ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Mener beboere bør gå foran turgåere:

– Vi snakker om folks livskvalitet

Vann- og avløpsetaten anbefaler å legge anleggsområdet til østsiden av Akerselva. Det kommer for nærme boligene, sier styreleder i sameiet Idun Syd, Monica Unosen, og styreleder i Idun Nord, Roy Søbakken. Foto: Janina Lauritsen

Vann- og avløpsetaten anbefaler å legge anleggsområdet på østsiden av Akerselva, når det skal etableres en rømningsvei i forbindelse med stamnettprosjektet. Det får sameiene Idun Nord og Syd til å reagere, da de mener dette blir altfor nært folks hjem.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 04.02.2021 kl 14:06

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BJØLSEN/SANDAKER: Vann- og avløpsetaten (VAV) startet i fjor sommer planarbeidet for nytt stamnett i Oslo. I vår bydel er det området rundt Akerselva ved Bjølsendumpa som berøres, hvor det skal etableres et mindre bygg med antatt størrelse på ca. 10 m² som skal brukes som rømningsvei.

Det er to alternative anleggsområder her:

  • B1: Alternativet omfatter tilknytning til eksisterende vannforsyningsnett på vestsiden av Akerselva (i friområdet)
  • B2: Alternativet omfatter tilknytning på østre side av Akerselva (utenfor sameiene Idun Nord og Syd)

Det er ikke bestemt hvor anleggsområdet blir, men VAV anbefaler alternativ B2. Etter planen skal forslaget på offentlig høring i februar/mars 2021, og vedtas av bystyret senere i år. Prosjektet har planlagt byggestart første kvartal 2022, med ferdigstillelse høsten 2027.

ANNONSE

Styrelederne i Idun Nord og Idun Syd protesterer mot VAVs anbefaling.

– Vi kommer ikke til å akseptere dette, sier de.

– Er det turgåere eller beboere som veier tyngst?

Styreleder i Idun Nord, Roy Søbakken, sier det er mer naturlig å legge anleggsområdet til vestsiden av elva, i Bjølsendumpa, hvor han mener det vil ha minst påvirkning på området.

– B1 på Bjølsen ligger i et område i Bjølsendumpa som har nærmest uhindret adkomst til Treschows gate og vil være til lite hinder for turgående i området. Dersom man kommer i konflikt med gang-/turveien er dette i så begrenset omfang at det er enkelt å lage en midlertidig løsning i anleggsområdet, sier han.

ANNONSE

– Vi får B2 tett innpå hjemmene våre, her vil det komme mer på avstand. Vi snakker om folks livskvalitet, spesielt til dem som bor tett innpå her. Vi føler dette blir veldig nært. Hvilken prioritering skal man ha? Er det turgåere eller beboere som veier tyngst? sier styreleder i Syd, Monica Unosen.

Styrelederne sier det er ca. 200 boligseksjoner i direkte tilknytning til området hvor anleggstrafikken er planlagt, og beboerne har soverom ut mot veien.

– Man planlegger anleggsarbeider og transport av masse og anleggsmaskiner i en periode på anslagsvis 18 måneder i tidsrommet 07.00 til 23.00. Dette vil forstyrre nattesøvnen til rundt 150 beboere som har soverommene vendt ut mot dette området.

Frykter trafikkaos

De påpeker også at VAV anbefaler en anleggsvei som delvis går over en kommunal turvei, men også på privat grunn hvor adkomsten til blant annet barnehagen og inngangen til ca. 100 boenheter ligger. De stiller spørsmål om kommunen har mulighet til å ta seg til rette.

Roy Søbakken sier delen av veien, før man kommer ned til turveien, er privat grunn. Her er også adkomst til barnehagen og inngang til boligene. Foto: Janina Lauritsen

ANNONSE

Videre finner man også inn- og utkjørsel til garasjene til begge sameiene her, og det ferdes både gående, barn, voksne og biler ut og inn hele dagen og det er en stor fare for at det kan skje ulykker og at anleggstrafikk kommer i konflikt med dem som bruker barnehagen eller bor i de aktuelle sameiene, mener de.

– Det er trafikkaos her fra før, ved levering og henting i barnehagen. Og det er vanskelig nok med en vanlig personbil. Hvis man møter en lastebil her, må en av dem rygge. Lillogata er for trang og uoversiktlig for disse planene.

Gangbroen over Akerselva i det samme området vil komme i konflikt med anleggstrafikken, forteller de videre, og Lillogata er i tillegg adkomstveien til flere boligsameier innover i gata. Lillogata er en blindvei, så alternative adkomstveier finnes ikke.

– Det er i mitt hode uforsvarlig å legge det her. Det er uoversiktlig, sier Søbakken.

Styrelederne frykter trafikkaos her og i Lillogata. Foto: Janina Lauritsen

ANNONSE

Mener begge alternativene vil medføre ulemper

VAV har full forståelse for at naboene på østsiden av Akerselva er bekymret for at et område så tett på der de bor vil kunne beslaglegges over en tid på 1 til 1,5 år.

– Vi har derfor foreslått et møte med sameiene Idun Syd og Idun Nord for å gå nærmere i detalj på de foreløpige planene og prosessen videre allerede nå, sier kommunikasjonsrådgiver i Vann- og avløpsetaten, Jon E. Sæter.

Når det nærmer seg prosjektstart vil de kunne gå nærmere inn på hvilke avbøtende tiltak som kan gjøres for at naboene skal få minst mulig ulemper i anleggsfasen, fortsetter han.

Hva skjer når?

2020 (sommer): Arbeid med reguleringsplanen starter. Alle berørte parter varsles om oppstart av planarbeid og kan komme med innspill.
2020 (vinter): Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn
2021 (høsten): Reguleringsvedtak
2021 (høsten): Bystyret beslutter om prosjektet skal gjennomføres (investeringsvedtak)
2020 og 2021: Detaljprosjektering av arbeidene og anskaffelse av entreprenører
2022: Oppstart av tunnelarbeidene med tilrigging og videre tunneldriving og uttransport av masse
2025/2026: Oppstart av installasjonsarbeider med betong, røranlegg, pumper og øvrig teknisk anlegg
2028: Anlegget er ferdig testet og settes i drift
Vann- og avløpsetaten presiserer at dette er en overordnet framdriftsplan, som kan bli endret.

– Vann- og avløpsetaten har sett på to ulike alternative plasseringer i dette området på hver side av Akerselva. Bakgrunnen for arbeidet er en nødvendig påkobling fra dagens hovedledning i området ned til vannforsyningstunnelen slik at vannet når ut til forbrukerne. Hovedårsaken til at Vann- og avløpsetaten har anbefalt alternativet på østsiden av Akerselva skyldes hensynet til grønt- og rekreasjonsområder. Begge alternativer vil medføre ulemper for omgivelsene i form av arealbeslag, støy, støv, vibrasjoner, trafikk og redusert tilgjengelighet, men det vestre alternativet berører et større, mer attraktivt og mer brukt område for nærmiljø og friluftsliv, sier plansjef i Vann- og avløpsetaten, Lars Hem.

Hem legger til at Oslo kommune ved bystyret har pålagt at bygg- og anleggsprosjekter i minst mulig grad skal beslaglegge mye brukte grøntområder for anleggsvirksomhet.

– Det er også viktig å påpeke at dette kun er en anbefaling fra Vann- og avløpsetaten. Plan- og bygningsetaten vil komme med sin egen anbefaling i forbindelse med at de legger fram planforslaget i starten av mars. Da kan man komme med sine innspill til planene. Deretter skal saken politisk behandles til høsten, avslutter Hem.

Innkjørselen fra Lillogata og inn mot boligene og barnehagen. Foto: Janina Lauritsen

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE