Sagene Avis

Så mange kommunale leiligheter står tomme i vår del av byen

Bydel Sagene har flest kommunale boliger i Oslo, og flere leiligheter er ikke utleid per nå, som i Mor Gohjertas vei. Foto: Christian Fredrik Borg

Og det er det flere grunner til, ifølge Boligbygg.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 09.08.2020 kl 08:55

OSLO: Det var Dagens Næringsliv som nylig omtalte at rundt 650 kommunale leiligheter står tomme i Oslo.

«Hundrevis av leiligheter, en blokk med fjordutsikt på Montebello og en hel blokk i det mest attraktive området på Tøyen står helt tomme og forlatt. I Ekebergskrenten øst i hovedstaden står fem attraktive byvillaer ledige. Dører og vinduer er dekket til, mens brennenesle og rosebusker vokser seg opp langs fasaden. Her skulle det vært lek og latter fra barnefamilier, i stedet er det en påfallende stille på kommunens eiendom.»

Slik innledes saken i næringslivsavisen. Ifølge oversikten DN har utarbeidet viser at rundt 650 av Boligbyggs 11.000 leiligheter står tomme.

«I teorien kunne de huset over 1000 personer», skriver DN.

Det er flere grunner til at kommunale leiligheter står tomme, forklarer Boligbygg. Foto: Christian Fredrik Borg

Tomme leiligheter i 2020

Nordre Aker Budstikke og Sagene Avis tok kontakt med Boligbygg og spurte om hvor mange av de ledige leilighetene som befinner seg i Bydel Sagene og Nordre Aker. Boligbygg innleder med å si at det til enhver tid vil være en del boliger som er ledige en kort tid mellom beboerskifter, blant annet fordi boliger pusses opp, og det gjennomføres en tildeling med visning. I borettslagsleiligheter kan det gå noe tid fordi borettslaget skal godkjenne utleien.

Bydel Sagene har 2099 kommunale leiligheter og Nordre Aker har rundt 500 kommunale leiligheter.

I første omgang definerer Boligbygg svarene utfra leiligheter som ikke har vært utleid i 2020. Bydel Sagene er bydelen med flest kommunale boliger, og ifølge Boligbygg mest overskudd av enkelte typer boliger.

– Den eneste større eiendommen med et stort antall ledige leiligheter/hybler – 50 leiligheter står tomme per i dag – er Mor Go'Hjertas vei 25-29 (mellom Nydalen og Bjølsen, journ.anm.). Bygget har 80 små leiligheter, de fleste uten eget bad men med toalett og kjøkken, og med dusj/bad i hver korridor og etasje. På oppdrag fra Byrådsavdeling for byutvikling, byrådssak 145/19, gjennomfører Boligbygg i år en konseptvalgutredning og et forprosjekt knyttet til etablererboliger, det vil si rimeligere boliger for personer i etableringsfasen. I utredningen er denne adressen aktuell for videre prosjektering relatert til ombygging eller nybygg, ifølge kommunikasjonsdirektør Kristin Øyen.


Hun informerer videre om at i tillegg til bygget på adressen over, har Bydel Sagene rundt 90 boliger som ikke har vært utleid i 2020.

– Rundt 10 av disse vurderes solgt på grunn av manglende egnethet og - eller - stort rehabiliteringsbehov. Rundt 30-35 av disse er ikke disponible for utleie, på grunn av ulike oppussings- og utviklingsprosjekter. Bydelen har da et overskudd av små leiligheter, og det er derfor åpnet for at Bydel St. Hanshaugen disponerer rundt 30 av disse leilighetene. Det er i tillegg opprettet kontakt med Bydel Grünerløkka om muligheten til å disponere et antall boliger i Bydel Sagene.

Ikke mange navn på ringeklokkene i Mor Gohjertas vei på Bjølsen, rett nedenfor Nydalen. Foto: Christian Fredrik Borg

– Dere nevner bare 2020, men hvor mange leiligheter har stått tomme lenger enn 2020?

– Leilighetene som ikke har vært leid ut i 2020, har vært utleid til ulike datoer, for det meste i 2018 og 2019, men også enkelte i 2017. Det er enkeltleiligheter i flere kommunale gårder. Adresser med mer enn to ledige over tid er Holmestrandgata 1, her er det også vært gjennomført en rehabilitering våren 2020, Nordkappgata 30, Ålesundgata – samt 50 boliger i Mor Go'Hjertas vei 25-29, som omtalt i forrige svar. Enkelte boliger er svært hardt brukt, med stort oppussingsbehov som krever lengre oppussingstid – og disse kan bli stående tomme for oppussing i en periode, svarer Øyen.


Om 50 ledige leiligheter i Mor Go'Hjertas vei svarer hun på oppfølgingsspørsmål:

– De 50 leilighetene har stått uten å være ordinært utleid i varierende tid – fra 2013 for noen få, til 2019. Men i denne perioden har de blitt brukt som erstatningsboliger for beboere i leiligheter som har omfattende rehabilitering, for eksempel av våtrom/kjøkken, slik at de må flytte ut. Det gjelder også for beboere fra andre bydeler, for eksempel Grünerløkka, der vi har hatt noen store totalrehabiliteringsprosjekter de siste årene. De som har stått lengst tomme ser ut til å være i svært dårlig tilstand.

Nordre Aker

I Bydel Nordre Aker er det ifølge Boligbygg rund 20 boliger som ikke har vært utleid i 2020.

– De fleste av disse boligene ligger i eiendommer der det pågår prosjekter for eiendomsutvikling, blant annet ombygging og nybygg til boliger, tilpasset personer med spesielle behov. Dette gjelder eiendommer i Hauges vei, Åmots vei, Kjelsåsveien 116 og Maridalsveien 292.

Salg - rutiner og instrukser

Vi spurte også om rutiner og prosedyrer ved salg av boliger og eiendommer. Eiendommer eller enkeltboliger kan bli solgt fordi de ikke lenger vurderes som egnet som kommunal bolig, at det ikke er behov i bydelen for den, eller at det ikke er regningssvarende å istandsette boligen til tilfredsstillende standard. Det blir skrevet en innstilling om salg for hver enkelt sak. Kommunikasjonsdirektøren viser også til Instruks for salg av fast eiendom, vedtatt av bystyret 5. april 2006 og som du kan lese i sin helhet her:

Instruks for salg av fast eiendom/Oslo kommune

Vedtatt av bystyret 05.04.2006 sak 123

1. VIRKEOMRÅDE

Instruksen gjelder for salg av fast eiendom som Oslo kommune eier, så langt ikke annet følger av lov (herunder EØS-avtalens regelverk), forskrift, andre vedtak som går foran denne instruksen, eller avtale (herunder forkjøpsrett i feste- og leieavtaler).

Instruksen gjelder for kommunale foretak, men ikke for aksjeselskap som kommunen er eier i.

2. KOMPETANSE/FULLMAKT

Det organ som beløpsmessig har fullmakt til å selge en eiendom har fullmakt til å vedta salg av eiendommen dersom salget er i samsvar med:

- lov, forskrift, andre vedtak som går foran denne instruksen eller avtale, jf. pkt. 1, eller

- reglene i denne instruksen for salg (inklusive unntakene).

Det må uansett fremmes sak om vedtak for bystyret dersom:

- man ved salget gjør unntak fra denne instruksen,

- salget foretas etter instruksens pkt. 4 og 7.5, eller

- man ved avtale gir noen en forkjøpsrett eller annen løsningsrett til fast eiendom.

Dette gjelder ikke for forkjøpsrett i henhold til bystyrets vedtak av 18.10.2000 sak 576 pkt. 3 for beboere i kommunale leiegårder som selges

- det gjelder salg og tilbakeleie (sales-and-lease-back).

3. DEFINISJONER

I denne instruksen er følgende ord definert slik:

Fast eiendom/eiendom: grunnareal og påstående bygning, enten hver for seg eller i kombinasjon.

Salg: salg, gave, makeskifte og all annen avhending av fast eiendom med eller uten vederlag.

Overføring mellom kommunens organer, inklusive de kommunale foretakene, regnes ikke som salg etter denne instruksen.

Markedsverdi:

- Eiendommer som er lagt ut for salg i markedet: den høyeste verdi markedet er villig til å betale.

- Eiendommer som takseres: takst basert på den høyeste pris man må regne med at flere uavhengige interessenter vil være villige til å betale for eiendommen.

Person: fysiske og juridiske personer.

4. EIENDOMSKATEGORIER DER SALG SKAL VEDTAS I BYSTYRET

Følgende typer eiendommer kan ikke selges uten vedtak i bystyret:

4.1 Friluftseiendommer, rekreasjonseiendommer og strandlinjen:

- eiendommer utenfor markagrensen (i marka)

- eiendommer som er regulert til friområder (parker, turveger, leirplass, anlegg for lek, idrett og sport og områder i sjøen for slik virksomhet), friluftsområder, samt naturvernområder

- eiendommer med strandlinje mot sjøen, herunder havnearealer.

4.2 Idrettsanlegg:

- idrettsanlegg med idrett som hovedformål:

- offentlige bad

- idrettsbygg

- anlegg opparbeidet for organisert trening og konkurranse.

4.3 Kulturhistoriske eiendommer og eiendommer med kulturinstitusjoner:

- eiendommer som er fredet eller regulert til spesialområde bevaring

- eiendommer med kulturinstitusjoner:

- fast eiendom som er i bruk til offentlig museum, kino, teater og bibliotek

- fast eiendom som kommunen har disponert til kunst- og kulturproduksjon (utøvende og/eller fysisk produksjon) og som er i bruk til dette formålet.

5. SALG ELLER BORTFESTE

Fast eiendom skal som hovedregel selges. Ved bortfeste skal salg vurderes før man fester bort en eiendom. Denne instruksen for salg av fast eiendom skal benyttes analogisk ved bortfeste av fast eiendom.

6. REGULERING.

Eiendommer som selges skal ved salgstidspunktet være regulert til det formål og den utnyttelse som avspeiles i salgssummen. Ethvert unntak fra denne hovedregelen skal fremmes for avgjørelse i bystyret.

7. HVEM EIENDOMMER SKAL SELGES TIL M.M.

7.1 Hovedregel

Fast eiendom skal som hovedregel selges til høystbydende etter offentlig kunngjøring. Det skal i kunngjøringen/salgsmaterialet opplyses om ethvert hensyn utover salgsprisen som er avgjørende for valg av kjøper.

Fast eiendom skal selges til markedsverdi med mindre det eksplisitt er gjort unntak for dette i denne instruksen eller annet vedtak av kompetent organ.

7.2 Spesielt unntak fra hovedregelen for eiendommer og arealer som hensiktsmessig bare kan utnyttes sammen med tilliggende eiendom

Eiendom som på grunn av reguleringsformål, adkomst, eiendomsgrenser eller lignende bare kan utnyttes hensiktsmessig sammen med tilliggende eiendom kan selges direkte til eier av slik eiendom.

Salg skal skje til antatt markedsverdi.

7.3 Spesielt unntak fra hovedregelen for forkjøpsberettigede

Personer som etter lov eller avtale har krav på å kjøpe en eiendom, kan tilbys å kjøpe denne eiendommen til den pris loven/avtalen fastsetter, alternativt til markedsverdi uten konkurranse.

Personer som har forkjøpsrett til en eiendom kan tilbys å kjøpe denne eiendommen til markedsverdi uten konkurranse.

7.4 Spesielt unntak fra hovedregelen for personer med særlig tilknytning til eiendommen

Kommunens boligfestetomter kan selges direkte til de enkelte boligfestere med en pris som ikke skal være lavere enn tomtefestelovens bestemmelser for innløsning av boligfestetomter.

Kommunale boliger kan selges direkte til boligens leietaker til markedsverdi.

7.5 Generelt unntak fra hovedregelen

Salg av fast eiendom kan skje direkte eller etter budrunde mellom et begrenset antall budgivere dersom dette av økonomiske, byutviklingsmessige, sosiale eller andre grunner vurderes som mer hensiktsmessig enn å selge til høystbydende etter offentlig kunngjøring.

Salg i henhold til dette punkt (punkt 7.5) skal alltid fremmes for bystyret.

8. SAKSBEHANDLING

Ved salg av kommunale leiegårder skal det vurderes om leietakerne skal gis forkjøpsrett i henhold til de til enhver tid gjeldende vedtak om forkjøpsrett, for tiden bystyrevedtak av 18.10.2000, sak 576 pkt. 3.

De aktuelle bydelene skal gis anledning til å uttale seg før evt. salg av kommunal eiendom, jf. bystyrevedtak av 15.12.2004, sak 543 pkt. 3. Salg etter denne instruks punkt 7.2, 7.3, 7.4 kan foretas uten at bydelen får saken til uttalelse."

4.

Vedtektene for Undervisningsbygg Oslo KF endres ved at det legges til en ny § 8 som skal lyde som følger:

"§ 8 Styrets fullmakter

Styrets fullmakter til igangsetting av investeringsprosjekter er begrenset av det til enhver tid gjeldene økonomireglement for kommunale foretak i Oslo kommune.

Styrets fullmakter til innleie, kjøp og salg av eiendom er begrenset til de fullmakter byrådet til enhver tid har.

Oslo kommunes til en hver tid gjeldende retningslinjer/instrukser for salg av fast eiendom
gjelder for foretaket. Videre gjelder Oslo kommunes regelverk for vilkår og avlønning av toppledere.

Styrets vedtak i saker som skal endelig avgjøres av Oslo bystyre, jfr. 1. ledd, er ikke bindende for Oslo kommune før de er godkjent av bystyret."

5.

Vedtektene for Park og idrett Oslo KF, § 7, første avsnitt, endres til å lyde som følger:

"Styrets fullmakter til igangsetting av investeringsprosjekter er begrenset av det til enhver tid gjeldende økonomireglement for kommunale foretak i Oslo kommune.

Styrets fullmakter til innleie, kjøp og salg av eiendom er begrenset til de fullmakter byrådet til
enhver tid har og til det som er nødvendig for foretakets drift, dog slik at maksimal beløpsgrense er 25 mill. kroner.

Oslo kommunes til en hver tid gjeldende instruks/retningslinjer for salg av fast eiendom gjelder for foretaket."

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Men i forbindelse med opprettelsen av foretakets nye seksjon for kjøp og salg i 2019 er det utarbeidet nye prosedyrer og rutiner for kjøp og salg, som inngår i foretakets kvalitetssystem.

– Hovedregelen, som følger av Oslo kommunes salgsinstruks, er at alle boligeiendommer blir solgt i åpent marked, gjennom et oppdrag til en av foretakets rammeavtaleleverandører for megleroppdrag. Når salg er besluttet befarer salgsansvarlig boligen og bestiller takst av en av rammeavtalepartnerne for taksering. Ved salg av småhus (…) innhentes en mer omfattende boligsalgsrapport. Megler utarbeider prospekt, der prisantydning som hovedregel settes til takst. I all markedsføring skal salgsobjektet beskrives på en åpen, nøktern og sannferdig måte, som ikke er egnet til å forlede kjøper.

Ved manglende salg vil eiendommen annonseres for salg på ny. Megler utarbeider akseptbrev, budjournal, kontraktutkast og skjema for oppgjørsinstruks som arkiveres i henhold til arkivrutiner. Forhold som skiller seg fra normalen skal vurderes av juridisk seksjon. Megler sjekker at fullt oppgjør er mottatt før overtagelse, og skal skriftliggjøre all korrespondanse med budgivere.

Salg av hele eiendommer skjer også i markedet gjennom et megleroppdrag, tilsvarende beskrivelsen over. Det avklares at eiendommen ikke skal utvikles til annen bruk. Øvrige kommunale etater informeres (Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Bymiljøetaten og Omsorgsbygg) om salgsplanene, og det avklares om salg krever godkjenning av bystyret. Da må takstmann og megler gjøres oppmerksom på dette, og det tas inn i salgsoppgaven. Boligbygg kan avgi aksept med forbehold på budet, kjøpekontrakten signeres ikke før den formelle godkjenningen foreligger skriftlig. Bystyreavklaringen kan ta inntil 6 måneder. Ved salg av eiendom i marka gjelder bestemmelsene i markaloven.

Om spesifikt punkt 7.5 i salgsinstruksen og om Boligbygg har brukt unntaket fra hovedregelen ved salg, svarer Øyen følgende:

– Punkt 7.5 i salgsinstruksen har ikke blitt brukt av Boligbygg – det er kanskje aktuelt i noen tilfeller for tomter/eiendommer som EBY forvalter – men det kan jeg ikke uttale meg om.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Sagene Avis bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...