på 8. trinn, skriver Utdanningsdirektoratet.

I 2020 skiller det tre skalapoeng mellom fylkene med høyest og lavest gjennomsnittlig skalapoeng på alle prøvene. Fordelingen av elever på mestringsnivå viser at det er størst forskjell mellom fylkene i andelen elever på høyeste mestringsnivå. Det er særlig Oslo som skiller seg ut ved at mange elever presterer på høyeste mestringsnivå.

For eksempel presterer om lag 30 prosent av elevene i Oslo på det høyeste mestringsnivået i lesing. Til sammenligning presterer 23 prosent av elevene i Viken, fylket med nest høyest andel, på høyeste mestringsnivå. Oslo har også færrest elever på laveste mestringsnivå i lesing, kun 18 prosent. Vi ser det samme mønsteret også i resultatene for regning og engelsk.

Bydel Sagene

Under har vi samlet resultatene fra de lokale femteklassingene:

ANNONSE

Engelsk:
Bjølsen skole: 54
Fernanda Nissen skole: 54
Lilleborg skole: 51
Nordpolen skole: 55
Sagene skole: 51

Lesing:
Bjølsen skole: 54
Fernanda Nissen skole: 52
Lilleborg skole: 52
Nordpolen skole: Ikke deltatt
Sagene skole: 50

Regning:
Bjølsen skole: 49
Fernanda Nissen skole: 51
Lilleborg skole: 52
Nordpolen skole: 52
Sagene skole: 49

Fordeling på mestringsnivå

Se beskrivelse av de ulike mestringsnivåene nederst:

Bjølsen og Sagene skole:

ANNONSE

MESTRINGSNIVÅ: Regning, Bjølsen og Sagene skole


MESTRINGSNIVÅ: Engelsk Sagene skole. Bjølsen skole er unntatt offentlighet.


MESTRINGSNIVÅ: Lesing Sagene skole. Bjølsen skole er unntatt offentlighet.

Fernanda Nissen og Nordpolen skole:

MESTRINGSNIVÅ: Engelsk, Fernanda Nissen og Nordpolen skole


MESTRINGSNIVÅ: Lesing Fernanda Nissen skole. Nordpolen skole deltok ikke.


MESTRINGSNIVÅ: Regning, Fernanda Nissen og Nordpolen skole

Lilleborg skole:

MESTRINGSNIVÅ: Engelsk, Lilleborg skole


MESTRINGSNIVÅ: Lesing, Lilleborg skole


MESTRINGSNIVÅ: Regning, Lilleborg skole

ANNONSE

Mestringsbeskrivelser

Nasjonal prøve i regning

Mestringsnivå 1 (til og med 42 skalapoeng)
Den typiske eleven på dette nivået gjenkjenner enkle problemer i kjente kontekster som kan løses ved å bruke enkle framgangsmåter.

Den typiske eleven kan:

 • løse oppgaver som krever kjennskap til plassverdisystemet for hele tall
 • utføre regneoperasjoner med enkle tall der blant annet telling, halvering og dobling kan brukes som framgangsmåte
 • foreta enkle tidsberegninger
 • regne med noen måleenheter i kjente kontekster
 • gjenkjenne enkle geometriske figurer og mønster og finne areal ved opptelling
 • lese av og plassere punkter i rutenett og koordinatsystem i kjente kontekster
 • lese av og lage enkle tabeller og søylediagrammer

Mestringsnivå 2 (43-56 skalapoeng)
Den typiske eleven på dette nivået gjenkjenner og beskriver problemer og løser oppgaver ved å bruke enkle strategier.

Den typiske eleven kan:

 • forstå plassverdisystemet for hele tall
 • utføre regneoperasjoner ved å bruke enkle strategier og uttrykke enkle brøker på ulike måter
 • løse enkle sammensatte problemer i kjente kontekster
 • gjøre enkle overslag og sammenligne størrelser

lese analog og digital tid og beregne enkle tidsintervaller

 • regne med noen måleenheter
 • beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurer og mønster
 • lese av og plassere punkter i kart og koordinatsystem
 • bearbeide informasjon i tabeller og diagrammer

Mestringsnivå 3 (fra 57 skalapoeng)
Den typiske eleven på dette nivået gjenkjenner og beskriver sammensatte problemer og løser oppgaver ved å velge hensiktsmessige regnearter og metoder. Eleven vurderer om svar er rimelige.

Den typiske eleven kan:

 • utnytte kunnskaper om plassverdisystemet til å velge hensiktsmessige strategier
 • utføre regneoperasjoner som er mer kognitivt krevende og med tall som det er vanskelig å regne med
 • velge hensiktsmessige regnearter og metoder i sammensatte problemer
 • gjøre overslag og vurdere rimeligheten av egne svar
 • regne med tid
 • regne med ulike måleenheter som krever omgjøring
 • utforske og beskrive geometriske figurer og mønster
 • beskrive punkter og gjøre beregninger i kart og koordinatsystem
 • tolke og presentere tallmateriale i tabeller og diagrammer

Mestringsbeskrivelser - Nasjonal prøve i engelsk
Mestringsnivå 1 (til og med 42 skalapoeng)

 • Elevane kan forstå noen konkrete, vanlige ord og uttrykk, for eksempel uttrykk for tid.
 • kan finne kjente og konkrete ord i en tekst.
 • kan følge korte, klare og enkle instruksjoner.
 • kan kople en del vanlige og konkrete ord med bilder.
 • kan kople kjente og konkrete ord innenfor samme tema, for eksempel fish ogaquarium.
 • kan kjenne igjen noen innlærte grammatiske uttrykk i en kontekst.

Mestringsnivå 2 (43-56 skalapoeng)

Elevene

 • kan forstå noen vanlige ord og uttrykk.
 • kan forstå noen enkle setninger.
 • kan kople enkle setninger med bilder.
 • kan kople vanlige ord i en tekst når de er innanfor samme tema.
 • kan kople enkeltord i en tekst med t.d. en enkel beskrivning (hat medsomething for my head).
 • kan finne spesifikke detaljer i en lengre tekst.
 • kan forstå hovedinnholdet i en enkel tekst.
 • kan finne enkle opplysninger selv når det finnes noe konkurrerende informasjon i teksten.
 • kan gå fram og tilbake i en enkel tekst for å finne informasjon.
 • kan kjenne igjen noen enkle funksjonsord (t.d. but, her, with) og grammatiske strukturer i en kontekst.

Mestringsnivå 3 (fra 57 skalapoeng)

Elevene

 • kan forstå en del mindre vanlige ord og uttrykk.
 • kan få mening ut av en del komplekse setninger.
 • kan få mening ut av korte og lengre enkle tekster.
 • kan forstå hovedinnholdet i en tekst.
 • kan finne opplysninger selv når det er konkurrerende informasjon i teksten.
 • kan nærlese en tekst.
 • kan kople enkel informasjon fra ulike deler av en tekst.
 • kan bruke konteksten for å forstå vanskelige punkter i teksten.
 • kan kjenne igjen grunnleggende grammatiske strukturer og funksjonsord i en kontekst.

Mestringsbeskrivelser - Nasjonal prøve i lesing
Mestringsnivå 1 (til og med 42 skalapoeng)

Den typiske eleven på dette nivået kan:

Finne - lokalisere tydelig uttrykte elementer i en tekst med lite konkurrerende informasjon

Tolke - trekke enkle slutninger eller oppfatte hovedtemaet i en tekst når innholdet er tydelig uttrykt i teksten

Reflektere - bruke personlige meninger til å kommentere form eller innhold i en tekst

Mestringsnivå 2 (43-57 skalapoeng)

Den typiske eleven på dette nivået kan:

Finne - lokalisere tydelig uttrykte elementer i en tekst med klart konkurrerende informasjon

Tolke - oppfatte hovedtemaet og forstå sammenhenger som ikke er tydelig uttrykt i teksten

Reflektere - Identifisere formelle trekk ved tekster og ta stilling til eller vurdere tekstens innhold

Mestringsnivå 3 (fra 58 skalapoeng)

Den typiske eleven på dette nivået kan

Finne - skille sterkt konkurrerende informasjon fra informasjon som er relevant for oppgaven

Tolke - forstå motsetningsfylt innhold og komplekse sammenhenger i teksten

Reflektere - bruke kunnskap om språk og tekst til å identifisere og forholde seg til mer komplekse trekk ved tekstens form og innhold

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE