ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Vil oppgradere Iladalen park for nesten 2,5 millioner kroner

ILADALEN PARK: Bydelen vil lage et parkøkologisk senter her. Foto: Helge Høifødt/Wikimedia commons

Bydel Sagene har søkt om midler til å gjøre om Iladalens nedlagte barnepark til Iladalen parkøkologisk senter, for å skape en attraktiv møteplass med grønn praksis.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

ILADALEN: Det har skjedd mye i Iladalen park det siste halvåret. Det har kommet fotballbane med kunstgress - uten gummigranulater, to aktivitetssoner med treningsapparater, trampoliner, klatrenett, sykkeløvingsbane, benker, bordtennisbord og petanque-bane, og lekeplassen er oppgradert.

Men dette var bare starten på oppgraderingen av Iladalen park.

Enhet for kultur og nærmiljø i Bydel Sagene vil skape en attraktiv møteplass med grønn praksis på tvers av generasjonene. De vil visualisere stoffenes kretsløp og økologiske prinsipper gjennom aktiviteter som beboere og brukere av Iladalen park kan ta del i, og som kan motivere til miljøvennlig praksis og økt omsorg for livet i parkene.

Nå har Bydel Sagene sendt søknad om tilskudd fra Eiendoms- og byfornyelsesetatens ordning «Torg og møteplasser.»

Omfatter den tidligere barneparken

Hele Iladalen park er 28.676 kvadratmeter, men det aktuelle prosjektarealet omfatter den tidligere barneparken og utearealet rundt dette, som er ca. 1000 kvadratmeter.

ANNONSE

Den tidligere barneparken i Iladalen park har i mange år stått ubenyttet og til forfall. Bydel Sagene har innledet et samarbeid med blant annet Renovasjonsetaten (REN) om å etablere et senter som på ulike måter kan visualisere stoffenes kretsløp og økologiske prinsipper knyttet til byparkene. De vil at dette skal være et sted å lære gjennom praksis, et sted å møtes og et sted å trives.

Og bydelen vil skape denne møteplassen i samarbeid med både beboere og kommunale virksomheter.

Urban dyrking blir et viktig element

Iladalen er nå et prioritert område for nærmiljøarbeidet i bydelen, da det er mange kommunale boliger her, og behovet for grønne møteplasser og tilbud for unge og gamle er høyt på bydelens arbeidsplan. Det bor ca. 4500 personer i parkens nærområde, mens delbydelen Iladalen rommer i alt ca. 8000 innbyggere. Parken benyttes i tillegg av mange beboere fra områdene på vestsiden av Uelands gate, informerer bydelen i sin søknad.

Urban dyrking vil bli et viktig element i det parkøkologiske senteret, i tillegg til ulike tiltak knyttet til resirkulering, gjenvinning og ombruk. I tillegg til mottak av produkter for ombruk i en «byttestasjon» kan det bli mottak av utvalgte fraksjoner avfall for resirkulering eller gjenbruk, dels på stedet.

Videre vil bydelen legge til rette for sosiale aktiviteter gjennom utemøblering, enkle trimapparater tilpasset eldre, sjakkbord med stoler, samt infrastruktur som gir tilgang til vann og strøm utendørs.

ANNONSE

Mål med oppgraderingen til parkøkologisk senter:

 • Skape en attraktiv møteplass med grønn praksis
 • Føre sammen naboer og parkbrukere på tvers av generasjonene
 • Fremme kunnskap, ferdigheter og holdninger knyttet til miljø og økologi
 • Styrke den lokale eierskapsfølelsen til parken gjennom aktiv medvirkning
 • Fremme fysisk aktivitet i grønne omgivelser

Allerede utført oppgraderingstiltak

Iladalen park er en prioritert park for Bydel Sagene. Noen oppgraderingstiltak er nylig utført, og flere er under planlegging.

Parken fikk i 2018 en ombygget aktivitetsflate for barn, samt enkelte trimtilbud for eldre - blant annet med midler fra «Torg og møteplasser.»

Sagene Avis var til stede under åpningen 24. mai, sammen med blant andre byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG).

ANNONSE

– Byens torg og møteplasser er svært viktige for både innbyggere og besøkende til Oslo! Vi er opptatt av å etablere og videreutvikle byens torg og møteplasser og det er over en 11-årsperiode bevilget betydelige midler - til sammen 161 millioner kroner for å oppgradere og sikre god standard på disse viktige arealene rundt i byen, sa Marcussen.

Les mer om aktivitetsflaten her

Iladalen er den eneste parken i Oslo med gjennomført kildesortering av avfall, og bydelen har et samarbeid med Vann- og avløpsetaten om fordrøyning av takvann gjennom å lede slikt regnvann inn i et kommende anlegg i parken. Etableringen av det parkøkologiske senteret vil forholde seg til disse elementene, slik at det både utnytter og tilpasses omgivelsene, opplyser bydelen.

Forberedende tiltak før parkøgologiske senter

I løpet av 2018 satte bydelen i gang noen forberedende tiltak i den nedlagte barneparken, for å signalisere til ulike aktører i nærområdet at noe begynner å skje, og for å realisere noen små biter av visjonen om hva senteret vil kunne by på framover.

