ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Maria Varteressian er leder for Miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen i bydel Sagene. Foto: Janina Lauritsen

Vil etablere litteraturfestival i bydel Sagene

Politikerne legger på 1,5 mill. mer til kultur og frivillighet.

Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt fortsetter å reversere bydelsdirektørens kuttforslag, og vil bruke mer penger på blant annet Frivillighetsmidler, parkoppgradering, Grønne midler, BUA – og til og med en litteraturfestival i Bydel Sagene.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 06.12.2019 kl 14:16

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BYDEL SAGENE: Bydelsdirektør Morten Sanden varslet i sitt budsjettforslag, som han la frem i slutten av november, et salderingsbehov på 51 millioner kroner i 2020. For å komme i mål neste år må bydelen drive mer effektivt og omstille på en rekke områder, skriver han i budsjettforslaget. I tillegg varsler han at det ikke er rom for å videreføre tilleggsbevilgningene på nesten 2,7 millioner kroner, som bydelsutvalget vedtok over 2019-budsjettet under budsjettbehandlingen i desember i fjor.

Det har ikke falt helt i god jord hos posisjons- og samarbeispartiene i bydelsutvalget, MDG, Arbeiderpartiet, SV og Rødt. Under Oppvekst- og velferdskomiteens møte tirsdag kveld fremmet de forslag om å styrke komiteens ansvarsområder med 1,6 millioner kroner utover bydelsdirektørens budsjettforslag. Du kan lese om alle de konkrete forslagene her.

Miljø, kultur og byutvikling

Onsdag var det møte i Miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen i Bydel Sagene. Her fremmet posisjonspartiene forslag om enda flere budsjettillegg. I alt vil Ap, MDG, SV og Rødt styrke komiteens ansvarsområder med 1,46 millioner kroner i 2020.

De vil legge 450.000 kroner i potten for å fortsette parkoppgraderingene i bydelen, de vil opprettholde støtten til BUA med samme beløp som i år; 210.000 kroner, og de vil gi 100.000 kroner til Fiksehuset, som holder til på Aktivitetshuset i Torshovdalen og er et samarbeidsprosjekt mellom Bydel Sagene og tre ideelle organisasjoner som tilbyr gratis reparasjonsaktiviteter.

I sitt forslag til 2020-budsjett foreslo bydelsdirektøren å sløyfe påplussingene til Frivillighetsmidler og Grønne midler, som bydelsutvalget vedtok på 2019-budsjettet. Det opphever politikerne og legger på enda mer: hele 400.000 kroner mer vil de dele ut i Frivillighetsmidlene, mens de vil styrke Grønne midler med 250.000 kroner.

ANNONSE

I tillegg til dette vil de fire partiene bruke 50.000 kroner på en litteraturfestival i bydelen. «Bydelen har en rekke nåværende og tidligere forfattere, samt en sterk kulturell tradisjon som er viktig å belyse i nåtiden og fortiden. Litteraturen er viktig for alle i alle aldere,» skriver de.

– Grønnere og varmere

Lederen i Miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen, Arbeiderpartiets Maria Varteressian, mener påplussingene i komiteen er viktige.

– I sum kan jeg si at våre endringsforslag vil bidra til å gjøre Sagene grønnere, varmere og mer skapende. Vi satser på mer natur, kultur og frivillighet i bydelen. Samtidig er vi opptatt av å styrke samholdet gjennom å være en inkluderende bydel for alle som bor her. Flere grønne treffpunkter, støtte til frivilligheten og gode kulturtilbud for alle er noe vi prioriterer. Det å se synergier og plusseffekter på tvers av feltene kultur, miljø og byutvikling er noe vi mener er viktig, sier Varteressian.

Hun mener også det i bydel Sagene er nødvendig å gjøre et «krafttak for naturen».

– Fordi om vi mister naturen så mister vi alt, sier komitelederen, som tidligere i høst gikk ut og støttet forslaget om å søke om å holde FNs klimakonferanse i Oslo.

