Sagene Avis

Bydelsutvalget:

Ønsker Den tysk-norske skolen velkommen til Sagene

…men kanskje ikke til Myraløkka.

Hit vil Den tysk-norske skolen, i Sandakerveien 24D i Myrens Verksted. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Bydelsutvalget vil gjerne ha Den tysk-norske skolen til Bydel Sagene. Men mener prosessen rundt tomta på Myraløkka går litt i raskeste laget.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 17.12.2019 kl 13:45

SAGENE: Den tysk-norske skolen trenger nye lokaler fra neste høst, og ønsker å flytte inn i Myrens verksted i Sandakerveien 24D. Prosjektet har dårlig tid, fordi skolens eksisterende leiekontrakter er i ferd med å utløpe. Byutviklingsbyråden har derfor bedt Plan- og bygningsetaten om å prioritere saksbehandlingen slik at fremdriften blir best mulig, og tar høyde for Den tysk-norske skoles behov for raske avklaringer.

Skolen vil i første omgang flytte inn i de eksisterende lokalene sommeren 2020 med 215 barn på barnetrinnet og i barnehagen, og trenger derfor dispensasjon fra reguleringsplanen for å drive undervisning i lokalene som i dag er kontorer. I neste trinn ønsker de et nybygg for å få plass til alle skolens elever fra 2022, i underkant av 600 elever og ansatte.

Sandakerveien 24D. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Eier ønsker skolen til Myrens verksted

Sagene Avis har skrevet om flere som er skeptiske til planene, ettersom oppføring av et nytt bygg vil skje innenfor 20-metersgrensen til Akerselva, hvor det er byggeforbud. Det er også frykt for at skolen skal legge beslag på deler av friområdet på Myraløkka. Også Oslo Elveforum har reagert på planene.

12. desember var Den tysk-norske skolen satt som egen sak i bydelsutvalgsmøtet (BU) i Bydel Sagene. I den anledning møtte både John Arne Grøsland, daglig leder i Myrens Eiendom som eier tomta, og Sezer Subasi på vegne av styret ved Den tysk norske skolen. Hun understreket at skolen er i en kritisk situasjon for driften fra neste år, med utløpende leiekontrakter i dagens lokaler.

John arne Grøsland i Myren Eiendom under BU-møtet. Foto: Karl Andreas Kjelstrup


Grøsland i Myren Eiendom fortalte at med dagens virksomhet er det 350-400 kontorarbeidsplasser i Sandakerveien 24D, og at det daglig passerer 150-200 biler over brua til eiendommen.

– Med forslaget om skole blir det bilfritt over brua. Foreldrekjøring vil skje til parkeringsanlegget på Myrens verksted, eller ved vendhammer på østsiden av elva. Unntaket er at klokken 5-6 om morgenene hver 14. dag vil det komme en renovasjonsbil. Vi fjerner med andre ord biltrafikken som har vært der i 60-80 år, sa Grøsland til lokalpolitikerne.

Han understreket også at den store parkeringsplassen som ligger på eiendommen i dag, vil bli gjort om til skoleområde.

– Parkeringsplassen blir gjort om til store lekearealer, ballbinge og grøntarealer, noe som vil gi øket positivt synsinntrykk i området.

Parkeringsplassen i Sandakerveien 24D som er foreslått gjort om til skolegård. Foto: Karl Andreas Kjelstrup


For å få plass til Den tysk-norske skolens totale behov for arealer, vil et nybygg ved siden av bli akkurat like stort som det røde skuret som ligger der i dag, og som er regulert inn på området, ifølge Grøsland.

– Det vil ha en grunnflate på 450 kvadratmeter, 50 kvadratmeter mindre enn treskuret som står der, sa han, og la til at dagens bygg ligger 6,3 meter fra elva, og at det nytt vil trekkes ytterligere to meter unna for å sikre vernesonen mot elva. Skolen uteområder vil være åpne for lokalbefolkningen utenom skoletid, og aulaen/forsamlingssalen som er planlagt, og andre lokaler i skolebygget, vil kunne brukes av korps og foreninger på kveldstid.

Det er dette røde bygget som er ønskes erstattet med et nybygg til skolen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Grøsland mente også at skole i Sandakerveien 24D ikke vil komme i konflikt med en badeplass på Myraløkka, da han mente denne sannsynligvis vil bli etablert lenger ned i elva.

– Min vurdering er at skole i disse lokalene er en fantastisk god løsning for hele bydelen, avsluttet Grøsland.


Foto: Skjermdump/Derlick Arkitekter

Bydelsutvalgets vedtak

Bydelsutvalget fikk forelagt to vedtaksforslag. Et fra Rødt, som utrykte støtte til arbeidet Den tysk-norske skole gjør, men som likevel var en innsigelse på den foreslåtte byggesaken og detaljreguleringen. I vedtaket, som også viste til Oslo Elveforums svært kritiske uttalelse mot planene, skrev Rødt at de ikke kan akseptere forslaget der nybygget settes opp innenfor 20 meter fra Akerselvas vestbredd.

Rødts forslag falt med partiets to stemmer, og det ble heller fremmet et forslag fra MDG, Arbeiderpartiet og SV, som ønsker Den tysk-norske skolen velkommen til bydelen. Politikerne sier likevel at de opplever prosessen som en hastebeslutning, og at de primært vil omregulere delen av tomta som er foreslått med nybygg, tilbake til grøntområde. BU aksepterer imidlertid at skolen forholder seg den vedtatte reguleringen, som sier at det kan bygges der det står bygg i dag.

Arbeiderpartiets Helge Stoltenberg sa at han tror Den tysk-norske skolen vil være en berikelse for bydelen, men at beliggenheten er en utfordring.

BU-leder Almaz Asfaha (MDG), og fungerende nestleder Helge Stoltenberg (Ap) under BU-møtet 12. desember. Foto: Karl Andreas Kjelstrup


– Det vil det alltid være når man kommer så nær Akerselva som i dette tilfellet. 20-metersgrensen vil vi håndtere strengt også i denne saken.

Uttalelsen under ble vedtatt mot Høyres stemmer (Rødt stemte for dette subsidiært da deres eget forslag falt).

Høyres gruppeleder Torbjørn Furulund mente det ikke var opp til BU å blande seg inn i prosessen. Han sa at Høyre stoler på at de utfordringene som er knyttet til 20-metersgrensen vil bli håndtert av planmyndighetene.

Vedtaket:

«Bydelsutvalget i Bydel Sagene setter stor pris på det arbeidet som Den tysk-norske skolen gjør for barn og unge i Oslo gjennom sin barnehage, grunnskole og videregående skole. Vi har forståelse for at skolen ønsker å samle all sin virksomhet på ett sted. Vi ønsker også Den norske-tyske skolen velkommen til bydel Sagene.

Bydelsutvalget mener det er svært problematisk at det i forslaget til byggesak og detaljregulering for Sandakerveien 24 D som Derlick Arkitekter søker på vegne av Myren Eiendom AS for å etablere Den tysk-norske skolen, søkes om å bygge innenfor den vedtatte 20 meters regelen for Akerselva Miljøpark.

Lagerbygninger på den sørvestre del av tomta på 2 da., er i detaljreguleringen foreslått revet og bebygd med en ny bygning for å huse den videregående skolen.

Basert på vedtatt politikk om byggeforbud i kantsonen, mener vi forslaget der nybygget settes opp innenfor 20 meter fra Akerselvas vestbredd, strider med gjeldene regler. I tråd med behovet for mer grønnstruktur i bydelen, mener bydelsutvalget primært at området reguleres tilbake til friområde/grønnstruktur slik det var før 2013 og slik som PBE og dagens byrådspartier sammen med Rødt anbefalte den gang.

Vi har forståelse for at Den norske-tyske skolen forholder seg til den vedtatte reguleringen og anerkjenner at de opererer utifra denne reguleringen.

Likevel opplever bydelsutvalget dette som en hastebeslutning hvor området ikke er godt nok utredet for så stor utbygging og utnyttelse. Det er heller ikke tydelig hvor mye av dette i praksis vil spise av omkringliggende friarealer.

Vi mener forslaget slik det nå foreligger er i strid med byrådsplattformen 2019-2023 der fremgår at byrådet vil «ikke tillate nye bygg i de byggefrie beltene på 20 meter langs hovedvassdrag».

Vi ber om at byrådet går i dialog med skolen, for å sikre skolen arealer og at man samtidig sikrer Akerselva Miljøpark».

Sandakerveien 24D og Myraløkka. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Det er viktig å understreke at vi ikke er mot skolen, det er Akerselva vi vil beskytte. Vi vil si ja til skolen, innenfor rimelighetens grenser, sier BU-leder Almaz Asfaha (MDG).

Hun mener man ikke kan hasteregulere området for skole, før man vet om det vil komme i konflikt med Akerselva og grøntarealene. Bydelspolitikerne må også fatte den beslutningen som best verner om innbyggerne, påpeker hun.

– Som folkevalgte er vi ombudsmenn for dem som bor her på Sagene.

Høyres Torbjørn Furulund ønsker å presisere følgende om hvorfor partiet stemte som de gjorde:

– Bydelsutvalget har selvsagt anledning til å uttale seg og engasjere seg i dette spørsmålet, det er en del av lokaldemokratiet vårt. Vårt poeng for hvorfor vi ikke støttet uttalelsen er at forutsigbarhet må gjelde i slike byggesaker. Man bør ikke først la forvaltningen treffe alle vedtak etter en faglig innstilling og planprosess hvor man også politisk har vært inne i prosessen tidligere, for så å trekke i snoren i tolvte time og skape uforutsigbarhet for om tidsplan og prosess kan gå som planlagt.

Dispensasjoner og skjønnsmessig vurderinger er også en del av vårt plan og lovverk som kommer til anvendelse fra tid til annen fordi enkeltsaker kan innholde praktiske elementer som krever tilpasning og avveinger. Det vil alltid i plan- og byggesaker være ulike synspunkter og interesser å avveie. Vi er enig med flertallet i at det er positivt at Den tyske-norske skole ønsker å etablere seg i bydelen. Derfor burde vi nå legge til rette for at prosess og fremdriftsplan kan gå som planlagt.

Skolens svar

Sezer Subasi fra styret i Den tysk-norske skolen, under åpen halvtime i BU-møtet 12. desember. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Vi gleder oss først og fremst over at vi ble ønsket velkommen til bydelen. Arbeiderpartiet sa tydelig fra talerstolen at bydelen bør respektere at det foreligger en ferdig reguleringsplan for bygging på eksisterende tomt og at alle må forholde seg til den. Også bydelsutvalget anerkjenner i vedtaket sitt at det finnes en gjeldende regulering - vedtatt av byens politikere, sier Sezer Subasi i skolens styre, om BU-vedtaket.

Hun mener det i praksis er et spørsmål om bydelsutvalget, innenfor reguleringsplanen, ønsker en «levende skole med barn eller et vanlig kontorbygg på tomten», som er privateid.

– Vi er imidlertid svært bekymret for at vedtaket vil føre til en forsinkelse av byggesaken som i disse dager er ventet å foreligge fra Plan- og bygningsetaten. Vi har ingen tid å miste, og ytterlige forsinkelser truer å velte hele prosjektet. Det er svært alvorlig for både skolen og kommunen, sier styremedlemmet.

Sandakerveien 24D. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Arkitektene som jobber med prosjektet, har lest gjennom brevet som Oslo Elveforum har sendt til byutviklingsbyråden, forteller hun. Brevet var vedlegg til Rødts vedtaksforslag, som falt.

– Arkitektene har funnet flere faktafeil i brevet til Oslo Elveforum og flere antakelser som ikke er korrekte, hevder Subasi, og legger til:

– Herunder er det mange gale konklusjoner hva gjelder arealberegninger, høyder mv. Blant annet er antakelsen om at nybygget er over 500 kvadratmeter større enn det bygg som er regulert inn svært uriktig. Reguleringen gir anledning til å oppføre et bygg på 1500 kvadratmeter BRA, mens det nybygg vi foreløpig har tegnet kun er på ca. 1400 kvadratmeter BRA. Likeledes har Oslo Elveforum misforstått dokumentenes informasjon om gesimshøyde for nybygget, dette er vesentlig lavere enn hva som oppgis.

Subasi sier videre at Den tysk-norske skolen har vært kasteball i Oslo kommune i nesten ti år, og at den ønsker å gi et bidrag i nærmiljøet.

– Vi vil sammen med Myren Eiendom holde en tett dialog med alle berørte parter, slik at miljøet blir best mulig bevart og nye grøntområder bli tilgjengeliggjort for allmennheten. Derfor er det nye bygget tenkt flyttet to meter lenger vekk fra elva enn eksisterende bebyggelse og samtidig løftet opp en etasje, slik at det blir en ny siktlinje fra parken og ned til vannet. Myren Eiendom ønsker også å gå i dialog med bydelen for å finne en egnet badeplass på sørsiden av elva, der både solforholdene og tilgjengeligheten til vannet er svært mye bedre enn på nordsiden, der skuret står i dag, sier hun.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Sagene Avis bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...