ANNONSE

Vil lage gangbro over Storo t-banestasjon

Gangbrua er tenkt å krysse t-banelinjer og toglinjer like etter der t-baneperrongtaket slutter, og over mot Ring 3. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Beboere i området har mottatt nabovarsel om en ny bro. Plan- og bygningsetaten mener det er avgjørende at den også skal være for syklende.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 13.03.2018 kl 11:39

ANNONSE

GREFSEN: Det er Sweco som utreder saken på oppdrag fra JM Bolig AS og Grefsen Boligutvikling AS.

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Sweco, som henviser til JM Bolig. Der blir vi igjen henvist til JM-selskapet i Sverige.

Gangbro på dispensasjon

Foreløpig har det ikke lykkes lokalavisa å få en kommentar fra utbygger i saken, men det som går frem av nabovarselet, vedlagt situasjonsplan og dispensasjonssøknad, samt plan, snitt og oppriss av gangbro for tiltaket, er følgende:

«Saken gjelder oppføring av gangbro over Storo t-banstasjon. Adkomst fra boligområdet i sydvest til broen vil forekomme via trapp eller rampe. Det vil bli etablert trapp fra broen og til Storo t-banestasjon.»

«Fra øst vil tilkomst forekomme via rampe til gang- og sykkelvei. Tiltaket er i henhold til reguleringsplan og tilhørende reguleringsbestemmelser med unntak av arealformål som er nevnt i dispensasjonssøknad B01. Det søkes om dispensansjon for plassering av deler av tiltaket utenfor regulerte formålslinjer både for adkomst i vest, trapp og rampe, samt rampe i øst.»

Nabovarselet har dato 11. februar 2018.

Også for syklende

Nordre Aker Budstikke har også vært i kontakt med Plan- og bygningsetaten, som forteller følgende om status i saken, mandag 12. mars:

– Vi har hatt møter med søker og tiltakshaver etter at den første søknaden ble avslått. Søknaden ble avslått da gangbroen ikke var utformet i tråd med reguleringsplanen. Plan- og bygningsetaten mente blant annet at det er avgjørende at gangbroen også skal være en bro for syklende, og må derfor ha ramper på begge sider av sporområdet. Vi er orientert om at de jobber med en ny søknad, ifølge Atle Jan Larsen, senior kommunikasjonsrådgiver i Plan- og bygningsetaten.

Skisse av gangbroforslaget, slik det ble presentert i forbindelse med nabovarselet, vedlegg B01 Dispensasjonssøknad. NB! Det er dette PBE har avslått, og det jobbes nå med et nytt forslag.

LES OGSÅ:

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!