Bydelens «Grønn patrulje» bygde i fjor to binger for kald kompostering av hage- og parkavfall, og ryddet opp i vegetasjonen. I vinter har bydelen under etablering fire rektangulære høybed i granitt for dyrking av urter, grønnsaker og stauder/blomster, særlig beregnet for eldre og funksjonshemmede. Videre anlegges det en parsell beregnet for barnefamilier.

ANNONSE

Foto: Bydel Sagene


Foto: Bydel Sagene

Etter ønske fra eldre beboere etableres det til våren et sjakkbord med benker og et par trimapparater for eldre - begge tiltak med støtte fra Helseetaten. Les mer om dette her.

Bygget i den tidligere barneparken er nedslitt, og i samarbeid med Renovasjonsetaten fikk bydelen utarbeidet en tilstandsrapport før jul. Denne vil danne grunnlaget for en plan for oppussing og oppgraderinger. Oppgraderingene må blant annet handle om tilgjengelighet for alle, noe som krever endring av inngangsparti og utskiftning av inngangsdør og to innvendige dører.

Foto: Bydel Sagene

Vil ha med beboerne

Bydelen ønsker å engasjere beboerne så mye som mulig i drift og utvikling av prosjektet, for å skape eierskapsforhold og engasjement som kan være avgjørende for at sentret blit brukt og tatt vare på.

Bydelen arrangerer derfor 5. mars et åpent idémøte for beboerne rundt Iladalen park. Formålet med møtet er å samle ideer, ønsker og behov blant parkens naboer og brukere. Her vil de samarbeide med den lokale foreningen Iladalens Venner og Ila menighet om rekruttering og gjennomføring.

Mulig innhold i senteret

Her er en oversikt over noen tiltak som vil bli utført i vår:

 • Høybed for dyrking i regi av eldre og funksjonshemmede
 • Parsell for dyrking i regi av familier
 • Sjakkbord med stoler etter ønske fra eldre
 • Enkle trimapparater, særlig for eldre

Da den videre prosessen med lokale aktører vil avgjøre hvilke øvrige elementer som skal inn i prosjektet, er det for tidlig å gi en bindende innholdsoversikt, opplyser bydelen.

Følgende elementer kan imidlertid tegne et bilde av hva bydelen så langt har tenkt, delvis på grunnlag av innspill de også har fått fra andre så langt:

 • Urban dyrking i ulike former
 • Produksjon av egen gjødsel gjennom varmkompostering av hageavfall og organisk avfall fra beholdere i parken
 • Mottak av gjenbruksartikler og kildesorterte avfallsfraksjoner for ombruk eller resirkulering (i samarbeid med Renovasjonsetaten, gjerne med «byttebod»)
 • Informasjonsopplegg/skilting om artene som finnes i Iladalen park
 • Kurs og veiledning i aktiviteter som bidrar til å styrke biologisk mangfold og en bærekraftig utvikling
 • Verksteder med snekring av fuglekasser, ekornkasser etc med gjenbruksmaterialer
 • Verksteder for omsøm
 • Pedagogiske opplegg (f.eks. presentasjon og aktiviteter knyttet til plante- og dyreartene som finnes i parken)
 • Utendørs møteplass med opplegg for enkel matlaging, grillplass
 • Noen tilbud for spill, bevegelse og lek for de yngste
 • Sykkelstasjon for enkelt vedlikehold

Oppgraderingsprosjektet kan tilrettelegge for slike aktiviteter gjennom:

 • Åpning mot resten av parken ved å fjerne gjerder
 • Fjerning av asfaltdekke, etablering av nye dekker
 • Møteplass med sittemuligheter og bord
 • Variert beplantning for biologisk mangfold, inkl. frukttrær og bærbusker
 • Bedre belysning
 • Informasjonstavle til bruk for både publikum og kommunale virksomheter
 • Skilting om aktivitetsmuligheter, biologisk mangfold etc
 • Istandsetting av huset for toalett, møterom og oppbevaring av utstyr
 • Utendørs kran for vanning og arrangementer
 • Utendørs stikkontakt for vaffelsteking og annen enkel matlaging

Framdriftsplan

Noen igangsatte tiltak vil gjennomføres i dyrkingssesongen 2019, parallelt med oppgraderingstiltakene og investeringene som søknaden omfatter. Dette gjelder etablering av dyrkingslag og oppstart av dyrking i anlagt høybed og parsell, samt planting av bærbusker og frukttrær under forutsetning av at bydelen får innfridd tilskudd de har søkt fra Bymiljøetaten.

Oversikten under inneholder et par tiltak som gjennomføres etter at bydelen har fått støtte fra Bymiljøetaten og Helseetaten. Slik vil det foregå aktiviteter i 2019 som kan engasjere, motivere og rekruttere med tanke på de større løftene som bydelene håper å gjennomføre i
2020.

Foto: Bydel Sagene

Kostnader

Bydelen kan ikke forskuttere alle løsningene som den kommende medvirkningsprosessen vil resultere i. Men de kan slå fast at en del grunnleggende oppgraderingstiltak må ligge til grunn for prosjektet.

Kostnader for disse framgår i denne tabellen, i tillegg til anslag for kostnader for noen kategorier tiltak bydelen regner med at vil bli aktuelle:

Foto: Bydel Sagene

Finansiering

Foto: Bydel Sagene

Bydel Sagene har søkt om 1.970.000 kroner til etablering av Iladalen parkøkologisk senter.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE