Sagene Avis

Slik vil lokalpolitikerne styrke barne- og ungdomsarbeidet i Sagene med 1,7 mill.

De rødgrønne i oppvekst- og velferdskomitéen vil legge på 1,7 millioner ekstra til barn og ungdom i bydelen. Her er komitéleder Gry B. Larsen, ved en tidligere anledning. Foto: Sagene SV (arkivfoto)

– Det er viktig for oss å satse videre på barn og ungdom, også når bydelsbudsjettet er stramt, sier de rødgrønne partiene i oppvekst- og velferdskomitéen.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 08.12.2020 kl 16:42

BYDEL SAGENE: De rødgrønne partiene i Bydel Sagene vil satse videre på tilbud og aktiviteter for barn og ungdom, og har funnet mer penger til feltet enn det bydelsdirektør Morten Sanden har gjort i sitt budsjettforsalg, som skal vedtas i bydelsutvalget (BU) 17. desember.

Barnehagene får midler til sosiale og kulturelle aktiviteter, det settes av penger lokalt til jobbtilbud for ungdom, det settes i gang prosjekt ungdomstiltak gjennom samarbeid med sosiale entreprenører og antall lærlinger økes.

– Det er viktig for oss å satse videre på barn og ungdom, også når bydelsbudsjettet er stramt. Koronasituasjonen har rammet barn og ungdom som har mistet mange av tilbudene sine over tid. Dette kan ha gått utover både tryggheten og livskvaliteten, og vi ønsker å kompensere noe for dette ved å styrke nettopp denne delen av budsjettet, sier de rødgrønne komitémedlemmene ved leder Gry B. Larsen (SV), Andrea Søgnen Tveit (MDG), Fawzi Warsame (Ap), Aud Karin Bjørn (R) og Magne Vaagbø (R).

Bydelen må spare 50 millioner

Bydelsdirektør Morten Sanden la den første uka i desember frem sitt budsjettforslag for 2021, som skal endelig behandles i bydelsutvalget torsdag 17. desember.

Det er et forslag som viser behov for store omstillingstiltak. Totalt må det gjøres aktivitetsendringer som gir innsparinger på 50 millioner kroner.


Dette skyldes blant annet fortsatt høye kostnader til sosialhjelp, stor kostnadsvekst til kjøp av tilbud til flere grupper og bortfall av sentrale prosjektmidler, skriver bydelsdirektør Morten Sanden i budsjettforslaget.

Les mer om bydelsdirektørens budsjettforslag i denne saken:

– Sakene betyr mye for folk

Posisjons- og samarbeispartiene i bydelsutvalget, MDG, Arbeiderpartiet, SV og Rødt, vil styrke oppvekst- og velferdskomitéens ansvarsområder i bydelen med 1,7 millioner kroner utover bydelsdirektørens budsjettforslag. Dette skal behandles i komitémøtet i kveld, tirsdag 8. desember, før det blir endelig vedtatt i bydelsutvalget i neste uke.

De rødgrønne partiene ønsker å fortsette arbeidet for at ungdom skal få arbeidserfaring, og de foreslår at bydelsutvalget bevilger 300.000 kr utover midlene som kommer fra Oslo kommune. Videre vil de blant annet bevilge 250.000 kroner ekstra til barne- og ungdomstilbud og styrke Torshovdalen aktivitetshus med 100.000 kroner.

Idretten har under koronapandemien mistet 1 av 3 barn. Derfor vil de rødgrønne i komitéen også bevilge 100.000 kroner til bydelens idrettslag for å kunne igangsette utvidet rekrutteringsarbeid i etterkant av
pandemien. De setter også av 400.000 kroner til positive sosiale tiltak i barnehagene, og 300.000 kroner ekstra til oppstart av det nye innbyggersenteret som kommer i Drøbakgata 1. Sagene Avis kommer tilbake med mer om dette tilbudet.


Nederst i saken kan du se alle tallforslag, verbalforslag og merknader som de rødgrønne legger frem for oppvekst- og velferdskomitéen i kveld.