ANNONSE

– Det vi gjør lokalt har stor betydning for både det nasjonale og globale. Holdninger skapes tross alt lokalt - så det vi foretar oss i bydelen betyr noe langt utover dens grenser. I vår bydel er alle velkommen til å nyte naturen, enten det er til å slappe av i parken, trene, leke eller å plukke epler fra viltvoksende epletrær på Torshaug. Derfor vil vi satse på å få mer natur inn i hverdagen til folk som bor her. Dette vil også være et godt tiltak for folkehelsen, sier hun.

Inndekning?

Hvordan skal de fire partiene finne inndekning i et allerede stramt budsjettet til en ytterligere påplussing på nesten 1,5 millioner kroner?

Da viser de til svaret Gry Bruland Larsen (SV), leder i Oppvekst- og velferdskomiteen, ga Sagene Avis onsdag:

– Vi har et inndekningsforslag, men det kommer vi til å presentere først i BU-møtet neste torsdag, sa Larsen.

Byrådet kom i forrige uke til en budsjettenighet med Rødt i Rådhuset. Den innebærer blant annet en økt bydelsramme på 85 millioner kroner til «mer velferd og gode tjenester der folk bor». Dermed er det trolig at også Bydel Sagene får mer penger å rutte med innen de skal vedta budsjettet neste uke. Men hvordan disse midlene skal fordeles mellom bydelene, og om de kommer som øremerkede midler, eller penger bydelene kan prioritere etter eget ønske, er ikke kjent.

ANNONSE

Bydel Sagenes budsjett for 2020 skal vedtas av bydelsutvalget 12. desember. Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt har sammen flertallet i BU.

Det er ventet at flertallspartiene vil fremme endringsforslag til budsjettet også i Helse- og mestringskomiteen, som har møte torsdag 5. desember. Les om forslagene som kom i den komiteen her!

Budsjett 2020: Samarbeidsforslag av MDG, AP, SV og R som ble lagt frem i Miljø-, kultur og byutviklingskomiteen i Bydel Sagene 4. desember, og fremmes i BU-møtet 12. desember som endringer og tilleggsforslag til budsjettet.

Tallforslag til budsjettet

Parkoppgradering (tallforslag)
Bydelsadministrasjonen har presentert en oversikt over at bydelen har etterslep på vedlikeholdsarbeid av parker og grøntområder som bør gjennomføres i bydelen. Med utgangspunkt i dette ønsker bydelsutvalget å starte opp en større oppgradering av våre parker og grøntområder, trengs en renovering av paviljongen i Bjølsenparken slik at denne får et tak. Bydelsutvalget ber også om at det søkes om midler til å gjøre den tilgjengelig for alle gjennom bydelens HC-prosjekt. Det settes av 450 000 kr til dette arbeidet.

Grønne Midler (tallforslag)
Støtteordningen Grønne Midler er nå vel etablert i bydelen og bidrar til masse bra miljørettet aktivitet til glede for mange av bydelens borgere, og det stimulerer til lokalt entreprenørskap. Bydelsutvalget ønsker å øke bevillingen med 250 000 kr

Bua utlån av idrettsutstyr (tallforslag)
Bydelsutvalget anerkjenner det viktige arbeidet som gjøres igjennom BUA i bydel Sagene. Tiltaket bidrar til at beboere i bydel Sagene kan låne utstyr som man ellers måtte kjøpe eller leie. Dette er et positivt tiltak for å utjevne forskjeller og i et miljøperspektiv. Bydelsutvalget bevilger 210.000 Kr til å fortsette dette tiltaket. Samtidig bes det om at bydelen vurderer om det er mulighet for ekstern finansiering eller samarbeid med NAV i et fattigdomsperspektiv.

Videreutvikling av Fiksehuset (tallforslag)
Fiksehuset holder til på Aktivitetshuset i Torshovdalen og er et samarbeidsprosjekt mellom Bydel Sagene og tre ideelle organisasjoner som tilbyr gratis reparasjonsaktiviteter: Omstilling Sagene (tekstiler), Restarters Oslo (elektronikk) og Sykkelkjøkkenet Oslo (sykler).

Sagene skal være en foregangsbydel innen delingsøkonomi og gjenbruk. Et sirkulært og bærekraftig forbruk som fører til redusert materielt forbruk er viktig for det grønne skiftet. Det å ta vare på tingene våre, dele, bytte, oppgradere, fornye og reparere, kan skape ny samhandling på tvers av generasjoner, sosiale grupper og kulturer og ikke minst kan det bidra til flere arbeidsplasser. Bydelsutvalget setter av 100 000 kr til Fiksehuset

Frivillighetsmidler (tallforslag)
Bydel Sagene har en lang og viktig tradisjon med å støtte oppunder det frivillige arbeidet som gjøres i bydel Sagene. Frivilligheten er et viktig supplement til det kommunale og gjør at bydel Sagene er den mangfoldige og rause bydelen. Bydelsutvalget har i 2019 behandlet en frivillighetsstrategi som det nå er viktig å følge opp. Bydelsutvalget bevilger en økning på 400.000Kr til frivillighetsmidler.

Litteraturfestival (tallforslag)
Bydel Sagene er kjent for å være den bydelen i Oslo som satser mest på kultur. Dette gjenspeiles i vår kulturstrategi og de tjenester som bydelen satser på. Bydelsutvalget ønsker at det arbeides med å etablere en litteraturfestival i bydel Sagene. Bydelen har en rekke nåværende og tidligere forfattere, samt en sterk kulturell tradisjon som er viktig å belyse i nåtiden og fortiden. Litteraturen er viktig for alle i alle aldere.

Bydelsutvalget bevilger 50.000kr til å etablere en litteraturfestival i samarbeid eller i regi av bydel/frivillighet/kulturliv i bydel Sagene. Det er ønskelig at næringsliv, frivillige organisasjoner, biblioteket og andre blir med i etableringen. Det er ønskelig at festivalen på sikt skal kunne drives av andre enn bydelen, men at det i en startfase er naturlig av bydelen er den som tar et initiativ til å få dette på plass.

Verbalforslag til budsjettet

Gjenbruksstasjoner (verbal)
Bydelutvalget ber direktøren komme tilbake til bydelsutvalget med en sak knyttet til mulighet for flere gjenvinningsstasjoner i bydelen.

Utrede nye muligheter for busstraseer (verbal)
Bussrutene i bydelen i dag dekker ikke alle deler av bydelen, og det kan være tungvint å krysse bydelen både på tvers og langs avhengig av hvor man skal. Det er også en del veier, til for eksempel Arendalsgata som har maks kapasitet av busser i dag i rushtiden, og det vil være hensiktsmessig om andre veier kan avlaste slik at det er mulig å øke andelen som reiser kollektivt fremfor med egen bil.

Bydelsutvalget ber direktøren gå i dialog med BYM og Ruter for å gjøre en mulighetsstudie og se på nye alternative traseer.

El-ladestasjoner for taxi (verbal)
Bydelsutvalget ber direktøren gå i dialog med relevante aktører/bymiljøetaten for å få etablert elbilladere ved taxistasjonene i bydelen. På den måten tilrettelegger man for el-taxi i miljøbydelen Sagene.

Graffitikunst (verbal)
Bydelsutvalget vedtok å tillate graffitikunst ved Lilleborgbanen allerede tilbake i 2008. Dette har vært en stor suksess for formidling av den type kunst og har lovliggjort arbeidet til noen av bydelens kunstnere. Bydelsutvalget ønsker at det etableres flere områder i bydelen, hvor det åpnes opp for bruk av graffiti. Direktøren bes utrede hvilke egnede steder i bydel Sagene det er formålstjenlig å etablere vegger det kan utøves graffitikunst.

Merknader:

Opprusting torg og møteplasser (merknad)
Bydelsutvalget ønsker at bydelen prioriterer arbeidet med opprusting av bydelens møteplasser i tråd med byrådets satsing i budsjettet for 2020.

Gummigranulat (merknad)
Byrådspartiene har i budsjettet for 2020 prioritert arbeidet med rehabilitering av kunstgressbaner. Bydelsutvalget ønsker at bydel Sagene skal være foregangsbydel med miljøvennlige kunstgressbaner uten gummigranulat. Bydelsutvalget ber om at gummigranulat på bydelens kunstgressbaner utfases.

