ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Vil søke millioner til fattigdoms- og sosiale tiltak

Nærmiljøteamet, beboere og bydelspoliti jobber sammen for å bedre bomiljøet. Foto:  HUSBANKEN

50 millioner kroner har Byrådet avsatt til tiltak for de som bor i kommunale boliger - Bydel Sagene har mange slike boliger.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 20.03.2017 kl 13:19

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SAGENE: I forlik mellom Byrådet og Rødt er det satt av 50 millioner kroner til tiltak for folk som bor i kommunale boliger.

Bydel Sagene har nesten 40.000 innbyggere - 2200 boliger er kommunale.

– Bydelen bør derfor søke en betydelig andel av disse midlene. Bydelen har allerede i dag mange tiltak rettet direkte mot kommunale boliger og andre tiltak som har stor betydning for beboerne i kommunale boliger, fra sakspapirene i forrige bydelsutvalgsmøte i Bydel Sagene, forrige torsdag.

LES OGSÅ: Bydel Sagene har fått egen «ordfører»!

Samle

Bydelen ønsker nå å samle satsninger, tiltak og muligheter.

ANNONSE

– Bydelsutvalget ønsker derfor at det nedsettes et utvalg bestående av beboere, fagfolk fra bydelen, politikere fra bydelen og andre som skal se på vår samlede satsing mot de kommunale boligene i bydelen og ber direktøren komme raskt tilbake med en sak om dette.

Blant annet ber politisk ledelse bydelsadministrasjonen utarbeide en oversikt over den totale innsatsen bydelens tjenesteapparat har rettet mot de kommunale boligene og se satsningene samlet i fremtidige politiske beslutningsprosesser.

Lokalpolitikerene ønsker også å komme tidligere inn og få medvirke i bydelens utviklingsarbeid rettet mot de kommunale boligene.

Områdesatsing og handlingsplan mot fattigdom

Per i dag har bydelen også en egen handlingsplan for å redusere barne- og familiefattigdom 2013-2017, som blant annet innebærer områdesatsning og det arbeides for en felles boligstrategi med Boligbygg.

Les mer om områdesatsning lenger ned i saken!'

ANNONSE

– Det er et behov for en bedre og mer helhetlig oversikt over den totale satsningen inn mot de kommunale boligene. Bydelen er nå inne i en prosess der vi evaluerer «Handlingsplanen mot barne- og familiefattigdom» og Områdesatsningen og ser på organiseringen av det boligsosiale arbeidet som helhet.

Bydelsdirektøren ønsker politikernes engasjement og aktive deltakelse velkommen.

– Samtidig som vi ønsker å strukturere og organisere dette arbeidet på en effektiv og hensiktsmessig måte, som også ivaretar hensynet til innbyggerstemmen, tillitsreformen og forhindrer blanding av rollene administrasjon og politikk, videre ifølge sakspapirene til bydelsutvalgsmøtet.

Det formelle vedtaket fra bydelsutvalgsmøtet lyder.

– Bydelsutvalget gir sin tilslutning til forslaget om etablering av en medvirkningsarena og at det fremmes en helhetlig plan for det boligsosiale arbeidet i bydelen for bydelsutvalget.

ANNONSE

Områdesatsning spesielt

Ett eksempel på Bydel Sagenes utviklingsarbeide mot kommunale boliger er områdesatsningen, med utgangspunkt i noen kommunale adresser.

Arbeidet for å bedre beboernes levekår startet i 1999 med Handlingsplanen for Oslo indre øst.

– Bydelen har etablert to bo- og nærmiljøteam hvor NAV, boligkontorets bomiljøteam, Boligbygg, Ungdomstiltakene, enhet for kultur og nærmiljø, skolene, SALTO og bydelspolitiet samarbeider for å bedre bomiljøet i bydelen, ifølge nominasjon av Bo og nærmiljøteamene, Sagene kultur- og aktivitetssenter og Sagene internasjonale og flerkulturelle frivillighetssentral, til Statens pris for boligsosialt arbeid 2016, for bydelens arbeid med å skape et trygt og godt lokalmiljø.

Videre.

ANNONSE

– Innsatsen skaper stort engasjement blant beboerne som er aktive deltakere, og medvirker i utvikling og gjennomføring av aktiviteter. I dag deltar 100 voksne og mer enn 200 barn på minst en aktivitet.

Bydel Sagene bruker «samvirke modellen»

– Basert på en grunnholdning om at alle kommunale beboere har ressurser. Sagene har lyktes i å få offentlige og frivillige aktører til å jobbe sammen med beboerne for å skape et godt bo- og nærmiljø på Sagene og Torshov, videre ifølge Husbanken og nominasjonen - les hele saken her og om flere tiltak i regi av Bydel Sagene.

LES OGSÅ:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE