Sagene Avis

Høyres budsjettforslag:

Vil bruke 800.000 kroner mer i parkene

Høyre vil blant annet styrke vedlikeholdet i bydelens parker, i sitt budsjettforslag. Foto: Janina Lauritsen

Sagene Høyre vil også bruke mer på barn og ungdomstiltak, på økt bemanning i barnehagen for barn med særskilte behov, og hjemmetjenesten. Dette vil de finansiere ved blant annet ved å kutte skolefrokosten fra bydelens budsjett.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 17.12.2020 kl 10:49

BYDEL SAGENE: Samarbeidspartiene MDG, Arbeiderpartiet, SV og Rødt har lagt på nærmere fire millioner kroner ekstra i Bydel Sagenes budsjett for 2021, enn det bydelsdirektør Morten Sanden la frem i sitt forslag.

De rødgrønne foreslår 1,7 millioner kroner til miljø-, kultur og byutvikling, 1,7 millioner kroner til oppvekst og velferd og 350.000 kroner til frivilligheten.

Nå har også Sagene Høyre lagt frem sine endringer i budsjettet for 2021.

Sagene Høyre styrker i sitt budsjettforslag parkvedlikehold, barn og ungdomstiltak, økt bemanning i barnehagen for barn med særskilte behov, og de styrker hjemmetjenesten. Når noe prioriteres opp, må annet prioriteres ned, forteller de. De foreslår avvikling av bydelens egen skolefrokostordning i sin
nåværende form og de innfører egenandel på trygghetsalarmer. De kutter ett bydelsutvalgsmøte (BU), da de mener året 2020 har vist at det lar seg gjøre, uten nevneverdige konsekvenser for lokaldemokratiet.

Høyres forslag dekkes også av ekstrabevilgning fra bystyrets budsjettvedtak:


Byrådspartiene ble enige med Rødt om en budsjettavtale, som ble vedtatt av bystyret 9. desember. Den sikrer 123 millioner mer til bydelene, der rammekuttet på 81,5 millioner tilbakeføres, mens den totale bydelsrammen øker med nesten 18,5 millioner. I tillegg er 23 millioner kroner ekstra øremerket barn og unge.

Bydel Sagenes andel er 6.699.000 kroner, der 1.287.000 kroner er øremerket barn og unge. Ifølge bydelsdirektør Morten Sanden har de rødgrønne samarbeidspartiene i bydelen foreslått at 3.750.000 kroner av disse disponeres til inndekning av deres tallvedtak. Bydelsadministrasjonen har foreslått at resten foreløpig avsettes til udisponert reserve.

Mener skolefrokost ikke er bydelens ansvar

Det totale vedlikeholdsbehovet i bydelens parker anslås å være 6,5 millioner.

– Det er et etterslep i parkene. Da vi spurte direktøren om behovet, estimerte han 1 million kroner for ivaretagelse av parkene med søppeltømming, mobile toaletter og forefallende vedlikeholdsoppgave. Det er dette Sagene Høyre vil imøtekomme med et forslag på 800.000 kroner. Posisjonen har lagt på mange grønne tiltak, men det er viktig at folk kan bruke parkene, og vi tror folk er enige i at det er viktig med ryddige og trivlige parker å oppholde seg i. Parkene må være et hyggelig sted å være, spesielt når folk bor trangt, sier BU-representant og gruppeleder for Høyre Torbjørn Furulund, BU-representant Julia Sandstø, Høyres representant i miljø-, kultur- og byutvuklingskomitéen, Monika Hestad, og BU-vara Hilde Margrethe Bjørklund.

Det er mange ting Høyre kunne tenke å gjøre i parkene, men de mener det blir opp til direktøren å vurdere. De mener likevel det viktigste er synlige tiltak som å holde parkene ryddige og tømme søppel.


Høyre mener det er på sin plass å kutte skolefrokosten fra bydelens budsjett, da dette ikke er en lovpålagt oppgave og siden bydelen har en stram økonomi.

– Vi er også usikre på hvor nyttig skolefrokosten er og om det er mye matsvinn. Vi mener bystyret bør se på det, de må ta det ansvaret.

– Vi må kutte noe, og det er upopulært. Men det er viktigere enn å ha en politikk som ikke er økonomisk bærekraftig og å skuffe velgerne, fortsetter de.

Styrker hjemmetjenesten

Høyre vil at folk som har råd til det må betale egenandel på trygghetsalarmer. Disse midlene vil de omdisponere til styrket hjemmetjenestetilbud for den samme målgruppen.

– Vi har en hjemmetjeneste med årsprognose-underskudd på 19,8 millioner kroner. Vi mener det er viktigere at det styrkes. Vi ser det blir flere og flere eldre som skal bo hjemme lenger, det må tilpasses og det krever penger. Vi har ikke lyst til å kutte, men noe må vi prioritere. Vi bruker færre sykehjemsplasser og veksten kommer til hjemmehjelpen. Det kommer til å kreve tøffe prioriteringer. Vi har en stram økonomi, og det vil vi ikke ta med oss videre. Det er uheldig for fremtidige generasjoner.


Bydelsutvalget har hatt vedtak om en buffer i budsjettet på 2 prosent, noe bydelsdirektøren ikke fant rom for i fjor eller i år.

– Det er lite å gå på. Og noen av innsparingstiltakene fra administrasjonen er det ikke sikkert vi kan gjennomføre og samtidig ha de lovpålagte tjenestene. Bydelsdirektøren sier selv det er stor risiko forbundet med det.

I sine forslag plusser Høyre på budsjettet med 2,674 millioner, og salderer 1,82 millioner i egne kutt. Resten av inndekningen henter de fra tilført ekstraramme fra bystyret på 854.000 kroner.

Høyres tallforslag til budsjettet

Ivaretagelse av parkene
Søppeltømming, mobile toaletter og forefallende vedlikeholdsoppgaver. 800.000 kroner

BUA
Ekstrabevilgning til barne- og ungdomstilbud, til leie av gratis utleie av idretts- og fritidsutstyr. 210.000 kroner.

Aktivitetstilbud for barn og unge
Korona-pandemien har spesielt rammet barn og ungdom. Tiltak som kan bøte på dette bør
prioriteres. 370.000 kroner.

Barnehager
Styrket bemanning til barn med særskilte behov 394.000

Helse- og omsorgstjenester
Til hjemmeboende: økt kapasitet og bedre tilbud. 700.000 kroner

Grønne midler
200.000 kroner

Verbalforslag

Pragmatisk tilnærming til offentlig/privat samarbeid
Bydelsutvalget ber Bydelsdirektør gjennomgå tjenesteområdene Bydelen har ansvaret for, og identifisere mulige tjenester/oppgaver som kan egne seg for å løses av private og private ideelle
aktører, samt frivilligheten. Like gode tjenester og kostnadseffektivitet skal legges til grunn. Gjennomgangen orienteres om i sak til bydelsutvalget.

Økt parkvedlikehold og vedlikeholdsplan
Bydelsutvalget ber bydelsdirektør utarbeide en prioritert liste, for å systematisere arbeidet med å ta igjen etterslepet i vedlikehold for parkene. Det orienteres om dette i en sak til bydelsutvalget.

Målbare klimatiltak
Bydelsutvalget ber bydelsdirektør utarbeide klima- og miljøregnskap for Bydel Sagene med egnede indikatorer å måle på. Eksempler på indikatorer kan være antall registrerte biler i bydelen, null/lav utslipp og fossilbiler, reduksjon av matsvinn i offentlige institusjoner i Bydelen, klimatiltak i bygg bydelen har ansvar for. Det rapporteres på dette i bydelsbudsjettet hvert år.

Parkering og kapasitet (Fremmet av Ap og Høyre i MBK-komiteen 9.12)
1) Bydelsutvalget ber bydelsdirektør om å legge frem en evaluering av beboerparkeringsordningen i bydelen.
2)Bydelsutvalget ber bydelsdirektør kartlegge antall parkeringsplasser i bydelen, herunder type parkeringsplass og kapasitet på delbydelsnivå, for å oppnå et kunnskapsgrunnlag om tilgjengelighet på parkering i ulike deler av bydelen. (Det vises her også til Miljø og Klimastrategi 2021-2023 og flertallsvedtak)

Egenandel på trygghetsalarmer
Bydelsdirektør bes innføre egenandel på trygghetsalarmer i tråd med administrasjonens forslag i budsjettet for 2020. De med lavest inntekt skal fortsatt slippe å betale egenandel. Pengene omdisponeres til styrket hjemmetjenestetilbud for den samme målgruppen.

Avvikle skolefrokostprosjektet.
Bydelsutvalget ber bydelsdirektør avvikle skolefrokostprosjektet i bydelen med kostnadsvirkning 1 millioner kroner. Eventuelle fremtidige skolefrokostprosjekter, dersom dette skal prioriteres, bør være en by omfattende ordning eller pilotordning i enkeltbydeler finansiert av bystyret. Det er ikke økonomisk forsvarlig at Bydel Sagene skal bruke 1. million kroner på dette, når man mangler penger til grunnleggende lovpålagte oppgaver.

Merknader til budsjettet

Pragmatisk tilnærming til offentlig/privat samarbeid
De ansatte er Bydelens viktigste ressurs for å yte gode tjenester av høy kvalitet. Samtidig er personal- og arbeidsgiverkostnader det mesteparten av bydelsbudsjettet går til. Med økende behov og forventninger både til tjenestenivå og tjenesteomfang i årene fremover, vil det tvinge seg frem enda mer krevende prioriteringer. Bydel Sagene har en anstrengt økonomi, der ansvaret for stadig økende behov presser det økonomiske handlingsrommet ytterligere. Der private og private ideelle kan levere like godt eller bedre, bør det kunne åpnes for dette, der det er hensiktsmessig, for å frigjøre ressurser og redusere kostnader. Tradisjonelt er organisering et spørsmål om hensiktsmessighet, ressursutnyttelse og prioriteringer av hva bydelen skal drive selv, og hva private og i noen tilfeller ideelle aktører kan gjøre bedre eller like godt for bydelen, som del av et lovpålagt offentlig finansiert tilbud. Valg av løsninger må baseres på hensiktsmessighet, være kunnskapsbaserte, og ikke fundert på fastlåste ideologiske posisjoner.

Styrket fysioterapitjeneste
Bydelsutvalget er glad for direktørens planlagte vurdering av fysioterapi i bydel Sagene. Vi er
kjent med bekymringer fremkommet fra fysioterapeuter i bydelen, og registrerer at budsjettet styrkes noe for 2021 i bydelsdirektør sitt forslag. Med pandemiens konsekvenser er det klokt å ta høyde for et økt behov i 2021. Vi registrerer med tilfredshet bydelens varslede arbeid med å kartlegge behovene for avtalefysioterapi, samt kompetansekartlegging av private og kommunale fysioterapi-tilbud, og utløse forløpende ledige driftstilskudd.

Barn og unge må skjermes
Sagene Bydels økonomi er anstrengt, og på flere områder ligger det ann til risiko for budsjettoverskridelser også i 2021. Bydelen trenger reserver å gå på, for å sikre de lovpålagte tjenestene på et tilfredsstillende nivå og ikke-lovpålagte tilbud man ønsker å opprettholde. Målrettede aktiviteter til barn og unge må i størst mulig grad skjermes for kutt og reduksjoner.

Vedlikehold av parker
Parkene gir betydelige bidrag til livskvaliteten i bydelen, og er en arena for alle bydelens beboere.
Det er viktig for barnefamiliene at parkene er trygge og gode lekeplasser. Bydelsutvalget ser derfor med bekymring på det store etterslepet i vedlikehold av bydelens parker, som er estimert til en kostnad på 6,5 millioner kroner. Dette etterslepet synes å være for stort til å ta igjen over neste års budsjett. Det er vesentlig at man starter arbeidet med å ta igjen etterslepet, slik at det ikke akkumuleres ytterligere. Det er særlig bekymringsfullt at det er utfordrende å få driftsmidlene til å strekke til nødvendig søppeltømming og utetoaletter. Opprettholdelse av en god håndtering av avfall og toaletter, vil være et minimum for å forhindre forslumming. Renovasjon for offentlige arealer må prioriteres i året som kommer, samtidig som man tar tak i vedlikeholdsetterslepet. Det er ikke åpenbart hvor det største etterslepet er.

Parkering og kapasitet (Fremmet av Ap og Høyre i MBK-komiteen 9.12)
God tilgjengelighet på alternative framkomstmidler er et viktig tiltak for å få ned bruken av personbil i Oslo. Bydelsutvalget er glad for at det etableres et solid gang- og sykkelveinett i byen samtidig som kollektivtilbudet styrke. Bydelsutvalget er opptatt av at alle skal ha mulighet til å være med på den grønne omstillingen. Tiltak som skal fremme omstilling til nullutslippssamfunnet må være rettferdige. Bydel Sagene huser innbyggere med store inntektsforskjeller. Derfor er det viktig at miljøtiltakene vi fremmer og iverksetter hensyntar dem som har minst og dem som har inntekt under gjennomsnittet i samfunnet. Bilen er fremdeles et viktig framkomstmiddel for mange som bor i bydel Sagene. En økning i pris og redusert tilgjengelighet på beboerparkeringer kan slå uheldig ut ved at det er de som har best råd som får mulighet til å beholde en parkeringsplass. Bydelsutvalget er bekymret for at den foreslåtte prisøkningen kan ramme dem som har minst.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Sagene Avis bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...