Komitéleder Larsen kan foreløpig ikke svare på hvor midlene de legger til i budsjettet skal tas fra.

– Det kommer vi tilbake til i arbeidsutvalget på mandag. Men vi har inndekningsforslag, sier hun til lokalavisa.

Mandag kveld ble byrådspartiene enige med Rødt om en budsjettavtale. Den innebærer at bydelenes økonomi styrkes med 100 millioner kroner, der 23 millioner kroner er øremerket tilbud til barn og unge. Hvor mye av dette som tilfaller Bydel Sagene er foreløpig ikke klart.

Høyre og Venstre avventer

Sagene Høyre er ikke ferdig med sine tallforslag og vil ikke legge dette frem før i neste uke i forkant av bydelsutvalgsmøtet.


– Generelt vil Sagene Høyre, på dette området, være opptatt av å skjerme så godt som mulig aktivitetstilbud til barn og ungdom i en særdeles krevende bydelsøkonomi, som krever harde prioriteringer og også vilje til å se at hvis det skal bli mer av noe, må det bli mindre av noe annet, sier Høyres gruppeleder Torbjørn Furulund.

Også Venstre vil avvente med sine forslag, spesielt fordi det nå ser ut til at forhandlingene i byrådet gjør at bydelene får økte midler, informerer Linn Skyum.

– Speiler partienes hjertesaker

Komitéleder Larsen mener partiene i samarbeidsplattformen har hatt et godt og konstruktivt samarbeid i budsjettforhandlingene. De endringene de har gjort, speiler at partiene har fått gjennomslag for hjertesakene sine, selv om de også har vært mye enige.

– Det er et budsjett på nærmere 1,5 milliarder kroner, så det er ikke så mye når vi flytter på litt her, men disse sakene betyr mye for mange. Vi kunne gjerne vært uten omstillingsbehovet på 50 millioner kroner, likevel er det bra vi klarer å sette av ekstra til saker som betyr mye for folk i bydelen.

Komitéens nestleder, Andrea Søgnen Tveit (MDG), er veldig fornøyd.


– Vi i Miljøpartiet De Grønne er kjempefornøyde med hva vi har fått til sammen med samarbeidspartiene våre, med de få midlene vi rår over i bydelsbudsjettet. Ungdomstiltak har høy prioritet hos oss. Vi er derfor spesielt glade for å ha fått gjennomslag for styrking av Torshovdalen aktivitetshus med 100.000 kroner, og for at vi viderefører en av våre hjertesaker, nemlig ungdomstiltak med sosiale entreprenører, sier hun.

Rødt føler de har fått gjennom flere viktige saker i budsjettforhandlingene med de rødgrønne partiene.

– Det viktigste er at barn og ungdom må skjermes, og at de blir tatt med i demokratiske prosesser.

Pandemien har vist oss at den går særlig ut over barn og unge, de er ekstra sårbare nå, sier hun og løfter frem de to bevilgningene på 250.000 kroner til ungdomstiltak og -tilbud som ekstra viktige.

– Det er også viktig at ungdommene består og fullfører skolen. Bydel Sagene ligger høyt i forhold til de andre bydelene. Da må vi tenke helhetlig, med positive tiltak. Og vi må ikke bare se på at de dropper ut, men på grunnen til det.

– Vi vet det kommer 23 millioner ekstra fra byrådet, som skal øremerkes barn og ungdom. Men vi vet ikke hvordan dette skal fordeles til alle bydelene ennå, sier hun til Sagene Avis.

Lokalavisa har ikke fått tak i oppvekst- og velferdskomitéens representant fra Arbeiderpartiet, Fawzi Warsame, for kommentar.

Tallforslag til budsjettet fra Ap, MDG, SV og R

Jobb til ungdom

Bydel Sagene har ledet an arbeidet i Oslo Kommune med å sikre ungdom arbeidserfaring gjennom jobb for unge. Det er ønskelig å fortsette dette arbeidet og sørge for at ungdom i bydel Sagene skal få arbeidserfaring. Bydelsutvalget bevilger 300.000 kroner utover det som kommer fra Oslo kommune.

Ungdomstiltak gjennom samarbeid med sosial entreprenører

Bydelen vår står overfor flere sosiale utfordringer, blant annet høyt frafall i skolen. Vi ønsker å videreutvikle og forsterke Sagene som en foregangsbydel for samfunnsinnovasjon. Bydelsutvalget setter av 250.000 kroner til øremerkede midler til et prosjekt for å engasjere en eller flere sosiale entreprenører til å utforme en modell for samarbeid rundt bydelens ungdom, inkludering, forbruk, gjenbruk og omstilling.

Ekstrabevilgning til barne- og ungdomstilbud

Korona-pandemien har spesielt rammet barn og ungdom som har mistet mange av tilbudene sine over lang tid. Koronaepidemien har også gått utover tryggheten og livskvaliteten til mange barn og ungdommer. Vi ønsker å kompensere for dette og styrke aktivitetstilbudet for barn og ungdom spesielt med tanke på å ivareta sårbare barn og ungdommer i bydelen. I budsjettet for 2021 er det budsjettert med et potensielt bortfall av inntekter på tre millioner. Vi vil kompensere for noe av dette og sikre stabiliteten i tilbudet med en påplussning på 250.000 kroner i tillegg til øremerkede midler til tiltak for barn og ungdom.Ansatte er den viktigste ressursen bydelen har når det gjelder å nå frem til barn og ungdom med gode tilbud, derfor ønsker vi at styrking av bemanningen prioriteres.

Styrking av Torshovdalens aktivitetshus

Torshovdalens aktivitetshus tilbyr hver tirsdag og torsdag produksjon og mekking av olabiler, sykler, møbler m.m. i samarbeid med barn, unge, foreldre og frivillige. Sagene skal skal være en foregangsbydel innen delingsøkonomi og gjenbruk. Et sirkulært og bærekraftig forbruk som fører til redusert materielt forbruk er viktig for det grønne skiftet. Det å ta vare på tingene våre, dele, bytte, oppgradere, fornye og reparere, kan skape ny samhandling på tvers av generasjoner, sosiale grupper og kulturer og ikke minst kan det bidra til flere arbeidsplasser. Bydelsutvalget setter av 100.000 kroner til dette arbeidet.

Stimuleringstiltak for idrettslag i forbindelse med pandemien

Idretten har under koronapandemien mistet 1 av 3 barn. Bydelsutvalget bevilger midler til bydelens idrettslag for å kunne igangsette utvidet rekrutteringsarbeid i etterkant av pandemien. Bydelsutvalget setter av 100.000 kroner

Barnehager

Bydelsutvalget er opptatt av tilbudet som gis i bydelens barnehager. Koronasituasjonen har satt ansatte, barn og foreldre på en vanskelig prøve. Bydelsutvalget er opptatt av kvaliteten i barnehagene og vil styrke barnehagenes mulighet for organisering av sosiale og kulturelle aktiviteter. Bydelsutvalget avsetter 400.000 kroner til positive sosiale tiltak.

Tilskudd til oppstart av innbyggersenter i Drøbakgata 1

Bydelen ønsker å styrke innsatsen og bedre koordineringen av tjenester mot levekårsutsatte familier gjennom økt tilstedeværelse og samordning i felles lokaler i Drøbakgata 1 og etablerer derfor et innbyggersenter. Blant tjenestene som skal samordnes er åpen barnehage, Oslohjelpa, bomiljøtjenesten. Videre skal det bli en møteplass for eldre ungdom. Gjennom samordning av tjenestene vil bydelen drive målrettet familiearbeid for å utjevne forskjeller og forebygge utenforskap. Bydelsutvalget ber at beboere i bydelen og nabolaget blir involvert og engasjert i utforming og bruk av senteret. Bydelsutvalget ønsker at det blir etablert jobbveiledning og -formidling for ungdommer. Bydelsutvalget gir tilskudd på 300.000 kroner til oppstart av dette arbeidet.

Verbalforslag til budsjettet

Barn i bydelen skal ha tilgang til natur i sin hverdag

Tilgang til natur er bra for både psykisk og fysisk helse. Finsk forskning viser at enkle tiltak som å sette inn skogbunn, plantebokser og gressmatter i barnehager hadde positiv effekt på barnas immunsystem, altså kontakt med naturen forhindrer forstyrrelser i immunforsvaret. Bydelsutvalget ønsker en utredning for muligheten for plantekasser i bydelens barnehager.

Hjertesoner rundt skoler og barnehager

Hjertesone er et prosjekt som hjelper til å få mindre biltrafikk rundt skolen, og gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Det går ut på å skape bilfrie områder rundt skolene, og sikre trygge og attraktive skoleveier. Hjertesoner er en politisk ønsket satsing. Kommunen har pilotprosjekt på hjertesoner. Bydelsutvalget ønsker at bydelsdirektøren skal gå i dialog med relevante aktører for at en av skolene i bydel Sagene blir pilotprosjekt på hjertesoner.

Samarbeid skole – bydel

Bydelsutvalget ber direktøren om å legge fram en sak om samarbeid med utdanningsetaten, skolene i bydelen og Videregående skoler som har elever i vår bydel. Vi ønsker innblikk i hvordan samarbeidet på tvers for å hjelpe ungdommer å fullføre og bestå videregående opplæring fungerer, og hva som kan gjøres for å styrke og systematisere samarbeidet. Vi vil vite blant annet hvordan leksehjelp og jobb for ungdom hele året påvirker skolemotivasjonen og skolemestringen. For at flere elever skal fullføre og bestå krever det tett og koordinert samarbeid mellom bydelens tjenester og bydelens ungdomsskoler. Det er veldig positivt at det har blitt inngått en forpliktende avtale mellom bydel, skole og Utdanningsetaten med mål om at flere elever fullfører og består.

Skolemat

Bydel Sagene har i snart 10 år hatt en skolematordning ved bydelens skoler. Bydelsutvalget mener dette er et viktig tiltak for folkehelsa og for å sikre at alle elever får et måltid gjennom skoledagen. Ordningen praktiseres ulikt ved bydelens skoler, men hver skole får et skolemat-tilskudd. Bydelsutvalget vil trekke frem ordningen ved Bjølsen skole, der skolen kjøper skolemat av Nordpolen industrier, som er en mangfoldsbedrift i bydelen. Dette gjør at ordningen får flere positive effekter. Bydelsutvalget vil at ordningen med mat i skolen, skal videreføres frem til kommunen selv overtar ansvaret for skolemat. Likevel ber bydelsutvalget direktøren vurdere de beste ordningene, og sørge for at midlene brukes til at barn ved bydelens skoler får et sunt og godt mattilbud gjennom dagen.

Merknader

Barn og ungdom må skjermes og inkluderes

Bydelsutvalget er opptatt av at det er viktig å skjerme barn og ungdom og tilbudet deres, når vanskelige avveininger skal gjøres. Pandemien har vist hvor viktig dette er. Mange barn og ungdommer er nå ekstra sårbare, og bydelen må møte behovene deres så godt som mulig. Vi ønsker at barne- og ungdomstilbudene utvikles i samarbeid med målgruppene og brukerne av tilbudene. Det er spesielt viktig å oppsøke og involvere bydelens ungdommer for å få innblikk i hva det er de trenger, og gi ungdommene eierskap, fremtidstro og inkludere dem i demokratiet i bydelen.

– Vi ønsker en opptrappingsplan for lærlinger i bydelen. Vi har satt av budsjett til én læring, noe som ikke høres mye ut, men det er et steg i riktig retning, sier komitéleder Gry B. Larsen (SV).

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Sagene Avis bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...