Grønne områder og trygge skoleveier i Nydalen-Storo området (merknad)
Bydelsutvalget vil jobbe for at planene om stor park i Nydalen blir videre utredet og gjennomført, og at gjenværende ubebygde områder kommer allmenheten til gode. Nydalen er i dag på full fart til å bli en «betong- og asfaltghetto», og det er også store trafikale utfordringer i området,

Bydelsutvalget vil jobbe for tiltak for de myke trafikantene generelt og skolebarna til Fernanda Nissen skole spesielt, i Storo/Nydalen området. Grefsenveien kan bli stengt for biltrafikk og det vil kunne øke biltrafikken i allerede hardt belastede Vitaminveien, Kristoffer Aamodts gate og Sandakerveien uforsvarlig mye. Alle barna som sogner til skolen, må i dag enten gå langs eller krysse svært trafikkerte veier, samt anleggsområder. Det er viktig at bydelsutvalget følger situasjonen tett, og arbeider med BYM og andre etater om gode løsninger for myke trafikanter.

Arealnøytralitet (merknad)
Sagene er presset på areal og det er lett å gi slipp på litt og litt grønt hver gang utbyggere spør. For å være vårt forvaltningsansvar bevisst, må vi innføre et arealbudsjett og sette mål om bevaring av naturområder. Det vil si at arealregnskapet må gå i null for naturareal. Dette kan gjøres ved å kun omregulere ferdig nedbygd natur, eller ved å la utbygger av nytt og særlig samfunnsnyttig prosjekt være med å betale tilbakeføring av tilsvarende naturareal med samme type naturmangfold som ble nedbygget andre plasser i bydelen. Elveleiet må gis særlig vern for å beskytte økosystemer, og 20metersgrensen til Akerselva må håndheves strengt.

Mer natur i bydel Sagene (merknad)
En rekke ferske rapporter med IPBES, altså FNs naturpanel - lillesøstera til FNs klimapanel IPCC, i spissen har sagt det i klartekst: naturen forsvinner i rasende fart. Klimaendringene eskalerer i takt med naturtapet. Helt nødvendige økosystemer, biologisk mangfold og grunnleggende funksjoner står i fare for å kollapse. Turgåere, skoleelever, fiskere, dyr og planter trenger mer natur for å leve, overleve og trives. Om vi mister naturen, mister vi alt. I bydel Sagene mener vi det er nødvendig å gjøre et krafttak for naturen. I vår bydel er alle velkommen til å nyte naturen, enten det er til å slappe av i parken, trene, leke eller å plukke epler fra viltvoksende epletrær på Torshaug. Derfor vil vi satse på å få mer natur inn i hverdagen til folk som bor i vår bydel gjennom en rekke tiltak.

Mer natur i kontakt mellom gammel og ung
Vi ønsker å utvide prosjektet «lyttevenn» til å omfatte aktiviteter der eldre får mulighet til å lære bort sin kunnskap om naturen til barn og unge. Dette kan være alt fra praktisk opplæring i stell av blomsterkasser til høytlesing fra bøker om natur og fortellinger om egne erfaringer og minneverdige opplevelser fra naturen. Prosjektet kan materialiseres i samarbeid mellom skoler, eldreråd og frivillige organisasjoner i bydelen. Altså med utgangspunkt i allerede eksisterende ordninger og strukturer.

Mer natur på matfatet
Ikke alle har tilgang på egen hageflekk, kolonihage eller lignende. Sagene kan bli hele byens grønne lunge og vår kollektive hageflekk. Prosjektet «Spiselige Sagene» er et vellykket eksempel på hvordan god lokalpolitikk bidrar til en sunnere hverdag med kortreiste og selvdyrkede matopplevelser for folk flest. Prosjektet bør videreutvikles til også å inkludere planting av busker, frukttrær og bærtrær mm. slik at flere får anledning til å dyrke egne grønnsaker, frukt og bær i bydelen. Bydelen kan invitere til grønn dugnad der kommunen stiller med plantejord, frø, kasser og nødvendig utstyr til graving/etc.

Mer natur langs Akerselva Miljøpark
Akerselva Miljøpark er vårt viktigste grøntområde med et mangfold av opplevelsesmuligheter. Men det er flere utfordringer som må tas tak i; flere steder vokser naturen så fritt at det er vanskelig å se kulturminner. Dette krever en ryddejobb med fokus på å ta vare på både kulturminner og biologisk mangfold. En annen trussel er nedbygging av miljøparken. Bydelsutvalgene langs elva må samarbeide om å ta godt vare på Akerselva Miljøpark. Det er også viktig at miljøparken og andre friområder i bydelen legger forholdene best mulig til rette for at disse brukes av bydelens befolkning. For å få flere til å bruke miljøparken mer aktivt foreslås det å sette opp benker og bord langs elvebredden.

Mer natur og aktivitet i nærområdene
For mange er parken det nærmeste møtet med naturen i det daglige. I en bydel som Sagene har parkene stor betydning. Her benyttes de hele året og av mange. Derfor må vi fortsette satsingen på å ruste opp våre parker. Dette inkluderer også å legge opp til aktivitet ved for eksempel å sette opp flere treningsapparater på eller i nærheten av grøntområder i bydelen. Dette vil også være et tiltak for folkehelsen, som igjen vil ha stor virkning på hvordan vi tar vare på naturen rundt oss, da det er lettere å ta vare på det man har et forhold til. I tillegg til å ruste opp parker og ivareta biologisk mangfold langs Akerselva Miljøpark kan bydelen tilrettelegge for felles vandreturer, trim og undervisning om naturen i naturen.

Mer natur med flere grønne treffpunkter
Bydel Sagene har den høyeste andelen kommunale boliger i Oslo. Ute i naturen kan vi møtes i samme øyehøyde, og forskjellene mellom folk blir mindre. Flere grønne treffpunkter, som sittebenker, lekeplasser, plantekasser, og treningsapparater kan skape større samhold, bygge sterkere kultur i bydelen og samtidig bedre hverdagen til flere av dem som sliter mest. gamle eplehagen på Torshaug kan bli hele bydelens åpne skattekiste. Derfor bør piggtrådgjerdene rundt hagen fjernes og gjøre åpen for alle. Det handler om å legge til rette for at folk skal kunne møtes. Samtidig kan områder som i dag er relativt ubrukte få et yrende liv ved hjelp av treningsapparater, lekestativer, griller, benker mm.

(Engangs) plastfrie bydel (merknad)
Med store konserter på Voldsløkka er det viktig at bydelen unngår plastforsøplingen som var i etterkant av Eminem konserten i 2018. Sommeren 2020 skal Taylor Swift innta Voldsløkka og bydelsutvalget forventer at det brukes gjenbruksglass på denne konserten.

Tilrettelegging for bildeling (merknad)
Bydelen må jobbe for / tilrettelegge for deling av elbiler. Sagene har mange brukere av bildeling, men det er mangel på lade/parkeringsplasser for delte elbiler. Det er et generelt problem i Oslo at det legges til rette for elbiler, men utelukkende for private elbiler. Og da erstatter man bare bil for bil, men får ingen effekt i reduksjon av bilpark, eller antall biler på veiene / i gatene. Sammenlignet med for eksempel Grunerløkka, har vi svært få Bilkollektivet elbiler i Sagene bydel. Det er i Sagene bydel sin interesse å legge til rette for mer bildeling generelt (behov for færre privatbiler), og elbildeling spesielt.

Oslo Kommunes tilgjengelighetsmidler (merknad)
Bydelsutvalget er kjent med at bydel Sagene har en god tradisjon for å søke eksterne midler. I 2020 har Oslo kommune økt tilskuddet til Oslo Kommunes tilgjengelighetsmidler (tidligere HC-prosjekt). Bydelsutvalget ber direktøren jobbe for at bydelen bruker denne muligheten til å sørge for at flere av bydelens tjenestesteder og uteområder blir universell utformet.

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE