Sagene Avis

Foreslår 900.000 mer til helse:

– Vi vil ikke ha noen avgift på eldres trygghet!

Helge Stoltenberg (Ap) leder Helse- og mestringskomiteen. Foto: Janina Lauritsen

MDG, Arbeiderpartiet, SV og Rødt legger frem forslag om å reverser den forslåtte egenandelen på trygghetsalarm, og vil også bruke penger på å realisere vedtaket om et grønt folkekjøkken i bydel Sagene.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 06.12.2019 kl 13:11

BYDEL SAGENE: Bydelsdirektør Morten Sanden varslet i sitt budsjettforslag, som han la frem i slutten av november, et salderingsbehov på 51 millioner kroner i 2020. For å komme i mål neste år må bydelen drive mer effektivt og omstille på en rekke områder, skriver han i budsjettforslaget. I tillegg varsler han at det ikke er rom for å videreføre tilleggsbevilgningene på nesten 2,7 millioner kroner, som bydelsutvalget vedtok over 2019-budsjettet under budsjettbehandlingen i desember i fjor.

Det har ikke falt helt i god jord hos posisjons- og samarbeidspartiene i bydelsutvalget, MDG, Arbeiderpartiet, SV og Rødt. Tirsdag la de frem et forslag til påplussinger på 1,6 millioner i Oppvekst- og velferdskomiteen, og onsdag kom ytterligere 1,46 millioner i Miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen.

900.000 kroner

Torsdag var det møte i Helse- og mestringskomiteen, og har kom det forslag om budsjettillegg på tilsammen 900.000 kroner.

Hele 700.000 kroner vil de bevilge for å reversere bydelsdirektørens forslag om å innføre egenandel på trygghetsalarm. I budsjettforslaget ligger det inne at det innføres egenandel for trygghetsalarm med kr. 254 per måned.

– Vårt viktigste grep innen helse- og mestringsområdet er at vi fortsatt ønsker at trygghetsalarm skal være gratis for alle eldre i vår bydel. Gratis trygghetsalarm ble innført etter forslag fra våre partier for mange år siden og vi var overrasket over at direktøren når foreslår i budsjettet for 2020 en avgift for dette. Forslaget til direktøren vil bety en merkostnad på litt over 3000 for hver enkelt bruker. Dette ønsker ikke vi og vi reverserer derfor dette forslaget. Vi vil ikke ha noen avgift på eldres trygghet! sier Helge Stoltenberg, som er leder i Helse- og mestringskomiteen.


Videre er 100.000 kroner foreslått til et grønt folkekjøkken, der man kan være med på å lage sunn og miljøvennlig mat i fellesskap med andre. Dette er i tråd med et BU-vedtak fra 2018.

– Dette er et tiltak som skal være med på å redusere matsvinn men også ensomhet. Tanken er at her skal folk møtes, bli kjent og gjøre en aktivitet sammen. Dette blir spennende å følge med på i 2020, sier Stoltenberg.

De siste 100.000 kronene vil de bruke på å styrke og utvide treningstilbudet som Frisklivssentralen tilbyr kvinner med minoritetsbakgrunn en gang i uken på Nordpolen skole – og å tilby dette også til menn med minoritetsbakgrunn.

– Trim gir bedre helse og det er viktig at vi inkludere alle i dette, sier komitelederen.

Nesten 4 mill. ekstra

Til sammen har de fire rødgrønne partiene plusset på 3,96 millioner kroner på bydelsdirektør Morten Sandens budsjettforslag.


– Vi skulle selvsagt ha ønsket at vi hadde mye mer penger å bruke på mange andre viktige satsninger, men med et stramt budsjett er det dette vi har fått til. Vi vil følge nøye med fremover for å se om det er andre satsninger vi kan få til i 2020, sier Stoltenberg.

Presenterer inndekning neste uke

– Jeg er veldig glad for at Miljøpartiet, Arbeiderpartiet, SV og Rødt har kommet fram til enighet om budsjettet for 2020. Bydelen har en utfordrende økonomisk situasjon og direktøren hadde i sitt forslag foreslått mange innsparinger som vi heldigvis har klart å reversere i vårt forsalg, legger han til.

Men hvordan skal de fire partiene finne inndekning i et allerede stramt budsjettet til en ytterligere påplussing på nesten 4 millioner kroner?

Stoltenberg viser de til svaret Gry Bruland Larsen (SV), leder i Oppvekst- og velferdskomiteen, ga Sagene Avis onsdag:

– Vi har et inndekningsforslag, men det kommer vi til å presentere først i BU-møtet neste torsdag, sa Larsen.


Byrådet kom i forrige uke til en budsjettenighet med Rødt i Rådhuset. Den innebærer blant annet en økt bydelsramme på 85 millioner kroner til «mer velferd og gode tjenester der folk bor». Dermed er det trolig at også Bydel Sagene får mer penger å rutte med innen de skal vedta budsjettet neste uke. Men hvordan disse midlene skal fordeles mellom bydelene, og om de kommer som øremerkede midler, eller penger bydelene kan prioritere etter eget ønske, er ikke kjent.

Bydel Sagenes budsjett for 2020 skal vedtas av bydelsutvalget 12. desember. Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt har sammen flertallet i BU.

Under kan du lese hele forslaget fra Helse- og mestringskomiteen:

Forslag fra MDG, Ap, SV og R til budsjett 2020, Helse- og mestringskomiteen.

Tallforslag

Grønt folkekjøkken/overskuddsbord, kr. 100.000
Med et grønt folkekjøkken kan man være med på å lage sunn og miljøvennlig mat i fellesskap med andre. Dette tiltaket er både grønt, sosialt og bekjemper to store samfunnsproblemer; matsvinn og ensomhet. Etter modell fra Trondheim og vedtak i BU i 2018 ønsker bydelsutvalget å sette av 100 000 kr til grønt folkekjøkken. Maten lages av ingredienser som ellers ville blitt kastet fra dagligvarebutikker i nærmiljøet, og er i stor grad plantebasert.

Trygghetsalarm, kr. 700.000
Bydelsutvalget reverserer forslaget om å innføre egenandel på trygghetsalarm og setter av 700.000 til dette.

Helse, mestring og folkehelse, kr. 100.000
Frisklivssentralen gjør en bra innsats med å tilby trening for kvinner med minoritetsbakgrunn en gang i uken på Nordpolen skole. Bydelsutvalget setter av ytterligere 100 000 kroner til å styrke og utvide dette treningstilbudet og ønsker å tilby slik trening også for menn med minoritetsbakgrunn.

Verbalforslag

Faste team
Bydelsutvalget ber direktøren om å utrede muligheten for å tilby faste team for hver bruker for å øke tryggheten og kontinuitet i hjemmetjenesten og komme tilbake til bydelsutvalget med en sak om dette.

BPA
Brukerstyrt personlig assistanse er et viktig likestillingsverktøy som sikrer frihet for bydelens største minoritet, funksjonshemmede. Dette er en rettighetsfestet tjeneste som funksjonshemmede har. Bydelsutvalget er kjent med at enkelte brukere opplever det som vanskelig å få de antall timer man har behov for, for å kunne leve et fritt og selvstendig liv. Brukere av tjenesten må ofte anke vedtak og det oppleves som at tjenesten ikke tilbys etter hensikten og forskriften. Bydelsutvalget er kjent med direktørens sak som ble avgitt i 2018. Likevel ber bydelsutvalget direktøren om en sak som belyser situasjonen for brukere av BPA i bydelen. Tilbys tjenesten etter hensikten? Hvordan opplever brukerne tjenesten? Hva skal til for at ordningen blir den tjenesten som sikrer fullverdige liv for beboere med funksjonsnedsettelser. Det er ønskelig at rådet for funksjonshemmede og interesseorganisasjoner for funksjonshemmede tas med i utarbeidelsen av saken.

Trim for eldre
Fysisk aktivitet kan være avgjørende for helsa til eldre. Det å bevege seg styrker både kropp og sjel. Oslo kommune har et mål om at eldre skal kunne bli boende hjemme i egen bolig lengre. Da er det viktig at helsa er god. Et tilbud om trim kan kunne hjelpe med dette. Bydelsutvalget ber direktøren om å komme tilbake med en sak om hvordan bydelen kan få flere eldre til å trimme mer.

Eldre og mat
En stor utfordring for mange eldre er å få i seg nok mat og å ha god nok ernæring. Bydelen har allerede satt i gang tiltak som fellesmåltider for bøte på dette. Bydelsutvalget ønsker at bydelen videreutvikler slike tiltak og ber direktøren om å komme tilbake med en sak om hvordan eldre kan tilbys matlagings- og ernæringskurs.

Inkluderende eldreomsorg
Bydelens befolkning blir stadig mer mangfoldig og det er viktig at bydelens tjenester er forberedt på dette. Bydelsutvalget ber derfor direktøren om å komme tilbake med en sak om hvordan bydelens eldreomsorg i dag er inkluderende og uavhengig av brukerens kultur og bakgrunn. Bydelsutvalget ber også om at direktøren sier noe om hvordan dette kan gjøres fremover.

Ideelle organisasjoner i rusomsorgen
Bydelsutvalget ber direktøren om å komme tilbake med en sak om hvordan det kan legges til rette for at ideelle organisasjoner og brukerstyrte tiltak kan bidra i rusomsorgen i bydelen.

Omsorg+
Bydel Sagene har i dag et tilbud om Omsorg+. Dette er et flott tilbud med mange fornøyde beboere. Omsorg+ skal være en viktig del av vår omsorgstrapp. Bydelsutvalget ber direktøren om å komme tilbake med en sak om behovet for flere Omsorg+ plasser i vår bydel.

Handlingsplan mot vold og seksuelle overgrep
Bydelsutvalget i bydel Sagene vil at bydelen skal utarbeide en handlingsplan mot vold og seksuelle overgrep i bydelen og se denne i et mangfold- og livsløpsperspektiv. Bydelsutvalget ønsker at det i løpet av en toårsperiode lages en handlingsplan mot vold og seksuelle overgrep

Plan for psykisk helse
Bydelsutvalget ber direktøren om å komme tilbake med sak for hvordan bydel Sagene kan bli «En psykt bra bydel» gjennom å være en foregangsbydel i oppfølgingen av En psykt bra by, Oslo kommunes strategi for psykisk helse, med særlig fokus på lavterskeltilbud for bedre psykisk helse blant ungdom.

Merknader

Arbeidsmiljø
Bydelsutvalget har registrert at det skjer omfattende brudd på arbeidstidsbestemmelser i bydelen, et særlig høyt sykefravær i hjemmebaserte tjenester og barnehage (opp mot 13 %), manglende faste ansettelser, hyppige lederskifter og mye turnover i hjemmetjenesten. Det er fortsatt mange med deltid som ønsker å øke stillingsprosenten. Bydelsutvalget vil følge nøye med på disse faktorene fremover. Når endringene i budsjettet for enkelte sektorer blir omfattende, må det også foreligge omforente ROS-analyser før saken går til endelig behandling. Grunnlaget for et forsvarlig arbeidsmiljø ligger i trygge ansettelsesforhold, faste og hele stillinger, gode tilrettelagte arbeidsplasser og bred medvirkning. Bydelsutvalget setter pris på at bydelsadministrasjonen følger opp sitt forpliktende og involverende samarbeid med de tillitsvalgte og vernetjenesten på alle nivå i bydelen også i arbeidet med å redusere bruddene på arbeidsmiljøloven. Bydelsutvalget tror investeringer i riktige arbeidsmiljøtiltak er lønnsomt.

Bydelsutvalget ber administrasjonen legge fram en oppdatert status og gjennomgang av hvilke tiltak administrasjonen planlegger å gjennomføre for å bedre arbeidsmiljøet, senke sykefraværet og hindre brudd på arbeidsmiljøloven.

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Sagene Avis bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...