Sagene Avis

Mener anleggsområdet på Bjølsen bør legges på andre siden av elva

VAV ønsker riggplassen på østsiden av Akerselva. PBE mener det blir for tett på boligene og barnehagen i Lillogata (til høyre). Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Nå er detaljerguleringen for Stamnettprosjektet i forbindelse med Oslos nye reservedrikkevannsforsyning ute på høring. Plan- og bygningseaten anbefaler planene, men mener riggplassen på Bjølsen må legges på vestsiden av Akerselva. Du har åtte uker på deg til å si din mening, og i april blir det nytt folkemøte.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 12.04.2021 kl 18:17

BJØLSEN: Detaljregulering med konsekvensutredning for Stamnettprosjektet, som omfatter bydelene Sagene, Nordre Aker, Bjerke, Alna og Marka er ute til offentlig ettersyn fra 22. mars til 18. mai 2021.

Stamnettet skal binde sammen eksisterende vannforsyning fra Oset ved Maridalsvannet, med ny reservevannforsyning fra Holsfjorden i Viken og et nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby. Arbeidene vil hovedsaklig påvirke områdene ved Oset, Disen, Bjølsen, Trosterud, Haugerud og Stubberud. I disse områdene vil det bli flere midlertidige anleggs- og riggområder. Når prosjektet er ferdig, vil det stå igjen nye overbygg på Disen, Bjølsen og Haugerud, samt atkomstportaler til det underjordiske anlegget på Stubberud og Trosterud. Ved Oset vil det ikke bli flere permanente atkomstportaler enn det som allerede finnes på anlegget.

Planforslaget inneholder i alt fire forskjellige alternativer, der tunnelen mellom Oset og Disen kan drives ut enten fra Oset (O1/D2) eller fra Disen (D1/O2), og hvor anleggsområdet på Bjølsen kan legges på enten vestsiden (B1) eller østsiden (B2) av Akerselva i Bjølsendumpa.

Anleggsfasene for ny vannforsyning. De orange området omfatter Stamnettprosjektet.

Bakgrunn:

Hensikten med tiltaket som foreslås er å bidra til å sikre Oslo kommune en mer robust vannforsyning. Oslo kommune har én vannkilde og ett vannbehandlingsanlegg som forsyner 90 % av befolkningen med drikkevann. Dette gjør vannforsyningen i Oslo sårbar, og konsekvensene av svikt i vannforsyning vil være kritisk for liv og helse. Mattilsynet har derfor pålagt Oslo kommune å etablere en fullgod reservevannforsyning innen 1. januar 2028. For å sikre vannforsyningen, er det i tillegg til ny råvannskilde fra Holsfjorden og nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby, nødvendig å etablere nye vannforsyningstunneler som en reserve til det eksisterende anlegget (stamnettet).
Kilde: Plan- og bygnignsetaten

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Bjølsen

Lenger nord for oss støtter Plan- og bygningsetaten (PBE) Vann- og avløpsetatens (VAV) vurdering, som anbefaler alternativet O1/D2 – tunnel drevet fra Oset til Disen. Hos oss i bydel Sagene er PBE imidlertid uenig med VAV om alternativet på Bjølsen, der de anbefaler alternativ B1 (vestsiden av elva) i strid med VAVs forslag, som er B2 på østsiden av elva.


På Bjølsen blir det riggplass for Stamnettprosjektet. PBE anbefaler at riggplassen etableres på vestsiden av Akerselva, som vi ser her, VAV vil ha den på østsiden. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Forslaget om å ha riggområde øst for elva, og tett på bebyggelsen i sameiene Idun Synd og Idun Nord, har vakt harme både fra beboere og lokalpolitikere, slik Sagene Avis tidligere har omtalt.

Nå får de støtte fra Plan- og bygningsetaten, som har anbefalt det vestlige alternativet for arbeidene som skal foregå i Bjølsendumpa. Det er planlagt et begrenset rigg- og anleggsområde for etablering av kobling av ny tunnel og eksisterende, lokalt vannforsyningsnett mellom Treschows gate 4 og Mor Go'Hjertas vei 17. Rigg‐ og anleggsområdet vil utgjøre ca. 3,1 dekar. Anleggsfasens varighet er ca. 1-1,5 år, og i denne perioden må gående og syklende bruke alternative ruter.

Ulemper

Det er forventet noe forringelse av kantvegetasjonen (C-verdi) langs Akerselva på Bjølsen dersom alternativ på østsiden vedtas (alternativ B2), skriver PBE, og at anleggsfasen vil oppleves belastende for de som blir berørt.

– De som bor og beveger seg nær anleggsområdene Bjølsen, Trosterud og Haugerud vil også oppleve støy og støv i forbindelse med anlegget, men i disse områdene er anleggsvarigheten langt kortere, ca. 1-1,5 år sammenlignet med ca. 5,5 på Oset eventuelt Disen, og ca. 6 år på Stubberud, skriver etaten.


– Når vi nå går inn for at dagsonen på Bjølsen legges på vestsiden av Akerselva er det med begrunnelsen at anleggsområdet på østsiden kommer for tett på boligene og barnehagen på østsiden. Vi mener hensynet til boligene og barnehagen må komme foran hensynet til de som bruker friområdet Bjølsendumpa på vestsiden. Forslagsstiller (VAV, journ.anm.) har kommet til en annen konklusjon, de har prioritert ikke å beslaglegge friområdet Bjølsendumpa og anbefalt dagsonen lagt på østsiden av elva. Vi mener vår prioritering kan aksepteres her, fordi det er andre friområder tilgjengelig langs Akerselva og anleggsvarigheten er relativt kort sammenlignet med Oset/Disen. I tillegg har vi vektlagt trafikksikkerhet og hensynet til naturverdier. For begge disse hensynene mener vi vestsiden kommer best ut, argumenterer Plan- og bygningsetaten.

For å sikre mot støy, både fra anleggstrafikk og anleggsstøy om natten, er det gitt bestemmelser som begrenser nattlig anleggsvirksomhet. Det tillates derfor ikke utført anleggsdrift oppe i dagen på Disen, Bjølsen, Trosterud og Haugerud mellom kl. 23.00 og 07.00. Anleggsdrift under terreng kan utføres så lenge dette ikke genererer støy for omgivelsene, men for Oset, Disen, Bjølsen, Trosterud og Haugerud tillates heller ikke uttransport av masser mellom 23.00 og 07.00.

– Plan- og bygningsetaten vurderer at barn, unge og eldre blir spesielt berørt ved dagsonene Disen, Bjølsen og Trosterud på grunn av tilbud i tilknytning til dagsonene. I tillegg berører anleggstrafikken skoleveien for barn i nærheten av alle dagsonene. Det at anleggsarbeidene vil påvirke disse gruppene, gjør det ekstra viktig at ulempene reduseres så mye som mulig. Bestemmelsenes krav til grenseverdier for støy, støv m.m. samt krav til utarbeiding av anleggsfase-plan og trafikksikkerhetstiltak skal bidra til dette, skriver etaten.

Permanent overbygg på Bjølsen

I Bjølsendumpa vil det etter at anleggsarbeidene er ferdige, etableres et overbygg, for kum under terreng, som et sirkulært bygg på ca. 10 kvadratmeter og med en høyde på ca. 4 meter. Det er i alternativ B1 plassert på vestsiden av Akerselva, mens det i alternativ B2 er plassert på østsiden. Fasadematerialet er illustrert med tegl i B1 og betong i B2. Plan- og bygningsetaten mener flere fasadematerialer kan vurderes.

I alternativ B2 plasseres overbygget ved elvebredden sør for boligsameiet Idun Syd/Nord (Lillogata 12). Denne plasseringen medfører at eksisterende gang- og sykkelvei langs østsiden av Akerselva vil legges inntil ca. 2,3 meter nærmere boligbebyggelsen i en strekning på ca. 50 meter. Det vil bli noen små terrenginngrep i forbindelse med dette.


Det permanente overbygget blir plassert på den siden av elva som blir riggplass.

Det permanente overbygget blir plassert på den siden av elva som blir riggplass.

– Vi er i utgangspunktet skeptisk til at turveien skal flyttes nærmere bebyggelsen, men vil ta endelig stilling til dette etter offentlig ettersyn. På grunn av at anleggsområdet må legges så tett på elva, må vi anta at det vil oppstå et brudd i vegetasjonsbeltet som vil trenge titalls år for å reetablere seg, skriver PBE.

I forbindelse med drift vil Vann- og avløpsetaten ha behov for i gjennomsnitt mindre enn ett kjøretøy i uken, til og fra bygget på Bjølsen. I alternativ B2 må det kjøres på turvei. Plan- og bygningsetaten vurderer at atkomstene i begge alternativer i liten grad vil påvirke trafikksikkerhet og trafikkavvikling. Det er Oslo kommune ved Bymiljøetaten, Bjølsenhagen borettslag, Sameiet Idun Nord og Sameiet Idun Syd som er grunneiere. For begge alternativer vil areal for overbygg og atkomstvei erverves permanent og skilles ut som eget gårds- og bruksnr. Rettigheter til avkjørsel vil erverves permanent, ifølge PBE.

Folkemøte 13. april og frist for innspill

Nå er det mulig å sende inn innspill og reaksjoner på planene i høringsperioden frem til 18. mai. Etter offentlig ettersyn vil innkomne bemerkninger bli referert og kommentert, og eventuelle endringer vil bli innarbeidet. Saken er planlagt oversendt Rådhuset for politisk behandling 3. tertial 2021.


– Vi anbefaler alle som ønsker å sende inn innspill å sette seg godt inn i planforslaget til Plan- og bygningsetaten, sier plansjef Lars Hem i Vann- og avløpsetaten, i en pressemelding.

– Alle dokumentene til planbeskrivelsen finner man hos saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, og de er også lett tilgjengelig via Stamnettprosjekts nettside, www.oslo.kommune.no/stamnett. Det er særlig dokumentet som heter Planbeskrivelse med konsekvensutredning det kan være lurt å ta en kikk på før man sender innspill, fortsetter Hem.

Tirsdag 13. april mellom klokka 18.00 og 20.00 blir det åpent informasjonsmøte om planforslaget for Bydel Sagene. Som følge av smittehensyn vil møtet avholdes digitalt på Vann- og avløpsetatens Facebook-side og på egen landingsside på nett. Man vil også kunne følge møtet via Sagene Avis på nett.

– Vi håper mange har lyst til å komme med sine spørsmål til fagpersoner hos Vann- og avløpsetaten, Plan- og bygningsetaten og Multiconsult, sier kommunikasjonsrådgiver Jon E. Sæter i Vann- og avløpsetaten.

Han sier at VAV også holder en rekke dialogmøter med interessenter i bydelen.

– Vi skal blant annet møte flere skoler og borettslag, samt representanter fra bydelen. De fleste av disse har vi møtt før i forbindelse med oppstart av planarbeidet, sier Sæter.

– Jeg vil også anbefale å kontakte oss via prosjektets vakttelefon om man har spørsmål om prosjektet. Telefonen er bemannet hverdager mellom 09.00 og 15.30 og har telefonnummer 940 25 513, legger han til.

Du kan lese hele planforslaget og sende innspill på det til Plan- og bygningsetaten på Si din mening.

Direktelenke til PBES planforslag finner du her.

Innspill kan sendes på e-post til postmottak@pbe.oslo.kommune.no, merket «Stamnett, sak 201915152, Alna, Bjerke, Nordre Aker, Sagene, Marka», eller per post til Plan- og bygningsetaten, postboks 364 Sentrum, 0102 Oslo.

Oppsummerende vurdering av Bjølsen

Fra Plan- og bygningsetatens planforslag:

Det er knyttet utfordringer til gjennomføringen av tiltaket både i alternativ B1 og B2.

Vi har valgt å gi en foreløpig anbefaling av alternativ B1 på vestsiden av Akerselva. Nærheten til boligene og barnehagen i alt B2 er avgjørende for at vi foreløpig vil anbefale alt B1.

I tillegg antas B2 å gi langsiktig skade på deler av kantvegetasjonen, og kjøreatkomsten inn til anleggsområdet er trangere og mer uoversiktlig enn i B1. Vi mener det også er en ulempe at turveien langs elva må flyttes nærmere boligbebyggelsen.

Det er uheldig at B1 beslaglegger det mye brukte friområdet i Bjølsendumpa. Samtidig er det tilgjengelige arealer langs Akerselva både nedenfor og ovenfor dagsonen B1 som kan brukes i den perioden Bjølsendumpa ikke er tilgjengelig. Vi har lagt vekt på at varigheten av anleggsarbeidet er relativt kort, 1-1,5 år. Dette til sammenligning med Oset og Disen, 5-6 år.

Når vi veier ulempene for brukerne av friområdet opp mot andre ulemper, blant annet støybelastning, trafikksikkerhet og naturmangfold, mener vi alternativ B1 vil være det beste. Støynivåene vil imidlertid være belastende for omgivelsene også i alternativ B1, ettersom rigg- og anleggsområdet også i dette alternativet plasseres nær boliger, institusjoner og barnehager. Avstanden mellom anleggsområdet og omkringliggende bebyggelse er imidlertid enda mindre i alternativ B2.

Plan- og bygningsetaten anbefaler foreløpig alternativet O1/D2 kombinert med B1.

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Sagene Avis. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Sagene Avis bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...