ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis
Seksjonsheader

Byrådserklæringen:

Billigere kollektivreiser og gratis aktivitetsskole

Forhandlingslederne Lan Marie Berg, Raymond Johansen og Sunniva Holmås Eidsvoll. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Byrådspartiene vil senke prisene på enkeltbilletter med 20 prosent, utvide familierabatten, og gi gratis aktivitetsskole til alle elever på 1.-3. trinn.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 22.10.2019 kl 19:36

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO: Etter fire uker med forhandlinger på Mangelsgården la Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti frem den nye politiske plattformen for byrådet i Oslo tirsdag 22. oktober.

– Med kjærlighet til Oslo og tro på politikkens kraft, skal vi sammen gjøre byen vår til en enda grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Arbeid til alle, kamp mot klimaendringene og utjevning av sosiale forskjeller er våre viktigste prioriteringer i den nye byrådserklæringen, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på vegne av de tre partienes forhandlingsledere, som også besto av Lan Marie Berg (MDG) og Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Johansen sier plattformen inneholder visjoner og løfter for å få flere i arbeid, klimakutt og for omfordeling, både for de neste fire årene og fram mot 2030.

– En grønn politikk må være rød for å lykkes, og en rød politikk må være grønn for å vare, sier Raymond Johansen (Ap).

Grønneste?

– Dette er sannsynligvis den grønneste plattformen i noe politisk prosjekt, noe sted i verden, noen gang. Barn og unge har streiket, og foreldre og besteforeldre har brølt for mer klimahandling. Nå svarer vi. Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby innen 2030. Vi skal gjøre det billigere og enklere å reise kollektivt, og gjøre byen vår grønnere og triveligere å bo i, sier Lan Marie Berg (MDG).

ANNONSE

– Byrådserklæringen svarer på de to store utfordringene samfunnet vårt står overfor, klimakrisen og de økende forskjellene i makt og rikdom. Oslo skal være en by må små forskjeller og sterke fellesskap der alle har mulighet til å leve miljøvennlige liv, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Forhandlingslederne Lan Marie Berg, Raymond Johansen og Sunniva Holmås Eidsvoll. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

LES OGSÅ: Men byrådspartiene tror IKKE det er mulig å realisere en stor park i Nydalen

Osloløfter

Byrådspartiene lanserer i byrådserklæringen det de kaller ti «Oslo-løfter fram mot 2030». Disse skal ifølge partiene fungere som et «veikart» for styringen av Oslo den kommende tiårsperioden.

  • Osloløfte 1: I Oslo skal det være små forskjeller og sterke fellesskap, og vi skal aktivt utjevne forskjeller slik at alle får like muligheter til å leve gode liv.
  • Osloløfte 2: I Oslo skal vi skape flere grønne arbeidsplasser og få flere skal i jobb. Det gir trygghet, frihet og mestring for den enkelte og økte inntekter til fellesskapet.
  • Osloløfte 3: I Oslo skal vi være en utslippsfri by med ren luft, bedre og billigere kollektivtilbud, flere sykkelveier og bærekraftig mat, hvor det enklere å leve grønt i hverdagen.
  • Osloløfte 4: I Oslo skal vi jobbe innovativt med å raskere redusere materielt forbruk, slik at vi får et konkurransefortrinn i overgangen til en sirkulær økonomi og ny grønn industri.
  • Osloløfte 5: I Oslo skal alle barn ha en god oppvekst med trygge voksne, der de får leke sammen og lære det de trenger for å mestre veien videre til voksenlivet.
  • Osloløfte 6: I Oslo skal vi legge til rette for god folkehelse, gi alle rask og riktig helsehjelp, og sørge for at alle eldre får en aktiv alderdom med den omsorgen og hjelpen de trenger.
  • Osloløfte 7: I Oslo skal vi ha levende nabolag der alle har et trygt sted å bo, med aktiviteter og opplevelser for alle, rikere naturmangfold og kort vei til flotte friluftsopplevelser.
  • Osloløfte 8: I Oslo skal det være trygt å bevege seg i hele byen. Vi skal forebygge i samarbeid med Oslopolitiet, ha god beredskap og tilpasse oss klimaendringene.
  • Osloløfte 9: I Oslo skal alle få være den de er og møtes med toleranse, respekt og inkludering, med frihet til å ytre seg fritt og til å tro eller ikke tro.
  • Osloløfte 10: I Oslo skal alle møte tjenester som tar utgangspunkt i deres behov, og kommunen skal utvikles sammen med innbyggere, medarbeidere, frivilligheten, ideelle og næringslivet.

ANNONSE

Grepene i byrådserklæringen

Byrådserklæringen inneholder over 300 grep som skal støtte opp under de nye Oslo-målene. Byrådet trekker frem ti av grepene som de mener er spesielt viktige for arbeid til alle, klimakutt og utjevning av forskjeller:

1. Kjernetid i barnehagen: Det gjennomføres forsøk med gratis kjernetid i barnehagen for alle ettåringer i Vestre Aker, Stovner, Søndre Nordstrand, Alna, Grorud, Bjerke og Gamle Oslo. Videre opptrapping av gratis kjernetid til hele Oslo skal vurderes etter at forsøket er evaluert.

2. Aktivitetsskole for alle: Alle elever får gratis aktivitetsskole på 1., 2. og 3. trinn i Osloskolen. Kvaliteten på aktivitetsskolen skal heves, blant annet gjennom samarbeid med idrett, kultur og frivillighet.

3. Skolemat: Byrådet vil starte innføringen av et sunt og kjøttfritt skolemåltid i Osloskolen.

ANNONSE

4. Ungdomsgaranti: Alle unge i Oslo under 24 år skal være sikret jobb, utdanning eller opplæring, blant annet gjennom nye jobbprogrammer, sommerjobber og tilrettelagte arbeidsplasser for ungdom.

5. Billigere kollektivtransport: Prisen på enkeltbilletter kuttes med 20 prosent, og familierabatten utvides til hele uken utenom rushtid og den planlagte prisøkningen for Ruter-billetter i 2020 avlyses.

6. Flere kollektivavganger: Det blir flere tusen nye ukentlige avganger med buss, trikk og T-bane, særlig i ytre by. Det skal være fem- og timinutters frekvens på de viktigste rutene i indre og ytre by i rushtiden.

7. Klimafond: 300 millioner kroner settes av til kommunens klimafond for å støtte folk som vil reise klimavennlig til jobb, bytte ut bilen, eller bedrifter som kjøper elvaresykkel.

8. Flere sykkelveier: Fremskynde sykkelplanen slik at 100 kilometer ny eller oppgradert sykkelvei bygges innen 2023.

ANNONSE

9. Profittfri velferd: Alle Oslos sykehjem skal være drevet av kommunen eller ideelle innen 2023 og bruken av kommersielle selskaper i barnevernet skal fases ut.

10. Nye veier til egen bolig: Utrede nytt kommunalt boligselskap som skal bygge rimeligere boliger, slik at det blir lettere å komme seg inn på boligmarkedet.

Byrådserklæringen ble godkjent av representantskapene i Arbeiderpartiet, SV og MDG 21. oktober. I motsetning til for fire år siden har byrpdspartiene ikke forankret erklæringen hos partiet Rødt. Byrådspartiene er avhengige av Rødts stemmer for å få flertall i bystyret.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE