ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Ber om midlertidig forbud på Torshovtoppen:

– Troverdigheten er betydelig svekket

TORSHOVTOPPEN: Sagene bydelsutvalg har behandlet det nye planforslaget for Torshovtoppen. Samarbeidspartiene MDG, AP, SV og Rødt utarbeidet et felles vedtak. Her er aksjonsgruppa sammen med MDG, SV og Rødt på Torshovtoppen ved en tidligere anledning. Foto: Janina Lauritsen (arkivfoto)

Bydelsutvalget mener grunneierens manglende hensyn til Torshovtoppens allmenne verdier, og respons på tydelige politiske signaler, er urovekkende. Nå ber de Plan- og bygningsetaten vurdere et midlertidig forbud mot flere tiltak på Torshovtoppen.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 19.02.2021 kl 14:27

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

TORSHOV: Sagene Avis skrev nylig om tomteeier Basta Eiendom AS og arkitektfirmaet Urba AS sitt nye planforslag for Torshovtoppen (Vossegata 31 B med flere).

Planområdet er oppgitt å utgjøre 45.164 kvadratmeter. Ny og eksisterende bebyggelse er oppgitt med bruksareal (BRA) på 59.564 kvadratmeter, herav 36.800 kvadratmeter bolig (fordelt på ca. 500 boenheter), 22.190 kvadratmeter næring (herav 14.000 kvm. videregående skole), samt flerbruks- og svømmehall delvis under terreng på ca. 4600 kvadratmeter.

Det legges opp til uteoppholdsareal på ca. 17 450 kvadratmeter, herav 8700 kvadratmeter for boligene. Foreslåtte byggehøydene varierer mellom fire og sju etasjer, og maksimal byggehøyde over terreng er 22 meter.

Hverken naboaksjonen «Bevar Torshovtoppen for fellesskapet», bydelspolitiker Jørgen Finnanger (SV) eller bystyrepolitiker Sofia Rana (R) kunne se store forskjeller mellom det første planforslaget, som ble avvist i fjor, og det nye. Les mer om dette og hva planforslaget inneholder i denne saken:

Arkitektene la frem forslaget i åpen halvtime

Planlegger Anne Woodstrup i Urba AS og Svein Lund i Lund Hagem arkitekter AS møtte opp i Sagene bydelsutvalg (BU), torsdag 18. februar, for å legge frem de viktigste endringene i det nye planforslaget. Lund Hagem arkitekter ble koblet på saken i fjor høst, for å uttale seg om det forrige planforslaget. De har jobbet mye med å bygge i naturområder og tilpasse det til terreng og trær, fortale Lund.

ANNONSE

– Da vi gikk inn i dette så vi, og jeg skal være varsom med å kritisere det som er gjort før, at det var en for høy utnyttelse uten hensyn til den eksisterende bebyggelsen og den fantastiske vegetasjonen på tomta. Vi har arbeidet med Urba om et nytt planforslag som er vesensforskjellig fra tidligere, sa Lund i åpen halvtime i bydelsutvalgsmøtet.

Han fortalte videre at de har redusert utnyttelsen med 34 prosent, minsket antall boliger til ca. 500, de vil bygge i maks 6-7 etasjer og de mener byggingen er varsom mot Torshovdalen. I tillegg fortalte han at de vil bevare de vesentlige og større trærne.

– Eplehagen bevares i sin helhet og gjøres tilgjengelig for allmennheten. Alle de viktige eldre byggene og den fredede gravhaugen bevares. Vi bygger de nye i forhold til disse slik at bevaringsverdiene ikke blir ødelagt. Vi skal selvsagt gå inn med Byantikvaren og vurdere. Jeg er sikker på at vi får noen feider der, og at vi sammen skal finne løsninger, sa Lund, som også mener det er vesentlige forskjeller i kvalitet på dette forslaget sammenlignet med det forrige.

– Vi prøver å ta vare på terrengformasjonene og kulturmiljøet som er her oppe, slik at man skal kunne kjenne seg igjen på tomta når det er ferdig.

Woodstrup la til at de tenker å ta ned gjerdene mot Torshovdalen nå. Sagene Avis har foreløpig ikke fått tak i mer informasjon om dette på nåværende tidspunkt.

ANNONSE

Illustrasjon av det nye planforslaget Foto: Bastia Eiendom AS med Urba / Grindaker / Lundhagem

Bydelsdirektøren anbefalte å avvise

Bydel Sagene har kommet med et administrativt innspill til Bastia Eiendom AS' anmodning om oppstart av plansaken. I sin uttalelse til Plan- og bygningsetaten skriver bydelsdirektør Morten Sanden at planinitiativet som nå er lagt frem legger opp til en noe lavere tomteutnyttelse enn det forrige, men at det viderefører flere av grepene som førte til at planforslaget fra 2020 ble stanset. Det er dette forslaget som torsdag ble behandlet i Sagene bydelsutvalg.

«Det foreslås på nytt en stor utbygging av skråningene ned mot Vossegata og Torshovdalen som kommer i konflikt med bevaring av gravhaugene og eplehagen. Det legges også opp til tett bebyggelse mot Tverrbakken, samt til flytting eller riving av det bevaringsverdige våningshuset på Nedre Torshov gård. Bydelsdirektøren mener at planinitiativet som nå er tatt ligger så tett opp mot forslaget fra i fjor, at det bør avvises med utgangspunkt i samme begrunnelse som i 2020.» skriver bydelsdirektør Morten Sanden i uttalelsen.

Videre påpeker direktøren at alle kommunens fagetater i fjor stilte seg svært kritiske til planinitiativet, og at Sagene bydelsutvalg vedtok at området er egnet for offentlig formål og ikke boliger, og at Torshovtoppen bør benyttes til et offentlig formål som gir allmennheten tilgang til området, da fortrinnsvis til skole og/eller friområde. Bydelen rådet i fjor PBE til å stoppe planinitiativet.

Direktøren anbefalte bydelsutvalget å avvise det nye planforslaget, da han mener hovedgrepene i planinitiativet ligger tett opp mot grepene som ble foreslått ved bestilling av oppstartsmøte i 2020.

ANNONSE

Du kan lese hele den administrative uttalelsen her.

– Urovekkende

– Dette er jo en tilbakevendende sak, som for mange kan oppleves som en runddans – der bydelen gir tydelige signaler til utbygger om hvordan vi mener utbyggingen bør være for å passe inn i lokalmiljøet, og der utbygger kommer tilbake med noe som ikke har tatt opp i seg det bydelen har bedt om. Jeg føler meg trygg på at jeg snakker på vegne av flere når jeg sier at troverdigheten til utbygger er betydelig svekket, sa leder av miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen (MKB), Maria Varteressian (Ap), i bydelsutvalgsmøtet.

Behandlingen av det nye planforslaget ble først tatt opp i MKB, men politikerne valgte å utsette det til bydelsutvalget da samarbeidspartiene MDG, Ap, SV og Rødt ville utarbeide et felles forslag til vedtak.

Varteressian fortsatte med å fortelle essensen av vedtaksforslaget:

MKB-leder Maria Varteressian (Ap) Foto: Janina Lauritsen

– Vi mener at grunneierens manglende hensyn til stedets allmenne verdier, og respons på tydelige politiske signaler, er urovekkende. Vi vil derfor be PBE vurdere tiltak som kan iverksettes og sørge for at bystyrets ønske om at «friområdene på Torshovtoppen og etablerte gangforbindelser gjennom området igjen blir gjort tilgjengelig for allmenheten» blir etterfulgt av grunneier. Det henvises konkret til stenging av eldre driftsvei i øst mellom brinken og eplehagen.

ANNONSE

I vedtaksforslaget ber politikerne PBE vurdere bruk av plan- og bygningsloven til midlertidig forbud mot tiltak. De mener at et slikt forbud mot tiltak bør vurderes for å sikre at verdier på eiendommen ikke går tapt i påvente av vedtak i pågående prosess om kommuneplanens arealdel.

Samarbeidspartiene skriver også at de ber PBE vurdere tiltak som kan iverksettes og sørge for at bystyrets ønske om at «friområdene på Torshovtoppen og etablerte gangforbindelser gjennom området igjen blir gjort tilgjengelig for allmenheten» blir etterfulgt av grunneier. Det henvises konkret til stenging av eldre driftsvei i øst mellom brinken og eplehagen.

Forslaget ble vedtatt i bydelsuvalget. Du kan lese vedtaket i sin helhet nederst i saken.

Mener konfliktnivået må ned

Høyre støttet bydelsdirektørens forslag til vedtak, da de mener summen av samarbeidspartienes forslag er mer enn det som er nødvendig å signalisere.

Torbjørn Furulund (H) Foto: Janina Lauritsen

– Det er litt synd at vi har kommet så feil ut at utbygger og kommune ikke klarer å finne løsninger. Og at vi har behov for å få det konfliktnivået ned, det er et ansvar ikke minst hos utbygger å gjøre det. Summen av forslagene er mer enn det vi mener er nødvendig å signalisere nå, vi syns det er tilstrekkelig med det direktøren har på bordet. Vi har egentlig ikke behov for å støtte noe mer nå, selv om vi er enig i mye av det som står i vedtakspunktene. Kanskje med unntak av det som går på å instruere PBE, det er vi mer usikre på om vi er rede til å støtte, sa Høyres gruppeleder Torbjørn Furulund.

Reza Rezaee i Rødt har lenge engasjert seg i saken om Torshovtoppen. Han var ikke nådig i sin kritikk av Bastia Eiendom.

– Rødt Sagene har vært studiesirkel det siste året. Det har handlet om Bastia Eiendom og det mest brutale eksempelet på hvordan den kyniske kapitalismen fungerer og kommer med inngrep i vårt lokalsamfunn.

Han viste til det han kaller «Kjærlighetsstien» på Torshovtoppen, som han mener er en av de beste stiene bydelen har.

– Jeg gikk der hver dag klokken 21 og så ungdommene som satt og kysset under trærne. Nå er det ikke mulig. Det er provoserende, og jeg mener at man nå må presse sine egne partier til å gjøre noe i denne saken. Det er frustrerende for nabolaget å våkne til inngrep i et område som er vedtatt skal være friområde. Dette er en sak som krever konsensus i bydelsutvalget for å gi et sterkt signal til Bastia Eiendom om at nok er nok. De må i det minste fjerne gjerdene, dette er totalt ulovlig. Bastia Eiendom gjør akkurat det de vil uten at det får konsekvenser, sa Rezaee.

MDG, ved Andrea Søgnen Tveit, sa det er spesielt foruroligende at utbygger ikke ser ut til å ha tatt innover seg konklusjonene i bydelsutvalget og bystyret i det nye planforslaget.

– Endringene er ikke store nok. Det viktigste er at Bastia setter seg bedre inn i dette vedtaket enn de gjorde i de forrige, sa hun.

– Hva har bydelen gjort?

Høyre sendte før bydelsutvalgsmøtet et spørsmål til bydelsdirektør Morten Sanden. Furulund sa gjennomgangen av saken indikerer at tiltakshaver fremdeles ikke er i nærheten av å komme frem til en løsning som er i tråd med reguleringsbestemmelsene Oslo kommune har satt for tomta.

– Samtidig er det ikke urimelig å forvente at tiltakshaver ønsker å utvikle eiendommen og at både bydelen og kommunen har en egen interesse i at området blir utviklet på en måte som gir bydelens innbyggere gode løsninger og imøtekommer behov knyttet til offentlig tilbud, bolig og rekreasjon. For å oppnå dette må partene nærme seg hverandre, men med de forutsetningene som ligger til grunn, sa Furulund i møtet.

Høyre ville ha svar på hvilke aktive tiltak Plan- og bygningsetaten og bydelen har gjort over tid for å komme i dialog med tiltakshaver, for å rettlede og veilede i prosessen underveis og for å skape samarbeidsprosesser. De lurte også på hvilke inititativ tiltakshaver selv har tatt for å skape samarbeidsprosesser og dialog underveis.

Sanden viste blant annet til de siste årenes hendelser i Bydel Sagene:

– Ved forrige runde ble bydelen invitert inn i en prosess der Urba på vegne av Bastia Eiendom skulle gjennomføre en prosess om boligutvikling av Torshovtoppen. Den prosessen valgte vi å ikke delta i, fordi det ble forespeilet en utbygging da som det ikke var grunnlag for innenfor gjeldende regulering. Det har vi gitt klart uttrykk for overfor Urba og Bastia Eiendom.

Jonas Finnanger (SV) kommenterte spørsmålet i debatten som foregikk i møtet:

– I forrige runde var det forslaget som skulle innlede denne dialogen så useriøst at det ble avvist som ikke verdt å behandle av PBE. Det er ikke noen dialog, fordi det Bastia har kommet med er så langt unna det området er regulert for, at det ikke er verdt å begynne å snakke om det. Bastia må prøve seg på et forslag som stemmer overens med det området er regulert for. Det er ikke PBE og bydelens oppgave å oppsøke utbygger for å høre hva de kunne tenke seg, det er utbyggers ansvar, sa han før direktøren ga bydelens svar på spørsmålet.

Dette ble vedtatt

Du kan lese forslaget i sin helhet under:

Bydelen mener at hovedgrepene i planinitiativet som er sendt inn 22.1.21 ligger tett opp mot grepene som ble foreslått ved bestilling av oppstartsmøte i 2020. Kunnskap om eiendommen, som er dokumentert gjennom fagrapporter om kulturminner og naturmangfold, i liten grad er anvendt til å utforske konseptet og eiendommens kvaliteter og utbyggingsmuligheter. Planinitiativet viser heller ikke hvordan politiske føringer gitt i bystyrevedtak er ivaretatt.

Bydelen viser til BU-sak 20/11 Innspill til oppstartsmøte i detaljreguleringssak - Vossegata 31B med flere (Torshovtoppen), og vedtaket som da ble fattet. Det vises også til vedtak i sak MB 20/59 om bruksendring fra barnehage til aktivitetshus i Vossegata 17. Begrunnelsen for å stanse plansaken i 2020 er dekkende for å stanse det reviderte reguleringsforslaget som nå er fremlagt.

Bydelen vil be PBE vurdere tiltak som kan iverksettes og sørge for at bystyrets ønske om at «friområdene på Torshovtoppen og etablerte gangforbindelser gjennom området igjen blir gjort tilgjengelig for allmenheten» blir etterfulgt av grunneier. Det henvises konkret til stenging av eldre driftsvei i øst mellom brinken og eplehagen.

Bydelen mener at grunneierens manglende hensyn til stedets allmenne verdier, og respons på tydelige politiske signaler, er urovekkende. Bydelen ber med dette PBE vurdere bruk av § 13-1 i plan- og bygningsloven om midlertidig forbud mot tiltak utenfor det området PBE anviste som aktuelt utbyggingsområde i sin område- og prosessavklaring av 23.03.2020.

Bydelen mener at et slikt forbud mot tiltak bør vurderes for å sikre at verdier på eiendommen ikke går tapt i påvente av vedtak i pågående prosess om kommuneplanens arealdel.

Bydelen imøteser at utbygger innenfor det anviste området foreslår en utbygging, hovedsakelig til offentlige formål, som fremhever og ivaretar områdets unike kulturhistoriske og biologiske særpreg og som er bra for bydelen og nærmiljøet.

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Sagene Avis har foreløpig ikke lyktes i å få kommentar fra tiltakshaver Bastia Eiendom eller Urba AS om kritikken. Lokalavisa følger saken videre.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE